Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 2 oktober 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

6. Mededelingen van de Voorzitter
CRE

De Voorzitter doet de volgende mededelingen:

"Ik wil u mededelen dat het Hof van Justitie van de Europese Unie vandaag heeft bepaald dat het Europees Parlement een deel van zijn begrotingsbevoegdheden in Brussel in plaats van in Straatsburg mag uitoefenen, indien redenen die verband houden met de goede werking van de begrotingsprocedure dit vereisen. Het Hof heeft bijgevolg erkend dat het Parlement het recht had om de jaarlijkse begroting van de Unie voor 2017, in tweede lezing, in Brussel vast te stellen."

°
° ° °

"Op 10 september 2018 heb ik sancties opgelegd aan Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena en Isabelle Thomas vanwege hun optreden tijdens de plenaire vergadering van 3 juli 2018 waarmee zij de werkzaamheden van het Parlement op ernstige wijze hebben verstoord en een onderbreking van de plenaire vergadering hebben veroorzaakt.

Op 11 september 2018 hebben Maria Arena, George Bach, Guillaume Balas, Edouard Martin en Isabelle Thomas beroep tegen dit besluit ingesteld.

Tijdens zijn vergadering die gisteren plaatsvond, heeft het Bureau deze beroepschriften bekeken en de sanctiebesluiten bevestigd die, voor Georges Bach, Guillaume Balas, Maria Arena en Isabelle Thomas, bestaan uit het verlies van het recht op de verblijfsvergoeding voor een duur van vijf dagen en, onverminderd de uitoefening van het stemrecht ter plenaire vergadering, uit een uitsluiting van deelname aan alle werkzaamheden van het Parlement en zijn organen gedurende een periode van vijf opeenvolgende vergaderdagen van het Parlement of een van zijn organen, commissies of delegaties, en voor Edouard Martin, uit het verlies van het recht op de verblijfsvergoeding voor een duur van acht dagen, en, onverminderd de uitoefening van het stemrecht ter plenaire vergadering, uit een uitsluiting van deelname aan alle werkzaamheden van het Parlement en zijn organen gedurende een periode van acht opeenvolgende vergaderdagen van het Parlement of een van zijn organen, commissies of delegaties. Genoemde sancties, die op het moment van de instelling van beroep werden geschorst, worden vandaag opnieuw van kracht."

°
° ° °

"Naar aanleiding van de conclusies van het raadgevend comité voor de behandeling van klachten van geaccrediteerde parlementaire medewerkers wegens intimidatie door leden van het Europees Parlement en rekening houdend met de schriftelijke opmerkingen van het lid in kwestie, heb ik besloten, overeenkomstig artikel 166 van het Reglement, een sanctie op te leggen aan Giulia Moi, wegens haar gedrag ten aanzien van haar parlementaire medewerkers, dat neerkomt op psychische intimidatie. De sanctie bestaat uit het verlies van het recht op de verblijfsvergoeding voor een duur van twaalf dagen. Het lid in kwestie is vandaag van het besluit in kennis gesteld en kan krachtens artikel 167 bij het Bureau intern beroep tegen dit besluit instellen. Dit beroep schorst de toepassing van deze sanctie."

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch (de Voorzitter geeft een toelichting), Eleonora Forenza, Udo Bullmann, Edouard Martin en Cécile Kashetu Kyenge.

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling