Показалец 
Протокол
PDF 302kWORD 83k
Четвъртък, 4 октомври 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
1.Откриване на заседанието
 2.Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека (внесени предложения за резолюция)
 3.Положението в Йемен (внесени предложения за резолюция)
 4.Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки (разискване)
 5.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  5.1.Ограничаване на свободата на медиите в Беларус, по-специално случаят с Харта 97
  5.2.ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед Мансур
  5.3.Масови произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския автономен регион
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Време за гласуване
  7.1.Ограничаване на свободата на медиите в Беларус, по-специално случаят с Харта 97 (гласуване)
  7.2.ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед Мансур (гласуване)
  7.3.Масови произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския автономен регион (гласуване)
  7.4.Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.5.Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) ***I (гласуване)
  7.6.Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация ***I (гласуване)
  7.7.Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз ***I (гласуване)
  7.8.Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека (гласуване)
  7.9.Положението в Йемен (гласуване)
  7.10.Борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС (гласуване)
 8.Обяснения на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (разискване)
 13.Петиции
 14.Внесени документи
 15.Решения относно някои документи
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.График на следващите заседания
 18.Закриване на заседанието
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.13 ч.


2. Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека (внесени предложения за резолюция)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000078/2018), зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, Bernd Lange, от името на комисията IMCO, и Pier Antonio Panzeri, от името на комисията INTA, към Съвета: Приноса на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека (B8-0404/2018)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000074/2018), зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, Bernd Lange, от името на комисията IMCO, и Pier Antonio Panzeri, от името на комисията INTA, към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Приноса на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека (B8-0402/2018)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000075/2018), зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, Bernd Lange, от името на комисията IMCO, и Pier Antonio Panzeri, от името на комисията INTA, към Комисията: Приноса на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека (B8-0403/2018)

Разискването се състоя на 2 октомври 2018 г. (точка 12 от протокола от 2.10.2018 г.)

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty и Emma McClarkin, от името на групата ECR, относно приноса на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации и други стопански предприятия с транснационални характеристики във връзка с правата на човека (2018/2763(RSP)) (B8-0472/2018);

—   Godelieve Quisthoudt Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb и Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, относно приноса на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации и други стопански предприятия с транснационални характеристики във връзка с правата на човека (2018/2763(RSP)) (B8-0473/2018);

—   Louis Michel и Marietje Schaake, от името на групата ALDE, относно приноса на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации и други стопански предприятия с транснационални характеристики във връзка с правата на човека (2018/2763(RSP)) (B8-0474/2018).

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 4.10.2018 г.


3. Положението в Йемен (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Йемен (2018/2853(RSP))

Разискването се състоя на 2 октомври 2018 г. (точка 14 от протокола от 2.10.2018 г.)

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, относно положението в Йемен (2018/2853(RSP)) (B8-0444/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein и Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, относно положението в Йемен (2018/2853(RSP)) (B8-0445/2018);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa и Fernando Ruas, от името на групата PPE, относно положението в Йемен (2018/2853(RSP)) (B8-0446/2018);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Йемен (2018/2853(RSP)) (B8-0447/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, относно положението в Йемен (2018/2853(RSP)) (B8-0448/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно положението в Йемен (2018/2853(RSP)) (B8-0449/2018);

—   Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná и Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Йемен (2018/2853(RSP)) (B8-0450/2018).

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 4.10.2018 г.


4. Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки (разискване)

Доклад относно пакета от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки [2017/2278(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Carlos Coelho представи доклада.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се: Reimer Böge (докладчик по становището на комисията INTA), Andreas Schwab, от името на групата PPE, Nicola Danti, от името на групата S&D, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andreas Schwab, Tim Aker, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Bernd Kölmel, Bas Eickhout, Sotirios Zarianopoulos, Adam Szejnfeld, Marlene Mizzi, Lampros Fountoulis и Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Herbert Dorfmann, Rory Palmer, Rupert Matthews, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Notis Marias и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се: Elżbieta Bieńkowska и Carlos Coelho.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 4.10.2018 г.


5. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 3.10.2018 г.)


