Kazalo 
Zapisnik
PDF 249kWORD 76k
Torek, 2. oktober 2018 - StrasbourgKončna izdaja
1.Otvoritev seje
 2.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 3.Priprave seje Evropskega sveta 18. in 19. oktobra 2018 (razprava)
 4.Slavnostna seja - Črna gora
 5.Nadaljevanje seje
 6.Sporočila predsedstva
 7.Čas glasovanja
  7.1.Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.2.Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.3.Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Marokom: pogoji za sodelovanje Maroka v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.4.Sporazum o zračnem prometu med EU in Kanado *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.5.Vključitev italijanske občine Campione d’Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije* (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.6.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/001 NL/Financial service activities (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.7.Opravljanje avdiovizualnih medijskih storitev ***I (glasovanje)
  7.8.Predlog spremembe proračuna št. 5/2018: Preklic rezerve v zvezi s podporo za Turčijo iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), okrepitev evropskega instrumenta sosedstva (ENI) in humanitarne pomoči za druge nujne ukrepe ter sprememba kadrovskega načrta Izvajalske agencije za inovacije in omrežja (INEA) glede na pobudo WiFi4EU (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Nadaljevanje seje
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami (razprava)
 13.Podpora EU Agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) po umiku finančne podpore ZDA tej agenciji (razprava)
 14.Razmere v Jemnu (razprava)
 15.Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ***I (razprava)
 16.Harmonizacija in poenostavitev nekaterih pravil v okviru sistema DDV * - Stopnje davka na dodano vrednost * (razprava)
 17.Porast neofašističnega nasilja v Evropi (razprava)
 18.Odvzem volilne pravice v EU (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.02.


2. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Odbor LIBE je posredoval popravek besedila, ki ga je Evropski parlament sprejel.

- Popravek (P8_TA-PROV(2018)0310(COR01)) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi 5. julija 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011 (P8_TA-PROV(2018)0310) (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se popravek šteje kot sprejet, razen če politična skupina ali število poslancev, ki dosega vsaj spodnji prag, v štiriindvajsetih urah zahteva, da se o njem glasuje.

Popravek je v času tega delnega zasedanja na razpolago na spletišču Europarl.


3. Priprave seje Evropskega sveta 18. in 19. oktobra 2018 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave seje Evropskega sveta 18. in 19. oktobra 2018 (2018/2771(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (predsedujoča Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Udo Bullmann v imenu skupine S&D, Hans-Olaf Henkel v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, in Diane Dodds samostojna poslanka.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Angelika Niebler, Tanja Fajon, Helga Stevens, Sophia in 't Veld, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Molly Scott Cato, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Marina Albiol Guzmán, Marco Valli, Harald Vilimsky, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Zoltán Balczó, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Pavel Telička, Reinhard Bütikofer, Lynn Boylan, Mara Bizzotto, Eleftherios Synadinos, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavila Liisa Jaakonsaari, Elmar Brok, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Luke Ming Flanagan in Hans-Olaf Henkel, Kathleen Van Brempt, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Gerolf Annemans, Kinga Gál, ki je zavrnila dve vprašanji z dvigom modrega kartončka, ki sta ju postavili Liisa Jaakonsaari in Sophia in 't Veld, Roberto Gualtieri, Richard Sulík, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Mirosław Piotrowski, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavila Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Knut Fleckenstein, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Cécile Kashetu Kyenge, Dubravka Šuica, Richard Corbett, Othmar Karas, Patrizia Toia, Ivo Belet, Péter Niedermüller in Maria João Rodrigues.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lefteris Christoforou, Elly Schlein, Marek Jurek, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Notis Marias, João Ferreira, Maria Grapini, Lampros Fountoulis in Costas Mavrides.

Govorila sta Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) in Juliane Bogner-Strauss.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob __[A14524]__ zaradi pričetka slavnostne seje.)


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

4. Slavnostna seja - Črna gora

Parlament se je od 11.38 do 12.02 sestal na slavnostni seji zaradi nagovora predsednika Črne gore Mila Đukanovića.

(Seja se je pred začetkom glasovanja za trenutek prekinila.)


5. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.04.


