Indeks 
Zapisnik
PDF 273kWORD 79k
Četvrtak, 4. listopada 2018. - StrasbourgZavršno izdanje
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Doprinos EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije u pogledu ljudskih prava (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Stanje u Jemenu (podneseni prijedlozi rezolucija)
 4.Paket strategije javne nabave (rasprava)
 5.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  5.1.Pogoršanje medijskih sloboda u Bjelarusu, posebno slučaj Povelje 97
  5.2.Ujedinjeni Arapski Emirati, posebno položaj borca za ljudska prava Ahmeda Mansura
  5.3.Masovna arbitrarna pritvaranja Ujgura i Kazaha u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjian
 6.Nastavak dnevne sjednice
 7.Glasovanje
  7.1.Pogoršanje medijskih sloboda u Bjelarusu, posebno slučaj Povelje 97 (glasovanje)
  7.2.Ujedinjeni Arapski Emirati, posebno položaj borca za ljudska prava Ahmeda Mansura (glasovanje)
  7.3.Masovna arbitrarna pritvaranja Ujgura i Kazaha u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjian (glasovanje)
  7.4.Paket strategije javne nabave (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  7.5.Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) ***I (glasovanje)
  7.6.Uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje ***I (glasovanje)
  7.7.Slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji ***I (glasovanje)
  7.8.Doprinos EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije u pogledu ljudskih prava (glasovanje)
  7.9.Stanje u Jemenu (glasovanje)
  7.10.Borba protiv carinskih prijevara i zaštita vlastitih sredstava EU-a (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 10.Nastavak dnevne sjednice
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 12.Dobrobit životinja, upotreba antimikrobnih sredstava i utjecaj industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš (rasprava)
 13.Predstavke
 14.Podnošenje dokumenata
 15.Odluke o određenim dokumentima
 16.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 17.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 18.Zatvaranje dnevne sjednice
 19.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:13 h.


2. Doprinos EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije u pogledu ljudskih prava (podneseni prijedlozi rezolucija)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000078/2018) koje su postavili Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Bernd Lange, u ime Odbora IMCO i Pier Antonio Panzeri, u ime Odbora INTA, Vijeću: Doprinos EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije u pogledu ljudskih prava (B8-0404/2018)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000074/2018) koje su postavili Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Bernd Lange, u ime Odbora IMCO i Pier Antonio Panzeri, u ime Odbora INTA, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: VP/HR - Doprinos EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije u pogledu ljudskih prava (B8-0402/2018)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000075/2018) koje su postavili Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Bernd Lange, u ime Odbora IMCO i Pier Antonio Panzeri, u ime Odbora INTA, Komisiji: Doprinos EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije u pogledu ljudskih prava (B8-0403/2018)

Rasprava je održana 2. listopada 2018. (točka 12 zapisnika od 2.10.2018.)

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty i Emma McClarkin, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o doprinosu EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije i druga trgovačka društva s transnacionalnim obilježjima u pogledu ljudskih prava (2018/2763(RSP)) (B8-0472/2018);

—   Godelieve Quisthoudt Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb i Bogdan Brunon Wenta, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o doprinosu EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije i druga trgovačka društva s transnacionalnim obilježjima u pogledu ljudskih prava (2018/2763(RSP)) (B8-0473/2018);

—   Louis Michel i Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o doprinosu EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije i druga trgovačka društva s transnacionalnim obilježjima u pogledu ljudskih prava (2018/2763(RSP)) (B8-0474/2018).

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika od 4.10.2018..


3. Stanje u Jemenu (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Jemenu (2018/2853(RSP))

Rasprava je održana 2. listopada 2018. (točka 14 zapisnika od 2.10.2018.)

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska i Valdemar Tomaševski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Jemenu (2018/2853(RSP)) (B8-0444/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein i Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Jemenu (2018/2853(RSP)) (B8-0445/2018);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa i Fernando Ruas, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Jemenu (2018/2853(RSP)) (B8-0446/2018);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon i Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Jemenu (2018/2853(RSP)) (B8-0447/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o stanju u Jemenu (2018/2853(RSP)) (B8-0448/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju u Jemenu (2018/2853(RSP)) (B8-0449/2018);

—   Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná i Maria Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju u Jemenu (2018/2853(RSP)) (B8-0450/2018).

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika od 4.10.2018..


4. Paket strategije javne nabave (rasprava)

Izvješće o paketu strategije javne nabave [2017/2278(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Carlos Coelho predstavio je izvješće.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije).

Govorili su: Reimer Böge (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA), Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nicola Danti, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, João Ferreira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andreas Schwab, Tim Aker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Bernd Kölmel, Bas Eickhout, Sotirios Zarianopoulos, Adam Szejnfeld, Marlene Mizzi, Lampros Fountoulis i Maria Grapini.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Herbert Dorfmann, Rory Palmer, Rupert Matthews, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Notis Marias i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorili su: Elżbieta Bieńkowska i Carlos Coelho.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika od 4.10.2018..


5. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točku 2. zapisnika od 3.10.2018.)


5.1. Pogoršanje medijskih sloboda u Bjelarusu, posebno slučaj Povelje 97

Prijedlozi rezolucija B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018 i B8-0457/2018 (2018/2861(RSP))

Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Bronis Ropė, Clare Moody, Miguel Urbán Crespo i Jaromír Štětina predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Bogdan Andrzej Zdrojewski, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Julie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marek Jurek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Michaela Šojdrová i Mark Demesmaeker.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: José Inácio Faria.

PREDSJEDA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Eduard Kukan i Carlos Iturgaiz.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika od 4.10.2018..


5.2. Ujedinjeni Arapski Emirati, posebno položaj borca za ljudska prava Ahmeda Mansura

Prijedlozi rezolucija B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018 i B8-0469/2018 (2018/2862(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat i Tomáš Zdechovský predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Julie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Wajid Khan i Neena Gill.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Seán Kelly, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák i Paul Rübig.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika od 4.10.2018..


5.3. Masovna arbitrarna pritvaranja Ujgura i Kazaha u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjian

Prijedlozi rezolucija B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018 i B8-0468/2018 (2018/2863(RSP))

Reinhard Bütikofer, Bas Belder, Ignazio Corrao, Jo Leinen, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes i László Tőkés predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Tunne Kelam, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Michela Giuffrida, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Urmas Paet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells, Margot Parker, Csaba Sógor i Krzysztof Hetman.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Wajid Khan, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová i Dubravka Šuica.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika od 4.10.2018..

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta radi glasovanja).

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica


6. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:02 h.

Govorili su: Daniele Viotti i Dobromir Sośnierz.


7. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


7.1. Pogoršanje medijskih sloboda u Bjelarusu, posebno slučaj Povelje 97 (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0451/2018

(koji zamjenjuje B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu et Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PP-aE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Clare Moody, u ime Klubazastupnika S&D-a;

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock et Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen et Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero et Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0375)

(Prijedlog rezolucije B8-0455/2018 se ne razmatra.)


7.2. Ujedinjeni Arapski Emirati, posebno položaj borca za ljudska prava Ahmeda Mansura (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0456/2018

(koji zamjenjuje B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl et Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero et Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou et Marina Albiol Guzmán, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a;

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir et Monica Macovei.

Usvojen (P8_TA(2018)0376)

(Prijedlozi rezolucija B8-0458/2018 i B8-0469/2018 se ne razmatraju.)


7.3. Masovna arbitrarna pritvaranja Ujgura i Kazaha u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjian (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0460/2018

(koji zamjenjuje B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0468/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu et Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Jo Leinen, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić et Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen et Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero et Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0377)

(Prijedlog rezolucije B8-0466/2018 se ne razmatra.)


