Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 3 października 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Pogorszenie się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97 (2018/2861(RSP))

—   Karol Karski, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Bolesław G. Piecha, Monica Macovei i Urszula Krupa, w imieniu grupy ECR, w sprawie pogorszenia się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97 (B8-0451/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie pogorszenia się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97 (B8-0452/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel i Michel Reimon, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie pogorszenia się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97 (B8-0453/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Clare Moody, w imieniu grupy S&D, w sprawie pogorszenia się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97 (B8-0454/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez i Lola Sánchez Caldentey, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie pogorszenia się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97 (B8-0455/2018);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Francisco José Millán Mon, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE, w sprawie pogorszenia się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97 (B8-0457/2018).

II.   Zjednoczone Emiraty Arabskie, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (2018/2862(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ana Miranda, Igor Šoltes i Michel Reimon, w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (B8-0456/2018);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei, Urszula Krupa i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (B8-0458/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post w imieniu grupy S&D, w sprawie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (B8-0459/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (B8-0462/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva i Marina Albiol Guzmán, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (B8-0467/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy PPE, w sprawie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (B8-0469/2018).

III.   Masowe arbitralne zatrzymania Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (2018/2863(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Heidi Hautala, Michel Reimon i Igor Šoltes, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie masowych arbitralnych zatrzymań Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (B8-0460/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei i Urszula Krupa, w imieniu grupy ECR, w sprawie masowych arbitralnych zatrzymań Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (B8-0461/2018);

—   Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, w sprawie masowych arbitralnych zatrzymań Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (B8-0463/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Jo Leinen w imieniu grupy S&D, w sprawie masowych arbitralnych zatrzymań Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (B8-0464/2018);

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie masowych arbitralnych zatrzymań Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (B8-0465/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen i Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie masowych arbitralnych zatrzymań Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (B8-0466/2018);

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE, w sprawie masowych arbitralnych zatrzymań Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (B8-0468/2018).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Informacja prawna