Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 oktober 2018 - Strasbourg

14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande, förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 - 2017/0230(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

REGI

- Utnämning av verkställande direktör för Efsi (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG, ECON

- Utnämning av biträdande verkställande direktör för Efsi (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG, ECON

2) resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen) från ledamöterna

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om falska italienskklingande produktbeteckningar (B8-0353/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

CULT

- Dominique Martin. Förslag till resolution om behovet av att få arbetsgivare som anställer icke-EU-medborgare att bidra till utbildning av europeiska medborgare och arbetslösa (B8-0354/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Dominique Bilde och Jean-Luc Schaffhauser. Förslag till resolution om tillämpning av dödsstraffet för Israa al-Ghomgham i Saudiarabien (B8-0356/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om en bredare användning av biologiskt nedbrytbar plast i jordbruket (B8-0357/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om cancerbehandling med CAR T-celler (B8-0358/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande