Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0005(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0279/2018

Συζήτηση :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 03/10/2018 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0371

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16. Εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας * - Συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και τη θέσπιση του οριστικού συστήματος για τη φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Οι Jeppe Kofod και Tibor Szanyi παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ivana Maletić, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Thierry Cornillet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bill Etheridge, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Angelo Ciocca, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Werner Langen, Arndt Kohn, Νότης Μαριάς, Jean Arthuis, Δημήτριος Παπαδημούλης, David Coburn, Dariusz Rosati, Doru-Claudian Frunzulică, Tom Vandenkendelaere, Neena Gill, Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas και Sirpa Pietikäinen.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Tibor Szanyi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.10.2018 και σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.10.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου