Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 2 października 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

14. Sytuacja w Jemenie (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Jemenie (2018/2853(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Ramona Nicole Mănescu w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, Patricia Lalonde, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, James Carver, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Charles Tannock i Margot Parker.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Udo Voigt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill i Michaela Šojdrová.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Julie Ward, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Lampros Fountoulis, Notis Marias i João Pimenta Lopes.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 4.10.2018.

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Informacja prawna