5.1. Ограничаване на свободата на медиите в Беларус, по-специално случаят с Харта 97

Предложения за резолюция B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018 и B8-0457/2018 (2018/2861(RSP))

Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Bronis Ropė, Clare Moody, Miguel Urbán Crespo и Jaromír Štětina представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, Julie Ward, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Michaela Šojdrová и Mark Demesmaeker.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) José Inácio Faria.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Eduard Kukan и Carlos Iturgaiz.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 4.10.2018 г.


5.2. ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед Мансур

Предложения за резолюция B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018 и B8-0469/2018 (2018/2862(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat и Tomáš Zdechovský представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Julie Ward, от името на групата S&D, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Wajid Khan и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Seán Kelly, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák и Paul Rübig.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 4.10.2018 г.


5.3. Масови произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския автономен регион

Предложения за резолюция B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018 и B8-0468/2018 (2018/2863(RSP))

Reinhard Bütikofer, Bas Belder, Ignazio Corrao, Jo Leinen, Илхан Кючюк, João Pimenta Lopes и László Tőkés представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, Michela Giuffrida, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Urmas Paet, от името на групата ALDE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells, Margot Parker, Csaba Sógor и Krzysztof Hetman.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Wajid Khan, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová и Dubravka Šuica.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 4.10.2018 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател


6. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.02 ч.

Изказаха се: Daniele Viotti и Dobromir Sośnierz.


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Ограничаване на свободата на медиите в Беларус, по-специално случаят с Харта 97 (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0451/2018

(за замяна на B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Clare Moody, от името на групата S&D;

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock и Monica Macovei, от името на групата ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2018)0375)

(Предложението за резолюция B8-0455/2018 отпада.)


7.2. ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед Мансур (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0456/2018

(за замяна на B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE;

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou и Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD;

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir и Monica Macovei.

Приема се (P8_TA(2018)0376)

(Предложенията за резолюции B8-0458/2018 и B8-0469/2018 отпадат.)


7.3. Масови произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския автономен регион (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0460/2018

(за замяна на B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0468/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Jo Leinen, от името на групата S&D;

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić и Bas Belder, от името на групата ECR;

—   Илхан Кючюк, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0377)

(Предложението за резолюция B8-0466/2018 отпада.)


7.4. Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно пакета от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки [2017/2278(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0378)


7.5. Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Axel Voss (A8-0320/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0379)


7.6. Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0380)


7.7. Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0381)

Изказвания

Anna Maria Corazza Bildt (докладчик) преди гласуването.


7.8. Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0443/2018

Приема се (P8_TA(2018)0382)

(Предложенията за резолюции B8-0472/2018, B8-0473/2018 и B8-0474/2018/rev отпадат.)


7.9. Положението в Йемен (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0444/2018

(за замяна на B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas и Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom и Elena Valenciano, от името на групата S&D;

— Charles Tannock и Raffaele Fitto, от името на групата ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat и Marie-Pierre Vieu, от името на групата GUE/NGL;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0383)

Изказвания

Charles Tannock представи устно изменение към изменение 3. Тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на вземането предвид на това устно предложение за изменение, то не беше прието.


7.10. Борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0400/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0384)


8. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Carlos Coelho - A8-0229/2018
Monica Macovei, Ангел Джамбазки, José Inácio Faria и Момчил Неков

Доклад Axel Voss - A8-0320/2017
Monica Macovei и Seán Kelly

Доклад Anna Maria Corazza Bildt - A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Момчил Неков и Seán Kelly

Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека - B8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri и Lola Sánchez Caldentey

Положението в Йемен - RC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová и Mirosław Piotrowski.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 12.42 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

10. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


12. Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000095/2018), зададен от Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz и Josef Weidenholzer към Комисията: Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (B8-0410/2018)

Pavel Poc разви въпроса.

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: José Inácio Faria, от името на групата PPE, Maria Noichl, от името на групата S&D, Urszula Krupa, от името на групата ECR, Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet и Herbert Dorfmann.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


13. Петиции

Изброените по-долу петиции са вписани в регистъра на посочените дати и са изпратени на компетентната комисия в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността:

28 септември 2018 г.