7.4. Paket strategije javne nabave (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o paketu strategije javne nabave [2017/2278(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0378)


7.5. Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Axel Voss (A8-0320/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0379)


7.6. Uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0380)


7.7. Slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0381)

Govorili su:

Anna Maria Corazza Bildt (izvjestiteljica) prije glasovanja.


7.8. Doprinos EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije u pogledu ljudskih prava (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0443/2018

Usvojen (P8_TA(2018)0382)

(Prijedlozi rezolucija B8-0472/2018, B8-0473/2018 i B8-0474/2018/rev se ne razmatraju.)


7.9. Stanje u Jemenu (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0444/2018

(koji zamjenjuje B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas et Anna Maria Corazza Bildt, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom et Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

— Charles Tannock et Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl et Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand et Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat et Marie-Pierre Vieu, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0383)

Govorili su:

Charles Tannock podnio je usmeni amandman na amandman 3. Budući da je više od 40 zastupnika bilo protiv razmatranja ovog usmenog amandmana, on se ne uključuje.


7.10. Borba protiv carinskih prijevara i zaštita vlastitih sredstava EU-a (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0400/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0384)


8. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Carlos Coelho - A8-0229/2018
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria i Momchil Nekov

Izvješće: Axel Voss - A8-0320/2017
Monica Macovei i Seán Kelly

Izvješće: Anna Maria Corazza Bildt - A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Momchil Nekov i Seán Kelly

Doprinos EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije u pogledu ljudskih prava - B8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri i Lola Sánchez Caldentey

Stanje u Jemenu - RC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová i Mirosław Piotrowski.


9. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 12:42 h.)


PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

10. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


11. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


12. Dobrobit životinja, upotreba antimikrobnih sredstava i utjecaj industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000095/2018) koje su postavili Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz i Josef Weidenholzer Komisiji: Dobrobit životinja, upotreba antimikrobnih sredstava i utjecaj industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš (B8-0410/2018)

Pavel Poc obrazložio je pitanje.

Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: José Inácio Faria, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Noichl, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Urszula Krupa, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Tilly Metz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet i Herbert Dorfmann.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


13. Predstavke

Sljedeće predstavke unesene su u registar pod niže navedenim datumima i upućene nadležnom odboru u skladu s člankom 215. stavcima 9. i 10. Poslovnika:

28. rujna 2018.

