Seznam 
Zápis
PDF 279kWORD 80k
Středa, 3. října 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Právní stát v Rumunsku (rozprava)
 4.Diskuse s premiérem Estonska Jürim Ratasem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Složení Parlamentu
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (schválení)
 8.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 9.Hlasování
  9.1.Harmonizace a zjednodušení určitých pravidel v systému DPH * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.2.DPH: doba použití mechanismu přenesení daňové povinnosti a mechanismu rychlé reakce * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.3.Správní spolupráce v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  9.4.Hodnocení zdravotnických technologií ***I (hlasování)
  9.5.Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla ***I (hlasování)
  9.6.Sazby daně z přidané hodnoty * (hlasování)
  9.7.Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 17 Pojistné smlouvy (hlasování)
  9.8.Technologie distribuovaných účetních knih a blockchain: budování důvěry s vynecháním zprostředkovatelů (hlasování)
  9.9.Agenda EU pro venkovské, horské a odlehlé oblasti (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Minimální příjem pro spravedlivou Evropu: právo pro občany (rozprava na aktuální téma)
 15.Agentura EU pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) ***I (rozprava)
 16.Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci ***I (rozprava)
 17.Volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii ***I (rozprava)
 18.Riziko praní peněz v bankovním sektoru EU (rozprava)
 19.Členství ve výborech a v delegacích
 20.Humanitární krize ve Středomoří: podpora místních a regionálních orgánů (rozprava)
 21.Boj proti celním podvodům a ochrana vlastních zdrojů EU (rozprava)
 22.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 23.Předložení dokumentů
 24.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.

Vystoupila Cécile Kashetu Kyenge.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Omezování svobody sdělovacích prostředků v Bělorusku, zejména případ Charty 97 (2018/2861(RSP))

—   Karol Karski, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Bolesław G. Piecha, Monica Macovei a Urszula Krupa za skupinu ECR o omezování svobody sdělovacích prostředků v Bělorusku, zejména případu Charty 97 (B8-0451/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o omezování svobody sdělovacích prostředků v Bělorusku, zejména případu Charty 97 (B8-0452/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel a Michel Reimon za skupinu Verts/ALE o omezování svobody sdělovacích prostředků v Bělorusku, zejména případu Charty 97 (B8-0453/2018);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Clare Moody za skupinu S&D o omezování svobody sdělovacích prostředků v Bělorusku, zejména případu Charty 97 (B8-0454/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez a Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL o omezování svobody sdělovacích prostředků v Bělorusku, zejména případu Charty 97 (B8-0455/2018);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Francisco José Millán Mon, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso a Inese Vaidere za skupinu PPE o omezování svobody sdělovacích prostředků v Bělorusku, zejména případu Charty 97 (B8-0457/2018).

II.   Spojené arabské emiráty, zejména situace obránce lidských práv Ahmada Mansúra (2018/2862(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ana Miranda, Igor Šoltes a Michel Reimon za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo o Spojených arabských emirátech, zejména situaci obránce lidských práv Ahmada Mansúra (B8-0456/2018);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei, Urszula Krupa a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o Spojených arabských emirátech, zejména situaci obránce lidských práv Ahmada Mansúra (B8-0458/2018);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post za skupinu S&D o Spojených arabských emirátech, zejména situaci obránce lidských práv Ahmada Mansúra (B8-0459/2018);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o Spojených arabských emirátech, zejména situaci obránce lidských práv Ahmada Mansúra (B8-0462/2018);

—    Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva a Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL o Spojených arabských emirátech, zejména situaci obránce lidských práv Ahmada Mansúra (B8-0467/2018);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o Spojených arabských emirátech, zejména situaci obránce lidských práv Ahmada Mansúra (B8-0469/2018).

III.   Masové svévolné zatýkání Ujgurů a Kazachů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (2018/2863(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Heidi Hautala, Michel Reimon a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE o masovém svévolném zatýkání Ujgurů a Kazachů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (B8-0460/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei a Urszula Krupa za skupinu ECR o masovém svévolném zatýkání Ujgurů a Kazachů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (B8-0461/2018);

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD o masovém svévolném zatýkání Ujgurů a Kazachů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (B8-0463/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Jo Leinen za skupinu S&D o masovém svévolném zatýkání Ujgurů a Kazachů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (B8-0464/2018);

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o masovém svévolném zatýkání Ujgurů a Kazachů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (B8-0465/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen a Stefan Eck za skupinu GUE/NGL o masovém svévolném zatýkání Ujgurů a Kazachů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (B8-0466/2018).