(*) име с поверителен характер

Martin Keatings (№ 0701/2018); Gabriela Nicoleta Nascutiu (№ 0702/2018); (*) (№ 0703/2018); (*) (№ 0704/2018); (*) (№ 0705/2018); (*) (№ 0706/2018); (*) (№ 0707/2018); (*) (№ 0708/2018); (*) (№ 0709/2018); (*) (№ 0710/2018); (*) (№ 0711/2018); (*) (№ 0712/2018); (*) (№ 0713/2018); (*) (№ 0714/2018); (*) (№ 0715/2018); (*) (№ 0716/2018); (*) (№ 0717/2018); (*) (№ 0718/2018); Ivan Zubović (№ 0719/2018); Violeta Gospodinova (№ 0720/2018); Eva Pakla (№ 0721/2018); Libor Fleischhans (№ 0722/2018); Mariapia Tolo (№ 0723/2018); (*) (№ 0724/2018); Konstantinos Stragkas (№ 0725/2018); Wolf Duttlinger (№ 0726/2018); (*) (№ 0727/2018); (*) (№ 0728/2018); Massimo Scarafia (№ 0729/2018); Alice Salvatore (№ 0730/2018); Aurelio González Peris (Asociación Mesa de la Ría de Huelva) (№ 0731/2018); (*) (№ 0732/2018); (*) (№ 0733/2018); Marco Bava (№ 0734/2018); Franco Brugnola (№ 0735/2018); (*) (№ 0736/2018); Boris Stein (№ 0737/2018); Giampiero Tola (№ 0738/2018); Giampiero Tola (№ 0739/2018); (*) (№ 0740/2018); Marcel Van Duijvendijk (№ 0741/2018); Jürgen Kirchner (№ 0742/2018); (*) (№ 0743/2018); (*) (№ 0744/2018); Ian Clayton (№ 0745/2018); Nicole Agius (№ 0746/2018); (*) (№ 0747/2018); (*) (№ 0748/2018); (*) (№ 0749/2018); Katherine Dolan (№ 0750/2018); Philippe Bravo (№ 0751/2018); Michael Pedersen (№ 0752/2018); (*) (№ 0753/2018); Hans Moerbeek (№ 0754/2018); Maria Grazia Belfiore (№ 0755/2018); (*) (№ 0756/2018); (*) (№ 0757/2018); (*) (№ 0758/2018); Marco Bava (№ 0759/2018); Marcus Lauri (№ 0760/2018); (*) (№ 0761/2018); (*) (№ 0763/2018); (*) (№ 0764/2018); (*) (№ 0765/2018); (*) (№ 0766/2018); (*) (№ 0767/2018); Andreas Laggis (№ 0768/2018); Ádám Khaled Ossman (№ 0769/2018); Juan Manuel Piñeiro Vicente (№ 0770/2018); (*) (№ 0771/2018); (*) (№ 0772/2018); (*) (№ 0773/2018); Thomas Cho (№ 0774/2018); (*) (№ 0775/2018); (*) (№ 0776/2018); León Fernando Del Canto González (№ 0777/2018); (*) (№ 0778/2018); (*) (№ 0779/2018); Hans-Dieter Thiele (№ 0780/2018); Tudor Cârstoiu (№ 0781/2018); (*) (№ 0782/2018); Guadalajara Ecologistas En Acción (№ 0783/2018); George Mihăilă (№ 0784/2018); (*) (№ 0785/2018); (*) (№ 0786/2018); Simon Gould (№ 0787/2018); Giacomo Pierini (№ 0788/2018); (*) (№ 0789/2018); Jerzy Warszyński (№ 0790/2018); Jan-Erik Hansen (№ 0791/2018); (*) (№ 0792/2018); (*) (№ 0793/2018); (*) (№ 0794/2018); (*) (№ 0795/2018); Daniel Hettrich (№ 0796/2018); (*) (№ 0797/2018); Matías Eduardo Díaz Crescitelli (№ 0798/2018); (*) (№ 0799/2018); (*) (№ 0800/2018); (*) (№ 0801/2018); Giampiero Tola (№ 0802/2018); (*) (№ 0803/2018); (*) (№ 0804/2018); (*) (№ 0805/2018); (*) (№ 0806/2018); (*) (№ 0807/2018); (*) (№ 0808/2018); Marco Bava (№ 0809/2018); (*) (№ 0810/2018); (*) (№ 0811/2018); (*) (№ 0812/2018); (*) (№ 0813/2018); (*) (№ 0814/2018); (*) (№ 0815/2018); (*) (№ 0816/2018); (*) (№ 0817/2018); (*) (№ 0818/2018); (*) (№ 0819/2018); Antoine Domingues (№ 0820/2018); Thilo Hane (№ 0821/2018); Pierpaolo Volpe (№ 0822/2018); (*) (№ 0823/2018); (*) (№ 0824/2018); Emma Groman (№ 0825/2018); Oliver Lücke (№ 0826/2018); Olga Daskali (№ 0827/2018); Marco Bava (№ 0828/2018); Julio Bienvenido Cárdenas Císcar (№ 0829/2018); Andrea Hegenbart (№ 0830/2018); (*) (№ 0831/2018); (*) (№ 0832/2018); Allan Thomsen (№ 0833/2018); Sarah Fenwick (№ 0834/2018); (*) (№ 0835/2018); (*) (№ 0836/2018); Markus Baumgarth (№ 0837/2018); Klaus Samer (№ 0838/2018); Harald Hochmann (№ 0839/2018); Vladimir Okadar (№ 0840/2018); Fotios Batzios (№ 0841/2018); Carmelo Potenza (№ 0842/2018); Ioan Dănuț Vodă (№ 0843/2018); (*) (№ 0844/2018); (*) (№ 0845/2018).