6. Sporočila predsedstva

Predsednik je sporočil naslednje:

"Sporočam vam, da je Sodišče Evropske unije danes odločilo, da Evropski parlament lahko svoje proračunske pristojnosti delno izvršuje v Bruslju namesto v Strasbourgu, če tako zahtevajo nujni razlogi, povezani z pravilnim potekom proračunskega postopka. Sodišče je posledično priznalo, da je bil Evropski parlament pristojen za sprejetje letnega proračuna Unije za leto 2017 v drugi obravnavi v Bruslju."

°
° ° °

"10. septembra 2018 sem izrekel kazni Georgesu Bachu, Guillaumeju Balasu, Joséju Bovéju, Edouardu Martinu, Claudeju Rolinu, Marii Arena in Isabelle Thomas zaradi njihovega ravnanja na plenarnem zasedanju 3. julija 2018, s katerim so resno zmotili delo Parlamenta in povzročili prekinitev plenarnega zasedanja.

11. septembra 2018 so se Maria Arena, George Bach, Guillaume Balas, Edouard Martin in Isabelle Thomas nad to odločitvijo pritožili.

Predsedstvo je na včerajšnji seji preučilo omenjene pritožbe in potrdilo odločitev o kaznih, ki v primeru Georgesa Bacha, Guillaumeja Balasa, Marie Arena in Isabelle Thomas zajemajo izgubo pravice do dnevnic za obdobje petih dni in, brez poseganja v uresničevanje pravice do glasovanja na plenarnem zasedanju, začasno izključitev za obdobje petih zaporednih dni s sej Parlamenta ali katerega koli od njegovih organov, odborov ali delegacij, v primeru Edouarda Martina pa izgubo dnevnic za obdobje osmih dni in, brez poseganja v uresničevanje pravice do glasovanja na plenarnem zasedanju, začasno izključitev za obdobje osmih zaporednih dni s sej Parlamenta ali katerega koli od njegovih organov, odborov ali delegacij. Kazni, ki so bile zadržane v trenutku predložitve pritožbe, se začnejo izvajati od današnjega dne."

°
° ° °

"Na podlagi zaključkov svetovalnega odbora, ki je obravnaval pritožbe zaradi nadlegovanja, ki so jih vložili akreditirani parlamentarni pomočniki zoper poslance Evropskega parlamenta ter ob upoštevanju pisnih pripomb zadevne poslanke, sem sprejel odločitev o naložitvi kazni poslanki Giulii Moi v skladu s členom 166 Poslovnika zaradi njenega obnašanja do akreditiranih parlamentarnih pomočnikov, ki predstavlja psihološko nadlegovanje. Kazen zajema izgubo pravice do dnevnic za obdobje dvanajstih dni. Zadevna poslanka je bila danes uradno obveščena o kazni, zoper katero lahko v skladu s členom 167 Poslovnika Parlamenta sproži notranji postopek pritožbe pred predsedstvom. Z vložitvijo pritožbe se izvajanje kazni zadrži."

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Bruno Gollnisch (predsednik je dodal nekatera pojasnila), Eleonora Forenza, Udo Bullmann, Edouard Martin in Cécile Kashetu Kyenge.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos) [2018/2069(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0358)


7.2. Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (kodificirano besedilo) [COM(2018)0139 - C8-0116/2018- 2018/0066(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0359)


7.3. Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Marokom: pogoji za sodelovanje Maroka v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Unije, o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Kraljevine Maroko v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) [06534/2018 - C8-0150/2018- 2018/0036(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0360)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.4. Sporazum o zračnem prometu med EU in Kanado *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi [15380/2010 - C7-0386/2010- 2009/0018(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Francisco Assis (A8-0254/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0361)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.5. Vključitev italijanske občine Campione d’Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije* (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES glede vključitve italijanske občine Campione d’Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije in v ozemeljsko uporabo Direktive 2008/118/ES [COM(2018)0261 - C8-0226/2018- 2018/0124(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0362)

Govori

David Coburn, v imenu skupine EFDD, ki je v skladu s členom 190(4) Poslovnika zahteval preložitev glasovanja, in Roberto Gualtieri (poročevalec), ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je zavrnil zahtevo.

