Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2861(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0451/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0451/2018

Συζήτηση :

PV 04/10/2018 - 5
PV 04/10/2018 - 5.1
CRE 04/10/2018 - 5.1

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2018 - 7.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0375

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.10.2018)


5.1. Επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως η περίπτωση του Χάρτη 97

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018 και B8-0457/2018 (2018/2861(RSP))

Οι Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Bronis Ropė, Clare Moody, Miguel Urbán Crespo και Jaromír Štětina παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michaela Šojdrová και Mark Demesmaeker.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο José Inácio Faria.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Eduard Kukan και Carlos Iturgaiz.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2018.


5.2. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδίως η κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018 και B8-0469/2018 (2018/2862(RSP))

Οι Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Wajid Khan και Neena Gill.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Seán Kelly, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák και Paul Rübig.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2018.


5.3. Μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018 και B8-0468/2018 (2018/2863(RSP))

Οι Reinhard Bütikofer, Bas Belder, Ignazio Corrao, Jo Leinen, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes και László Tőkés παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Michela Giuffrida, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells, Margot Parker, Csaba Sógor και Krzysztof Hetman.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Wajid Khan, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová και Dubravka Šuica.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου