Index 
Notulen
PDF 302kWORD 83k
Donderdag 13 september 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave
1.Opening van de vergadering
 2.De branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen (debat)
 5.Uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt (debat)
 6.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  6.1.Uganda, arrestatie van parlementsleden van de oppositie
  6.2.Myanmar, in het bijzonder de zaak van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo
  6.3.Cambodja, in het bijzonder de zaak van Kem Sokha
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Toespraak van Zoran Zaev, premier van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Stemmingen
  10.1.Uganda, arrestatie van parlementsleden van de oppositie (stemming)
  10.2.Myanmar, in het bijzonder de zaak van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo (stemming)
  10.3.Cambodja, in het bijzonder de zaak van Kem Sokha (stemming)
  10.4.Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Albanië * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.5.De bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsmede het vrije verkeer van die gegevens ***I (stemming)
  10.6.Eén digitale toegangspoort ***I (stemming)
  10.7.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) ***I
  10.8.De branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (stemming)
  10.9.Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (stemming)
  10.10.Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie (stemming)
  10.11.Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving (stemming)
  10.12.Een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (stemming)
  10.13.Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU (stemming)
  10.14.Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen (stemming)
  10.15.Uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Samenstelling commissies en delegaties
 16.Uitgebreide interpellaties (debat)
 17.Ingekomen stukken
 18.Besluiten inzake bepaalde documenten
 19.Verzoekschriften
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 21.Rooster van de volgende vergaderingen
 22.Sluiting van de vergadering
 23.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


2. De branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (2018/2847(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op10 september 2018 (punt 23 van de notulen van 10.9.2018).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Notis Maria en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, over de branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018);

—   Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie, over de branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018);

—   Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, over de branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018);

—   Nikos Androulakis, namens de S&D-Fractie, over de branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018);

—   Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas en Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, over de branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018);

—   Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis en Elisabetta Gardini, namens de PPE-Fractie, over de branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Stemming: punt 10.8 van de notulen van 13.9.2018.


3. Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (2018/2849(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 11 september 2018 (punt 19 van de notulen van 11.9.2018)

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, over Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato en Laura Agea, over de dreigende sloop van Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, over Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over de verklaring van de VV/HV – over Khan Al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die gesloopt dreigen te worden (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund en Linda McAvan, namens de S&D-Fractie, over Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez en Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, over de dreigende sloop van Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Stemming: punt 10.9 van de notulen van 13.9.2018.


4. Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende gewasbeschermingsmiddelen [2017/2128(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Pavel Poc leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Peter Jahr (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI).

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness, namens de PPE-Fractie, Karin Kadenbach, namens de S&D-Fractie, Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Molly Scott Cato, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Angélique Delahaye, Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Molly Scott Cato, Eleonora Forenza, Anthea McIntyre en Thomas Waitz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini en Mairead McGuinness, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Thomas Waitz.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Pavel Poc.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.14 van de notulen van 13.9.2018.


5. Uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt (debat)

Verslag over de uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt [2018/2008(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Olga Sehnalová leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Biljana Borzan (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI).

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Momchil Nekov (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Ivan Štefanec, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Danti, namens de S&D-Fractie, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Andreas Schwab, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eric Andrieu, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Eva Maydell en Theodor Dumitru Stolojan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Norbert Erdős, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu en Franc Bogovič.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Olga Sehnalová.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.15 van de notulen van 13.9.2018.


6. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 12.9.2018 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


6.1. Uganda, arrestatie van parlementsleden van de oppositie

Ontwerpresoluties B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller en Marietje Schaake lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Brando Benifei, namens de S&D-Fractie, en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jacques Colombier, namens de ENF-Fractie, en Pavel Svoboda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.1 van de notulen van 13.9.2018.


6.2. Myanmar, in het bijzonder de zaak van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo

Ontwerpresoluties B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly en Urmas Paet lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Neena Gill, namens de S&D-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri en Goffredo Maria Bettini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.2 van de notulen van 13.9.2018.


6.3. Cambodja, in het bijzonder de zaak van Kem Sokha

Ontwerpresoluties B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský en Petras Auštrevičius lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Csaba Sógor, namens de PPE-Fractie, Julie Ward, namens de S&D-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, en Angelo Ciocca, namens de ENF-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk en Ignazio Corrao.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 13.9.2018.