David Coburn, ob koncu glasovanja.


7.6. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/001 NL/Financial service activities (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Nizozemska – EGF/2018/001 NL/Financial service activities [COM(2018)0548 - C8-0392/2018- 2018/2220(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0363)


7.7. Opravljanje avdiovizualnih medijskih storitev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalki: Sabine Verheyen in Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0364)

Govori

Isabella Adinolfi, v imenu skupine EFDD, pred glasovanjem o začasnem sporazumu, ki je zahtevala, da se o predlogih sprememb v skladu s členom 59(3) Poslovnika glasuje pred začasnim sporazumom.

Parlament je zahtevo zavrnil.


7.8. Predlog spremembe proračuna št. 5/2018: Preklic rezerve v zvezi s podporo za Turčijo iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), okrepitev evropskega instrumenta sosedstva (ENI) in humanitarne pomoči za druge nujne ukrepe ter sprememba kadrovskega načrta Izvajalske agencije za inovacije in omrežja (INEA) glede na pobudo WiFi4EU (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2018 za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija: Preklic rezerve v zvezi s podporo za Turčijo iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), okrepitev evropskega instrumenta sosedstva (ENI) in humanitarne pomoči za druge nujne ukrepe ter sprememba kadrovskega načrta Izvajalske agencije za inovacije in omrežja (INEA) glede na pobudo WiFi4EU [11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0365)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 12.23.)


PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

10. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.01.


11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000078/2018), ki so ga postavili Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, Bernd Lange, v imenu odbora IMCO in Pier Antonio Panzeri, v imenu odbora INTA, Svetu: Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami (B8-0404/2018)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000074/2018), ki so ga postavili Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, Bernd Lange, v imenu odbora IMCO in Pier Antonio Panzeri, v imenu odbora INTA, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: VP/HR - Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami (B8-0402/2018)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000075/2018), ki so ga postavili Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, Bernd Lange, v imenu odbora IMCO in Pier Antonio Panzeri, v imenu odbora INTA, Komisiji: Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami (B8-0403/2018)

Mirja Vehkaperä, Bernd Lange in Pier Antonio Panzeri so predstavili vprašanja.

Juliane Bogner-Strauss (predsedujoča Svetu) in Christos Stylianides (član Komisije) sta odgovorila na vprašanja.

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, David Martin v imenu skupine S&D, Joachim Starbatty v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Olaf Stuger, Louis Michel v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Olaf Stuger v imenu skupine ENF, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Helmut Scholz, William (The Earl of) Dartmouth, Jean-Luc Schaffhauser, Francisco Assis, Marietje Schaake, Anne-Marie Mineur, Elly Schlein, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Doru-Claudian Frunzulică in Julie Ward.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Linnéa Engström, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis in Georgios Epitideios.

Govorila sta Christos Stylianides in Juliane Bogner-Strauss.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 4.10.2018.


13. Podpora EU Agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) po umiku finančne podpore ZDA tej agenciji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Podpora EU Agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) po umiku finančne podpore ZDA tej agenciji (2018/2852(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, in Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Marcus Pretzell v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Arne Gericke, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, André Elissen, Francisco José Millán Mon, Eider Gardiazabal Rubial, Branislav Škripek, Jacques Colombier, Michaela Šojdrová, Pier Antonio Panzeri in Enrique Guerrero Salom.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo in Eleftherios Synadinos.

Govoril je: Johannes Hahn.

Razprava se je zaključila.


14. Razmere v Jemnu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Jemnu (2018/2853(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Ramona Nicole Mănescu v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, Patricia Lalonde, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, James Carver, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Charles Tannock in Margot Parker.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Udo Voigt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill in Michaela Šojdrová.

Po postopku "catch the eye" so govorili Julie Ward, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Lampros Fountoulis, Notis Marias in João Pimenta Lopes.

Govoril je: Christos Stylianides.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika z dne 4.10.2018.


15. Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil ter spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 (prenovitev) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Miriam Dalli je predstavila poročilo.