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Romana Tomc a Inese Vaidere za skupinu PPE o masovém svévolném zatýkání Ujgurů a Kazachů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (B8-0468/2018).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Právní stát v Rumunsku (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Právní stát v Rumunsku (2018/2844(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (úřadující předsedkyně Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupila Viorica Dăncilă (premiérka Rumunska)

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, a Ska Keller za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, Steven Woolfe – nezařazený poslanec, Dan Nica, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, James Carver, aby zvednutím modré karty položil otázku posledně jmenovanému (předsedající konstatoval, že se nejedná o otázku položenou zvednutím modré karty), Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky a Marek Jurek k vedení rozpravy (předsedající poslanci poskytl upřesnění).

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, který odmítl otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Reinhard Bütikofer, John Stuart Agnew, Răzvan Popa, Emilian Pavel, Maria Grapini (posledně tři jmenovaní k vedení rozpravy) (předsedající všem třem poslancům poskytl upřesnění), Eleftherios Synadinos, Marek Jurek k vedení rozpravy, Siegfried Mureşan a Ioan Mircea Paşcu.

Vystoupili: Viorica Dăncilă, Frans Timmermans a Juliane Bogner-Strauss.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


4. Diskuse s premiérem Estonska Jürim Ratasem o budoucnosti Evropy (rozprava)

Diskuse s premiérem Estonska Jürim Ratasem o budoucnosti Evropy (2018/2731(RSP))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením. Přivítal rovněž irskou ministryni pro evropské záležitosti Helen McEnteeovou.

Vystoupil Jüri Ratas (premiér Estonska).

Vystoupil Andrus Ansip (místopředseda Komise).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Peter Lundgren za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF, a Kazimierz Michał Ujazdowski – nezařazený poslanec.

Vystoupil Jüri Ratas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Urmas Paet, Reinhard Bütikofer, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Eva Maydell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Evelyn Regner, Indrek Tarand, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Lara Comi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Alojz Peterle, Nicola Caputo a Arne Lietz.

Vystoupil Jüri Ratas.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda


5. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:33.


6. Složení Parlamentu

Příslušné švédské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Anders Sellström, kterým je nahrazen Lars Adaktusson, byl s platností od 3. října 2018 zvolen poslancem Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Anders Sellström v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

°
° ° °

Vystoupil Angelo Ciocca.


7. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (schválení)

Předsedající oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost týkající se rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápise z denního zasedání konaného v pondělí 1. října 2018 (bod 9 zápisu ze dne 1.10.2018).

Výbor ECON tak mohl po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.

°
° ° °

Vystoupila Giulia Moi.


8. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Na včerejším plenárním zasedání byla oznámena oprava P8_TA-PROV(2018)0310(COR01) (bod 2 zápisu ze dne 2.10.2018).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádali (čl. 231 odst. 4 jednacího řádu), aby se o ní hlasovalo.


9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. Harmonizace a zjednodušení určitých pravidel v systému DPH * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0366)


9.2. DPH: doba použití mechanismu přenesení daňové povinnosti a mechanismu rychlé reakce * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použití volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH [COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0367)


9.3. Správní spolupráce v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru [COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0368)


9.4. Hodnocení zdravotnických technologií ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0369)

Po hlasování vystoupila Soledad Cabezón Ruiz (zpravodajka) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


9.5. Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0370)

Po hlasování vystoupila Miriam Dalli (zpravodajka) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


9.6. Sazby daně z přidané hodnoty * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0371)


9.7. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 17 Pojistné smlouvy (hlasování)

Návrh usnesení B8-0442/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0372)


9.8. Technologie distribuovaných účetních knih a blockchain: budování důvěry s vynecháním zprostředkovatelů (hlasování)

Návrh usnesení B8-0397/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0373)


9.9. Agenda EU pro venkovské, horské a odlehlé oblasti (hlasování)

Návrh usnesení B8-0399/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0374)