(De vergadering wordt om 11.39 uur onderbroken in afwachting van de toespraak van Zoran Zaev, premier van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.)


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

7. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 11.49 uur hervat.


8. Toespraak van Zoran Zaev, premier van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Zoran Zaev, premier van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië houdt een toespraak.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 12.10 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter


9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.14 uur hervat.


10. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


10.1. Uganda, arrestatie van parlementsleden van de oppositie (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 en B8-0378/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0364/2018

(ter vervanging van B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 en B8-0378/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Soraya Post en Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie;

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić en Pirkko Ruohonen-Lerner, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli en Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Pascal Durand, Maria Heubuch en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0344)


10.2. Myanmar, in het bijzonder de zaak van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 en B8-0382/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0371/2018

(ter vervanging van B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018 en B8-0382/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Soraya Post en Neena Gill, namens de S&D-Fractie;

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli en Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun en Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0345)

Het woord werd gevoerd door:

Mark Demesmaeker, vóór de stemming, over de gezamenlijke ontwerpresolutie.


10.3. Cambodja, in het bijzonder de zaak van Kem Sokha (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 en B8-0377/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0366/2018

(ter vervanging van B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 en B8-0377/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Soraya Post en David Martin, namens de S&D-Fractie;

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun en Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0346)

(Ontwerpresolutie B8-0373/2018 komt te vervallen.)


10.4. Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Albanië * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Albanië [08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERP VAN UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0347)


10.5. De bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsmede het vrije verkeer van die gegevens ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD en VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0348)


10.6. Eén digitale toegangspoort ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0349)


10.7. Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) ***I

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Het woord werd gevoerd door:

Tanja Fajon (rapporteur), vóór de stemming.


10.8. De branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (stemming)

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op13 september 2018 (punt 2 van de notulen van 13.9.2018)

Ontwerpresoluties B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 en B8-0394/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0388/2018

(ter vervanging van B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 en B8-0394/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi en Theodoros Zagorakis, namens de PPE-Fractie;

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl en Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie;

—   Ruža Tomašić en Notis Marias, namens de ECR-Fractie;

—   Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie;

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Davor Škrlec namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Piernicola Pedicini en Rosa D’Amato, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0350)


10.9. Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (stemming)

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op13 september 2018 (punt 3 van de notulen van 13.9.2018)

Ontwerpresoluties B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 en B8-0389/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0384/2018

(ter vervanging van B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 en B8-0389/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund en Linda McAvan, namens de S&D-Fractie;

—   Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis en Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Tamás Meszerics en Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato en Laura Agea.

Aangenomen (P8_TA(2018)0351)

(Ontwerpresoluties B8-0383/2018 en B8-0386/2018 komen te vervallen.)


10.10. Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie (stemming)

Verslag over een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie [2018/2035(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0352)


10.11. Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0363/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de Commissie ENVI)

Aangenomen (P8_TA(2018)0353)


10.12. Een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (stemming)

Verslag over een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (AMR) [2017/2254(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0354)


10.13. Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU (stemming)

Verslag over Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU [2017/2257(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0355)


10.14. Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende gewasbeschermingsmiddelen [2017/2128(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Pavel Poc (A8-0268/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0356)


10.15. Uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt (stemming)

Verslag over de uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt [2018/2008(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0357)


11. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Cornelia Ernst - A8-0313/2017
Seán Kelly

Verslag Marlene Mizzi - A8-0054/2018
Jasenko Selimovic en Lucy Anderson

Verslag Mark Demesmaeker - A8-0262/2018
Michaela Šojdrová, Miapetra Kumpula-Natri, Urszula Krupa en Stanislav Polčák

Verslag Karin Kadenbach - A8-0257/2018
Urszula Krupa en Anna Záborská

Verslag István Ujhelyi - A8-0241/2018
Seán Kelly

Verslag Pavel Poc - A8-0268/2018
Michaela Šojdrová en Bolesław G. Piecha

Verslag Olga Sehnalová - A8-0267/2018
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová en Monika Smolková.


12. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 12.52 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter


13. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


14. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


15. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PPE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie TRAN: Innoncenzo Leontini

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Innoncenzo Leontini

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Innoncenzo Leontini

Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur: Innoncenzo Leontini


16. Uitgebreide interpellaties (debat)

De verklaring van Europadag tot officiële feestdag ter bevordering van de waarden van de EU

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat (G-000006/2018) de Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: De verklaring van Europadag tot officiële feestdag ter bevordering van de waarden van de EU (B8-0038/2018)

Ivan Jakovčić licht de vraag toe.

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Andrejs Mamikins, namens de S&D-Fractie, Urszula Krupa, namens de ECR-Fractie, André Elissen, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić (de Voorzitter geeft nadere toelichting naar aanleiding van de woorden van André Elissen), André Elissen om zijn woorden te verduidelijken, en Seán Kelly voor een motie van orde (de Voorzitter geeft nadere toelichting).

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het debat wordt gesloten.


17. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 bij de algemene begroting 2018 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening(EU) nr. 1303/2013 wat betreft de aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

BUDG, EMPL, PECH

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Portugal – EGF/2018/002PT/Norte – Centro – Lisboakleding) (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

advies :

ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI

2) van de leden, ontwerpresolutie (artikel 133 van het Reglement)

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer (B8-0307/2018)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over hotspots in Noord-Afrika (B8-0312/2018)

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over het tegengaan van luchtverontreiniging in steden (B8-0340/2018)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over de invoering van een logo voor voedingsproducten met een lage glykemische index in Europa (B8-0342/2018)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over het label "geproduceerd in Europa" (B8-0343/2018)

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

advies :

EMPL

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over de rol van de lokale voedselproductie bij het verlagen van de CO2-uitstoot (B8-0344/2018)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van de olijvensector in de provincie Treviso (B8-0345/2018)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een gezonder gebruik van de smartphone (B8-0346/2018)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de opname van de Amerikaanse kreeft op de lijst van invasieve soorten (B8-0347/2018)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het ondersteunen van langdurig werklozen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt (B8-0348/2018)

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

- Maria Spyraki. Ontwerpresolutie over herstel van de schade in Griekenland als gevolg van overstromingen en branden (B8-0349/2018)

verwezen naar

bevoegd :

REGI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over privacy in het tijdperk van het internet der dingen (B8-0350/2018)

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

ITRE


18. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 september 2018)

Commissie ITRE

- Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (2018/2222(INI))

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5 juli 2018)

Commissie JURI

- Collectieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
(advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement), TRAN)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 6 september 2018)

Commissie IMCO

- Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
(advies: ITRE, TRAN, JURI (artikel 54 van het Reglement))

Commissie ITRE

- Hergebruik van overheidsinformatie (herschikking) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
(advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement) CULT, JURI (artikel 104 van het Reglement), LIBE)

Commissie JURI

- Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
(advies: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE (artikel 54 van het Reglement)AFCO, PETI)

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissies JURI, INTA

- Stand van het debat over de toekomst van Europa (2018/2094(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: AFCO
advies: INTA, CONT, ECON (artikel 54 van het Reglement), AGRI, JURI

Commissie FEMM

- Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (2018/2160(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: AFET
advies: FEMM

Commissie DEVE

- Oneerlijke handelspraktijken in relaties tussen bedrijven onderling in de voedselvoorzieningsketen (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI
advies: DEVE, ENVI, IMCO (artikel 54 van het Reglement)

Commissies FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, ITRE, CONT, INTA, TRAN

- Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 - het standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord (2018/0166R(APP))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG
advies: AFET, DEVE, INTA, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

Commissie AFCO

- Instelling van het Europees Monetair Fonds (2017/0333R(APP))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG, ECON
advies: CONT, AFCO

Commissie JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ECON, EMPL, ITRE, IMCO, JURI, FEMM, JURI (artikel 39 van het Reglement)

Verslagen met niet-wetgevingsontwerpresoluties (goedkeuringsprocedure) (artikel 99, lid 2, van het Reglement)

(ingevolge de kennisgeving van de Conferentie van commissievoorzitters van 3 juli 2018)

Commissie INTA

- Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko betreffende over de wijziging van de protocollen 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds (2018/0256M(NLE) - 2018/0256(NLE))
(advies: AFET, AGRI, PECH)

- Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore (2018/0093M(NLE) - 2018/0093(NLE))

- Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds (2018/0095M(NLE) - 2018/0095(NLE))

- Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan (2018/0091M(NLE) - 2018/0091(NLE))
(advies: ENVI, TRAN)

Wijzigingen titels

Commissie BUDG

- Nieuwe titel van het tussentijds verslag 2018/0166R (APP) : "Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 – Het standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord"

Wijziging van het Reglement (artikel 227 van het Reglement)

Commissie AFCO

- Wijzigingen van het Reglement met betrekking tot titel I, hoofdstuk 1 en 4; titel V, hoofdstuk 3; titel VII, hoofdstuk 4 en 5; titel VIII, hoofdstuk 1; titel XII; titel XIV, en bijlage II (2018/2170(REG))


19. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 7 september 2018

(*) Vertrouwelijk

(*) (nr. 0529/2018); (*) (nr. 0530/2018); Benjamin Rzepka (nr. 0531/2018); Dean Bauwens (nr. 0532/2018); (*) (nr. 0533/2018); Nicoleta Apetrei (nr. 0534/2018); (*) (nr. 0535/2018); Dieter Wunderwald (nr. 0536/2018); (*) (nr. 0537/2018); (*) (nr. 0538/2018); (*) (nr. 0539/2018); (*) (nr. 0540/2018); (*) (nr. 0541/2018); (*) (nr. 0542/2018); Jānis Brukšteins (nr. 0543/2018); Andrea Carvalho De Oliveira (nr. 0544/2018); Beata Cimoch (nr. 0545/2018); Daniela Peters (nr. 0546/2018); (*) (nr. 0547/2018); (*) (nr. 0548/2018); Raimonds Lejnieks-puķe (Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nr. 0549/2018); (*) (nr. 0550/2018); (*) (nr. 0551/2018); (*) (nr. 0552/2018); (*) (nr. 0553/2018); (*) (nr. 0554/2018); Daniela Peters (nr. 0555/2018); Philippe Garcia (nr. 0556/2018); Francesc Josep Casellas Van Brouwershaven (nr. 0557/2018); Jānis Kuzins (nr. 0558/2018); (*) (nr. 0559/2018); Alberto Cirio (nr. 0560/2018); (*) (nr. 0561/2018); (*) (nr. 0562/2018); (*) (nr. 0563/2018); Jack Hennessey (nr. 0564/2018); Belisa Godinho (nr. 0565/2018); Patricia Graham (nr. 0566/2018); Ángel Martínez Rodríguez (nr. 0567/2018); (*) (nr. 0568/2018); (*) (nr. 0569/2018); (*) (nr. 0570/2018); (*) (nr. 0571/2018); (*) (nr. 0572/2018); (*) (nr. 0573/2018); Philippe Garcia (nr. 0574/2018); (*) (nr. 0575/2018); (*) (nr. 0576/2018); (*) (nr. 0577/2018); Daniela Peters (nr. 0578/2018); (*) (nr. 0579/2018); Athanasios Kikinis (Διδασκαλικη Ομοσπονδια Ελλαδοσ [ΔΟΕ]) (nr. 0580/2018); (*) (nr. 0581/2018); Susanto Lugiman (nr. 0582/2018); (*) (nr. 0583/2018); João Diniz De Oliveira (nr. 0584/2018); (*) (nr. 0585/2018); Beate Holzleitner (nr. 0586/2018); María Pilar Barriendos Clavero (nr. 0587/2018); Fotis Batzios (nr. 0588/2018); María Isabel Núñez Vera (nr. 0589/2018); Nuria Naveira Vidal (nr. 0590/2018); Philippe Bravo (nr. 0591/2018); (*) (nr. 0592/2018); (*) (nr. 0593/2018); Hartmut Backhaus (nr. 0594/2018); Joannis Papanastasiou (nr. 0595/2018); (*) (nr. 0596/2018); (*) (nr. 0597/2018); Rosangela Sviercoski (nr. 0598/2018); Yu Tan (nr. 0599/2018); Nicolò De Bigontina (nr. 0600/2018); Marco Bava (nr. 0601/2018); Marco Deplano (nr. 0602/2018); Pierpaolo Volpe (nr. 0603/2018); (*) (nr. 0604/2018); Ada Stallone (nr. 0605/2018); Milena Dimitrova (nr. 0606/2018); (*) (nr. 0607/2018); (*) (nr. 0608/2018); Tsetska Khadzhigeorgieva (nr. 0609/2018); Marinella