Govoril je: Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Govorili so Karima Delli (pripravljavka mnenja odbora TRAN), Jens Gieseke v imenu skupine PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter Liese, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Danilo Oscar Lancini v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Peter Liese, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Rebecca Harms, Răzvan Popa, Evžen Tošenovský, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Stefan Eck, Julia Reid, Georg Mayer, Massimiliano Salini, Jo Leinen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Peter van Dalen, Jozo Radoš, Jakop Dalunde, Neoklis Sylikiotis, Ivo Belet, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Pilar Ayuso, Seb Dance, Gesine Meissner, Andrzej Grzyb, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Damiano Zoffoli in Markus Pieper.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govorili so Massimo Paolucci, György Hölvényi, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Claudia Schmidt in Henna Virkkunen.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Seán Kelly, Werner Kuhn, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Davor Škrlec, João Ferreira in Georgios Epitideios.

Govorila sta Miguel Arias Cañete in Miriam Dalli.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.5 zapisnika z dne 3.10.2018.


16. Harmonizacija in poenostavitev nekaterih pravil v okviru sistema DDV * - Stopnje davka na dodano vrednost * (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost ter uvedbe dokončnega sistema za obdavčevanje trgovine med državami članicami [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Jeppe Kofod in Tibor Szanyi sta predstavila poročili.

Govoril je: Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Govorili so Ivana Maletić v imenu skupine (prvi del) PPE, Pervenche Berès v imenu skupine (prvi del) S&D, Stanisław Ożóg v imenu skupine (prvi del) ECR, Thierry Cornillet v imenu skupine (prvi del) ALDE, Molly Scott Cato v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Miguel Viegas v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Bill Etheridge v imenu skupine (prvi del) EFDD, Angelo Ciocca v imenu skupine (prvi del) ENF, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, Werner Langen, Arndt Kohn, Notis Marias, Jean Arthuis, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Dariusz Rosati, Doru-Claudian Frunzulică, Tom Vandenkendelaere, Neena Gill, Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas in Sirpa Pietikäinen.

Govoril je: Miguel Arias Cañete.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govoril je: Tibor Szanyi.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.1 zapisnika z dne 3.10.2018 in točka 9.6 zapisnika z dne 3.10.2018.


17. Porast neofašističnega nasilja v Evropi (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Porast neofašističnega nasilja v Evropi (2018/2869(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v imenu skupine PPE, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Jussi Halla-aho v imenu skupine ECR, Linnéa Engström v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, David Coburn v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge o govoru Maria Borghezia, Romeo Franz, Martin Schirdewan, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil David Coburn, Julie Ward, ki je zavrnila dve vprašanji z dvigom modrega kartončka, ki sta ju postavila David Coburn in Dobromir Sośnierz, Eleni Theocharous in Stelios Kouloglou.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elly Schlein, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Sotirios Zarianopoulos, Ángela Vallina, Dobromir Sośnierz in Marek Jurek, slednja dva tudi o poteku razprave (predsednik je dal pojasnila).

Govorili sta Věra Jourová in Juliane Bogner-Strauss.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: na enem od naslednjih delnih zasedanj.


18. Odvzem volilne pravice v EU (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000069/2018), ki ga je postavila Cecilia Wikström, v imenu odbora PETI, Svetu: Odvzem volilne pravice v EU (B8-0039/2018)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000070/2018), ki ga je postavila Cecilia Wikström, v imenu odbora PETI, Komisiji: Odvzem volilne pravice v EU (B8-0040/2018)

Cecilia Wikström je predstavila vprašanji.

Juliane Bogner-Strauss (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije) sta odgovorili na vprašanji.

Govorili so Michaela Šojdrová v imenu skupine PPE, Jude Kirton-Darling v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL, David Coburn v imenu skupine EFDD, Peter Jahr, Michela Giuffrida, Martina Anderson, Rosa Estaràs Ferragut, Catherine Stihler in John Howarth.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Julie Ward, Luke Ming Flanagan in Georgios Epitideios.

Govorili sta Věra Jourová in Juliane Bogner-Strauss.

Razprava se je zaključila.


19. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 628.017/OJME).


20. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.42.

Klaus Welle

Heidi Hautala

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Zadnja posodobitev: 23. januar 2019Pravno obvestilo