(*) Povjerljivo ime

Martin Keatings (br. 0701/2018); Gabriela Nicoleta Nascutiu (br. 0702/2018); (*) (br. 0703/2018); (*) (br. 0704/2018); (*) (br. 0705/2018); (*) (br. 0706/2018); (*) (br. 0707/2018); (*) (br. 0708/2018); (*) (br. 0709/2018); (*) (br. 0710/2018); (*) (br. 0711/2018); (*) (br. 0712/2018); (*) (br. 0713/2018); (*) (br. 0714/2018); (*) (br. 0715/2018); (*) (br. 0716/2018); (*) (br. 0717/2018); (*) (br. 0718/2018); Ivan Zubović (br. 0719/2018); Violeta Gospodinova (br. 0720/2018); Eva Pakla (br. 0721/2018); Libor Fleischhans (br. 0722/2018); Mariapia Tolo (br. 0723/2018); (*) (br. 0724/2018); Konstantinos Stragkas (br. 0725/2018); Wolf Duttlinger (br. 0726/2018); (*) (br. 0727/2018); (*) (br. 0728/2018); Massimo Scarafia (br. 0729/2018); Alice Salvatore (br. 0730/2018); Aurelio González Peris (Asociación Mesa de la Ría de Huelva) (br. 0731/2018); (*) (br. 0732/2018); (*) (br. 0733/2018); Marco Bava (br. 0734/2018); Franco Brugnola (br. 0735/2018); (*) (br. 0736/2018); Boris Stein (br. 0737/2018); Giampiero Tola (br. 0738/2018); Giampiero Tola (br. 0739/2018); (*) (br. 0740/2018); Marcel Van Duijvendijk (br. 0741/2018); Jürgen Kirchner (br. 0742/2018); (*) (br. 0743/2018); (*) (br. 0744/2018); Ian Clayton (br. 0745/2018); Nicole Agius (br. 0746/2018); (*) (br. 0747/2018); (*) (br. 0748/2018); (*) (br. 0749/2018); Katherine Dolan (br. 0750/2018); Philippe Bravo (br. 0751/2018); Michael Pedersen (br. 0752/2018); (*) (br. 0753/2018); Hans Moerbeek (br. 0754/2018); Maria Grazia Belfiore (br. 0755/2018); (*) (br. 0756/2018); (*) (br. 0757/2018); (*) (br. 0758/2018); Marco Bava (br. 0759/2018); Marcus Lauri (br. 0760/2018); (*) (br. 0761/2018); (*) (br. 0763/2018); (*) (br. 0764/2018); (*) (br. 0765/2018); (*) (br. 0766/2018); (*) (br. 0767/2018); Andreas Laggis (br. 0768/2018); Ádám Khaled Ossman (br. 0769/2018); Juan Manuel Piñeiro Vicente (br. 0770/2018); (*) (br. 0771/2018); (*) (br. 0772/2018); (*) (br. 0773/2018); Thomas Cho (br. 0774/2018); (*) (br. 0775/2018); (*) (br. 0776/2018); León Fernando Del Canto González (br. 0777/2018); (*) (br. 0778/2018); (*) (br. 0779/2018); Hans-Dieter Thiele (br. 0780/2018); Tudor Cârstoiu (br. 0781/2018); (*) (br. 0782/2018); Guadalajara Ecologistas En Acción (br. 0783/2018); George Mihăilă (br. 0784/2018); (*) (br. 0785/2018); (*) (br. 0786/2018); Simon Gould (br. 0787/2018); Giacomo Pierini (br. 0788/2018); (*) (br. 0789/2018); Jerzy Warszyński (br. 0790/2018); Jan-Erik Hansen (br. 0791/2018); (*) (br. 0792/2018); (*) (br. 0793/2018); (*) (br. 0794/2018); (*) (br. 0795/2018); Daniel Hettrich (br. 0796/2018); (*) (br. 0797/2018); Matías Eduardo Díaz Crescitelli (br. 0798/2018); (*) (br. 0799/2018); (*) (br. 0800/2018); (*) (br. 0801/2018); Giampiero Tola (br. 0802/2018); (*) (br. 0803/2018); (*) (br. 0804/2018); (*) (br. 0805/2018); (*) (br. 0806/2018); (*) (br. 0807/2018); (*) (br. 0808/2018); Marco Bava (br. 0809/2018); (*) (br. 0810/2018); (*) (br. 0811/2018); (*) (br. 0812/2018); (*) (br. 0813/2018); (*) (br. 0814/2018); (*) (br. 0815/2018); (*) (br. 0816/2018); (*) (br. 0817/2018); (*) (br. 0818/2018); (*) (br. 0819/2018); Antoine Domingues (br. 0820/2018); Thilo Hane (br. 0821/2018); Pierpaolo Volpe (br. 0822/2018); (*) (br. 0823/2018); (*) (br. 0824/2018); Emma Groman (br. 0825/2018); Oliver Lücke (br. 0826/2018); Olga Daskali (br. 0827/2018); Marco Bava (br. 0828/2018); Julio Bienvenido Cárdenas Císcar (br. 0829/2018); Andrea Hegenbart (br. 0830/2018); (*) (br. 0831/2018); (*) (br. 0832/2018); Allan Thomsen (br. 0833/2018); Sarah Fenwick (br. 0834/2018); (*) (br. 0835/2018); (*) (br. 0836/2018); Markus Baumgarth (br. 0837/2018); Klaus Samer (br. 0838/2018); Harald Hochmann (br. 0839/2018); Vladimir Okadar (br. 0840/2018); Fotios Batzios (br. 0841/2018); Carmelo Potenza (br. 0842/2018); Ioan Dănuț Vodă (br. 0843/2018); (*) (br. 0844/2018); (*) (br. 0845/2018).