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Jeppe Kofod - A8-0280/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó a Seán Kelly

zpráva Soledad Cabezón Ruiz - A8-0289/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Zoltán Balczó, Adam Szejnfeld a José Inácio Faria

zpráva Miriam Dalli - A8-0287/2018
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, José Inácio Faria a John Howarth

zpráva Tibor Szanyi - A8-0279/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Notis Marias

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 17 Pojistné smlouvy - B8-0442/2018
Morten Messerschmidt a Zoltán Balczó

Technologie distribuovaných účetních knih a blockchain: budování důvěry s vynecháním zprostředkovatelů - B8-0397/2018
Jan Zahradil

Agenda EU pro venkovské, horské a odlehlé oblasti - B8-0399/2018
Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Miguel Viegas, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák, Jan Zahradil a Adam Szejnfeld.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:46.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

12. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


13. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


14. Minimální příjem pro spravedlivou Evropu: právo pro občany (rozprava na aktuální téma)

Minimální příjem pro spravedlivou Evropu: právo pro občany (2017/2864(RSP))

Vystoupila Laura Agea, aby uvedla rozpravu, kterou navrhla skupina EFDD.

Vystoupily: Juliane Bogner-Strauss (úřadující předsedkyně Rady) a Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Sofia Ribeiro za skupinu PPE, Mercedes Bresso za skupinu S&D, Bernd Lucke za skupinu ECR, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Romana Tomc, Sergio Gutiérrez Prieto, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, Florent Marcellesi, Patrick Le Hyaric, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Geoffroy Didier, Brando Benifei, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, João Pimenta Lopes, Auke Zijlstra, Dobromir Sośnierz, Ádám Kósa, Evelyn Regner, Joachim Starbatty, Ivo Vajgl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steeve Briois, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Angel Dzhambazki, Deirdre Clune, Michael Detjen, Ruža Tomašić a Danuta Jazłowiecka.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Sergio Gaetano Cofferati, Adam Szejnfeld, Bogusław Liberadzki, Miapetra Kumpula-Natri a Elena Gentile.

Vystoupily: Marianne Thyssen a Juliane Bogner-Strauss.

Rozprava skončila.


15. Agentura EU pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Axel Voss (A8-0320/2017)

Axel Voss uvedl zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Ingeborg Gräßle (zpravodajka výboru CONT), António Marinho e Pinto (zpravodaj výboru JURI), Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu S&D, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu EFDD, Diane James – nezařazená poslankyně, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Caterina Chinnici, Iris Hoffmann a Maria Grapini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Georgios Epitideios a Lampros Fountoulis.

Vystoupili: Věra Jourová a Axel Voss.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 4.10.2018.


16. Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Nathalie Griesbeck uvedla zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Pavel Svoboda (zpravodaj výboru JURI), Innocenzo Leontini za skupinu PPE, Emilian Pavel za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Lieve Wierinck za skupinu ALDE, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu EFDD, Georg Mayer za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Jeroen Lenaers, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev a Maria Grapini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupila Elly Schlein.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ruža Tomašić, Lampros Fountoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios a Notis Marias.

Vystoupily: Věra Jourová a Nathalie Griesbeck.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 4.10.2018.


17. Volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Anna Maria Corazza Bildt uvedla zprávu.

Vystoupil Andrus Ansip (místopředseda Komise).

Vystoupili: Zdzisław Krasnodębski (zpravodaj výboru ITRE), Andreas Schwab za skupinu PPE, Christel Schaldemose za skupinu S&D, Daniel Dalton za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Marco Zullo za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Jasenko Selimovic, Jean-Luc Schaffhauser, který odmítl otázku, kterou chtěla zvednutím modré karty položit Anna Maria Corazza Bildt, Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Virginie Rozière, Antanas Guoga, Sergio Gaetano Cofferati a Eva Maydell.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Notis Marias a József Nagy.

Vystoupili: Andrus Ansip a Anna Maria Corazza Bildt.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 4.10.2018.