Петиция № 0762/2018 беше оттеглена от вносителя след вписването ѝ в централния регистър.


14. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган); Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване); Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари); Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал; Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество; Регламент № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти; Регламент (ЕС) 2015/760 относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции; Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове; Регламент (EС) 2017/1129 относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар; и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 - 2017/0230(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение. В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Латвия (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Назначаване на управителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG, ECON

- Назначаване на заместник управителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG, ECON

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно „италианското звучене“ (B8-0353/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

CULT

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно необходимостта работодателите на чужди граждани от държави извън ЕС да участват с вноски в обучението на европейските граждани и безработни (B8-0354/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Bilde и Jean-Luc Schaffhauser. Предложение за резолюция относно прилагането на смъртното наказание на Исра Ал-Гомгам в Саудитска Арабия (B8-0356/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Ivan Jakovčić и Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно по-широката употреба на биоразградими пластмаси в селското стопанство (B8-0357/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно противотуморната терапия Car-T (B8-0358/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI


15. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия BUDG

- Прилагане на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции (2018/2114(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFCO
подпомагаща: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

комисия EMPL

- Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение (2018/0166R(APP))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG
подпомагаща: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

комисия JURI

- Защита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагаща: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (член 39 от Правилника за дейността), LIBE (член 54 от Правилника за дейността), AFCO, PETI

комисия FEMM

- Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: REGI
подпомагаща: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 27 юни 2018 г.)

комисия JURI

- Трансгранични преобразувания, сливания и разделяния (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(подпомагаща: ECON, EMPL (член 54 от Правилника за дейността), IMCO)

Промяна на заглавия

комисия AFET

- Ново заглавие на доклад по собствена инициатива 2018/2157(INI): „Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВПСС“

- Ново заглавие на доклад по собствена инициатива 2018/2116(INI): „Препоръка до Съвета, Kомисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно правомощията и мандата на специалните представители на ЕС“

- Ново заглавие на доклад по собствена инициатива 2018/2117(INI): „Препоръка до Съвета, Kомисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно защитата на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС“

комисия CONT

- Ново заглавие на доклад по собствена инициатива 2018/2152(INI): „Годишен доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз – Борба с измамите“

комисия ECON

- Ново заглавие на доклад по собствена инициатива 2018/2100(INI): „Банков съюз – Годишен доклад за 2018 г.“


16. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


17. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 22 октомври 2018 г. до 25 октомври 2018 г.


18. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 15.38 ч.


19. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Малинов, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Радев, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, McAvan, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Последно осъвременяване: 23 януари 2019 г.Правна информация