Predstavku br. 0762/2018 povukao je podnositelj nakon što je unesena u registar.


14. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Izmijenjeni Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo); Uredbe (EU) br. 1094/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje); Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala); Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala; Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo; Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata; Uredbe (EU) 2015/760 o europskim fondovima za dugoročna ulaganja; Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova; Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu; i Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 – 2017/0230(COD))

Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim socijalnim i gospodarskim odborom.
Predsjednik će se u skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Latviji (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

REGI

- Imenovanje glavnog direktora EFSU-a (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG, ECON

- Imenovanje zamjenika glavnog direktora EFSU-a (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG, ECON

2) zastupnika prijedlozi rezolucija (članak 133. Poslovnika)

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o nazivima proizvoda s talijanskim prizvukom (B8-0353/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

CULT

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o potrebi da poslodavci koji zapošljavaju neeuropske državljane pridonose osposobljavanju europskih građana i nezaposlenih osoba (B8-0354/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Dominique Bilde Jean-Luc Schaffhauser. Prijedlog rezolucije o mogućem izvršenju smrtne kazne u Saudijskoj Arabiji s kojim je suočena Israa al-Ghomgham (B8-0356/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Prijedlog rezolucije o široj uporabi biorazgradive plastike u poljoprivredi (B8-0357/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o terapiji CAR-T stanicama za liječenje raka (B8-0358/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI


15. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor BUDG

- Provedba pravnih odredbi i zajedničke izjave kojom se jamči parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama (2018/2114(INI))
upućeno nadležnom odboru: AFCO
mišljenje: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

Odbor EMPL

- Privremeno izvješće o VFO-u 2021. - 2027. - stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora (2018/0166R(APP))
upućeno nadležnom odboru: BUDG
mišljenje: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

Odbor JURI

- Zaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
upućeno nadležnom odboru: JURI
mišljenje: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (članak 39. Poslovnika), LIBE (članak 54. Poslovnika), AFCO, PETI

Odbor FEMM

- Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
upućeno nadležnom odboru: REGI
mišljenje: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 27. lipnja 2018)

Odbor JURI

- Prekogranične pretvorbe, spajanja i podjele (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(mišljenje: ECON, EMPL (članak 54. Poslovnika) IMCO)

Izmjena naslova

Odbor AFET

-Novi naslov izvješća o vlastitoj inicijativi 2018/2157(INI):
"Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP"

- Novi naslov izvješća o vlastitoj inicijativi 2018/2116(INI): "Preporuka Vijeću, Komisiji i potpredsjednici / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o nadležnostima i mandatu posebnih predstavnika Unije"

- Novi naslov izvješća o vlastitoj inicijativi 2018/2117(INI): "Preporuka Vijeću, Komisiji i potpredsjednici / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
o obrani akademske slobode u vanjskom djelovanju EU-a"

Odbor CONT

- Novi naslov izvješća o vlastitoj inicijativi 2018/2152(INI): "
Izvješće o godišnjem izvješću o zaštiti financijskih interesa EU-a za 2016. – borba protiv prijevara"

Odbor ECON

- Novi naslov izvješća o vlastitoj inicijativi 2018/2100(INI): "
Bankovna unija – godišnje izvješće za 2018."


16. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 3. Poslovnika, zapisnik s današnje dnevne sjednice dat će se Parlamentu na usvajanje na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


17. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 22. listopada 2018. do 25. listopada 2018.


18. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 15:38 h.


19. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, McAvan, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Posljednje ažuriranje: 23. siječanja 2019.Pravna napomena