18. Riziko praní peněz v bankovním sektoru EU (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Riziko praní peněz v bankovním sektoru EU (2018/2860(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (členka Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Luděk Niedermayer za skupinu PPE, Jeppe Kofod za skupinu S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner za skupinu ECR, a Petr Ježek za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

Vystoupili: Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL, David Coburn za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Brian Hayes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Pervenche Berès, Notis Marias, Molly Scott Cato, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili David Coburn a Elmar Brok, Miguel Urbán Crespo, Barbara Kappel, Othmar Karas, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sven Giegold, Evelyn Regner, Ernest Urtasun, Martin Schirdewan, Emil Radev, Ramón Jáuregui Atondo, Jordi Solé a Stanislav Polčák.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupily: Věra Jourová a Juliane Bogner-Strauss.

Rozprava skončila.


19. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupiny PPE následující žádosti o jmenování:

výbor AFET: Anders Sellström

podvýbor pro lidská práva: Anders Sellström

delegace pro vztahy s Afghánistánem: Anders Sellström

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


20. Humanitární krize ve Středomoří: podpora místních a regionálních orgánů (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Humanitární krize ve Středomoří: podpora místních a regionálních orgánů (2018/2854(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (úřadující předsedkyně Rady) a Günther Oettinger (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Elissavet Vozemberg-Vrionidi za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Mario Borghezio za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Eleonora Forenza a Ana Miranda, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, a Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, aby odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Miguel Urbán Crespo, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Udo Voigt, Innocenzo Leontini, Sylvie Guillaume, Notis Marias, Ernest Urtasun, Eleonora Forenza, Georgios Epitideios, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Marisa Matias a Brando Benifei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil: José Inácio Faria, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák, Jordi Solé a Julie Ward.

Vystoupili: Günther Oettinger a Juliane Bogner-Strauss.

Rozprava skončila.


21. Boj proti celním podvodům a ochrana vlastních zdrojů EU (rozprava)

Prohlášení Komise: Boj proti celním podvodům a ochrana vlastních zdrojů EU (2018/2747(RSP))

Günther Oettinger (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Ingeborg Gräßle za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Jonathan Bullock za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Inés Ayala Sender, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici a Jens Geier.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupil Günther Oettinger.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Ingeborg Gräßle za výbor CONT o boji proti celním podvodům a ochraně vlastních zdrojů EU (2018/2747(RSP)) (B8-0400/2018)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.10 zápisu ze dne 4.10.2018.


22. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- rozhodnutí Komise, kterým se stanoví kritéria ekoznačky EU pro grafický papír a pro hedvábný papír a produkty z hedvábného papíru (D057037/02 – 2018/2848(RPS) - lhůta: 7. prosince 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- směrnice Komise, kterou se s ohledem na vědecký a technický pokrok mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí (D058117/01 – 2018/2865(RPS) - lhůta: 26. října 2018)
předáno příslušnému výboru: TRAN


23. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků č. 1/2018 – ESVČ (N8-0093/2018 - C8-0411/2018 - 2018/2228(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 3/2018 - Evropský veřejný ochránce práv (N8-0094/2018 - C8-0414/2018 - 2018/2229(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 23/2018 - oddíl III - Komise (N8-0095/2018 - C8-0418/2018 - 2018/2231(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 24/2018 - oddíl III - Komise (N8-0096/2018 - C8-0419/2018 - 2018/2232(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 25/2018 - oddíl III - Komise (N8-0097/2018 - C8-0420/2018 - 2018/2233(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 26/2018 - oddíl III - Komise (N8-0098/2018 - C8-0421/2018 - 2018/2234(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 27/2018 - oddíl III - Komise (N8-0099/2018 - C8-0422/2018 - 2018/2235(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 3/2018 – Výbor regionů (N8-0102/2018 - C8-0428/2018 - 2018/2238(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 22/2018 - oddíl III - Komise (N8-0103/2018 - C8-0429/2018 - 2018/2239(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


24. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 31 odst. 6 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků DEC 19/2018 - oddíl III – Komise;

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitky k převodu prostředků INF 1/2018 – Evropská služba pro vnější činnost;

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitky k převodu prostředků N 3/2018 – Evropské veřejný ochránce práv;

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitky k převodu prostředků INF 2/2018 – Výbor regionů;

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení rozhodl schválit převody prostředků Evropské komise DEC 19/2018, DEC 20/2018 - oddíl III – Komise;

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevyslovit námitky k převodu prostředků V/AB-10/C/18 – Evropský účetní dvůr.


25. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 628.017/OJJE).


26. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:42.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Poslední aktualizace: 23. ledna 2019Právní upozornění