Colombo (nr. 0610/2018); Ismael Sánchez Castillo (nr. 0611/2018); (*) (nr. 0612/2018); (*) (nr. 0613/2018); (*) (nr. 0614/2018); Wolfgang Gerber (nr. 0615/2018); (*) (nr. 0616/2018); Luis Rodríguez (nr. 0617/2018); (*) (nr. 0618/2018); Vanessa Fraga Argüelles (nr. 0619/2018); (*) (nr. 0620/2018); (*) (nr. 0621/2018); (*) (nr. 0622/2018); (*) (nr. 0623/2018); (*) (nr. 0624/2018); (*) (nr. 0625/2018); Günther Hildebrand (nr. 0626/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr. 0627/2018); (*) (nr. 0628/2018); (*) (nr. 0629/2018); (*) (nr. 0630/2018); Sreeram Kumar (nr. 0631/2018); José Carmelo García Pérez (nr. 0632/2018); (*) (nr. 0633/2018); (*) (nr. 0634/2018); (*) (nr. 0635/2018); Friedrich Baessmann (nr. 0636/2018); Jens Genzer (nr. 0637/2018); Jens Genzer (nr. 0638/2018); Jens Genzer (nr. 0639/2018); Jens Genzer (nr. 0640/2018); (*) (nr. 0641/2018); (*) (nr. 0642/2018); (*) (nr. 0643/2018); (*) (nr. 0644/2018); Tomasz Pysz (nr. 0645/2018); Pierpaolo Volpe (nr. 0646/2018); (*) (nr. 0647/2018); (*) (nr. 0648/2018); Manuel Parras Rosa (nr. 0649/2018); (*) (nr. 0650/2018); (*) (nr. 0651/2018); (*) (nr. 0652/2018); (*) (nr. 0653/2018); Fotios Batzios (nr. 0654/2018); Evangelos Tsiompanidis (nr. 0655/2018); Emilio Vincioni (nr. 0656/2018); (*) (nr. 0657/2018); Jacek Sierpiński (nr. 0658/2018); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr. 0659/2018); (*) (nr. 0660/2018); Matias Eduardo Diaz Crescitelli (nr. 0661/2018); (*) (nr. 0662/2018); Francoise Côte (nr. 0663/2018); Leif Lundgren (nr. 0664/2018); Marco Bazzoni (nr. 0665/2018); Kai Herlemann (nr. 0666/2018); Jonathan Tennant (nr. 0667/2018); (*) (nr. 0668/2018); (*) (nr. 0669/2018); (*) (nr. 0670/2018); (*) (nr. 0671/2018); Dan Chitu (nr. 0672/2018); Cătălin Mateescu (nr. 0673/2018); (*) (nr. 0674/2018); (*) (nr. 0675/2018); Daniela Peters (nr. 0676/2018); (*) (nr. 0677/2018); Frauke Sybille Georgeworm (nr. 0678/2018); (*) (nr. 0679/2018); (*) (nr. 0680/2018); Juan Ignacio Leiva Márquez (nr. 0681/2018); (*) (nr. 0682/2018); Niko Haxhiu (nr. 0683/2018); (*) (nr. 0684/2018); Gianpaolo Dattena (nr. 0685/2018); Kiril Kolomanov (nr. 0686/2018); Manuel Lubary Martínez (nr. 0687/2018); (*) (nr. 0688/2018); (*) (nr. 0689/2018); Lucian Săuleanu (nr. 0690/2018); Milena Dimitrova (nr. 0691/2018); Catalina Cerdà Pons (nr. 0692/2018); (*) (nr. 0693/2018); Massimiliano Caputo (nr. 0694/2018); (*) (nr. 0695/2018); (*) (nr. 0696/2018); (*) (nr. 0697/2018); (*) (nr. 0698/2018); (*) (nr. 0699/2018); (*) (nr. 0700/2018).

De Voorzitter heeft op 6 september 2018 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 15, van het Reglement, naar de bevoegde commissie verwezen.


20. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 3, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


21. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 1 oktober 2018 t/m 4 oktober 2018.


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.37 uur gesloten.


23. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Laatst bijgewerkt op: 11 december 2018Juridische mededeling