Rodyklė 
Protokolas
PDF 276kWORD 80k
Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 4 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.ES indėlis rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Padėtis Jemene (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinys (diskusijos)
 5.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  5.1.Žiniasklaidos laisvės padėties blogėjimas Baltarusijoje, ypač portalo „Chartija 97“ atvejis
  5.2.JAE, ypač žmogaus teisių gynėjo Ahmed'o Mansoor'o padėtis
  5.3.Masinis uigūrų ir kazachų savavališkas sulaikymas Sindziango uigūrų autonominiame regione
 6.Posėdžio atnaujinimas
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Žiniasklaidos laisvės padėties blogėjimas Baltarusijoje, ypač portalo „Chartija 97“ atvejis (balsavimas)
  7.2.JAE, ypač žmogaus teisių gynėjo Ahmed'o Mansoor'o padėtis (balsavimas)
  7.3.Masinis uigūrų ir kazachų savavališkas sulaikymas Sindziango uigūrų autonominiame regione (balsavimas)
  7.4.Viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinys (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.5.ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas) ***I (balsavimas)
  7.6.Nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas ***I (balsavimas)
  7.7.Laisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje ***I (balsavimas)
  7.8.ES indėlis rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms (balsavimas)
  7.9.Padėtis Jemene (balsavimas)
  7.10.Kova su sukčiavimu muitų srityje ir nuosavų ES išteklių apsauga (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis aplinkai (diskusijos)
 13.Peticijos
 14.Gauti dokumentai
 15.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 16.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 17.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 18.Posėdžio pabaiga
 19.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.13 val.


2. ES indėlis rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000078/2018) kurį pateikė Linda McAvan, DEVE komiteto vardu, Bernd Lange, IMCO komiteto vardu ir Pier Antonio Panzeri INTA komiteto vardu Tarybai: ES indėlis rengiant JT privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms (B8-0404/2018)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000074/2018) kurį pateikė Linda McAvan, DEVE komiteto vardu, Bernd Lange, IMCO komiteto vardu ir Pier Antonio Panzeri INTA komiteto vardu Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai: VP/HR - ES indėlis rengiant JT privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms (B8-0402/2018)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000075/2018) kurį pateikė Linda McAvan, DEVE komiteto vardu, Bernd Lange, IMCO komiteto vardu ir Pier Antonio Panzeri INTA komiteto vardu Komisijai: ES indėlis rengiant JT privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms (B8-0403/2018)

Diskusijos vyko 2018 m. spalio 2 d. (2018 10 02 protokolo 12 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty ir Emma McClarkin ECR frakcijos vardu dėl ES indėlio rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms ir kitoms tarptautinio pobūdžio verslo įmonėms (2018/2763(RSP)) (B8-0472/2018);

—   Godelieve Quisthoudt Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb ir Bogdan Brunon Wenta PPE frakcijos vardu dėl ES indėlio rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms ir kitoms tarptautinio pobūdžio verslo įmonėms (2018/2763(RSP)) (B8-0473/2018);

—   Louis Michel ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu dėl ES indėlio rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms ir kitoms tarptautinio pobūdžio verslo įmonėms (2018/2763(RSP)) (B8-0474/2018).

Balsavimas: 2018 10 04 protokolo 7.8 punktas


3. Padėtis Jemene (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Jemene (2018/2853(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. spalio 2 d. (2018 10 02 protokolo 14 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu dėl padėties Jemene (2018/2853(RSP)) (B8-0444/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein ir Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu dėl padėties Jemene (2018/2853(RSP)) (B8-0445/2018);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa ir Fernando Ruas PPE frakcijos vardu dėl padėties Jemene (2018/2853(RSP)) (B8-0446/2018);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Jemene (2018/2853(RSP)) (B8-0447/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas ir Fabio Massimo Castaldo, EFDD frakcijos vardu, dėl padėties Jemene (2018/2853(RSP)) (B8-0448/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu dėl padėties Jemene (2018/2853(RSP)) (B8-0449/2018);

—   Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná ir Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Jemene (2018/2853(RSP)) (B8-0450/2018).

Balsavimas: 2018 10 04 protokolo 7.9 punktas


4. Viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinys (diskusijos)

Pranešimas dėl viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinio [2017/2278(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Carlos Coelho pristatė pranešimą.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Kalbėjo: Reimer Böge (INTA komiteto nuomonės referentas), Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Nicola Danti S&D frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andreas Schwab), Tim Aker EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Bernd Kölmel, Bas Eickhout, Sotirios Zarianopoulos, Adam Szejnfeld, Marlene Mizzi, Lampros Fountoulis ir Maria Grapini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Herbert Dorfmann, Rory Palmer, Rupert Matthews, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Notis Marias ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo: Elżbieta Bieńkowska ir Carlos Coelho.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 04 protokolo 7.4 punktas


5. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2018 10 03 protokolo 2 punktas)


5.1. Žiniasklaidos laisvės padėties blogėjimas Baltarusijoje, ypač portalo „Chartija 97“ atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018 ir B8-0457/2018 (2018/2861(RSP))

Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Bronis Ropė, Clare Moody, Miguel Urbán Crespo ir Jaromír Štětina pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE frakcijos vardu, Julie Ward S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Michaela Šojdrová ir Mark Demesmaeker.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria.

PIRMININKAVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Eduard Kukan ir Carlos Iturgaiz.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 04 protokolo 7.1 punktas


5.2. JAE, ypač žmogaus teisių gynėjo Ahmed'o Mansoor'o padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018 ir B8-0469/2018 (2018/2862(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat ir Tomáš Zdechovský pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Julie Ward S&D frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Wajid Khan ir Neena Gill.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Seán Kelly, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák ir Paul Rübig.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 04 protokolo 7.2 punktas


5.3. Masinis uigūrų ir kazachų savavališkas sulaikymas Sindziango uigūrų autonominiame regione

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018 ir B8-0468/2018 (2018/2863(RSP))

Reinhard Bütikofer, Bas Belder, Ignazio Corrao, Jo Leinen, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes ir László Tőkés pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Tunne Kelam PPE frakcijos vardu, Michela Giuffrida S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Urmas Paet ALDE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells, Margot Parker, Csaba Sógor ir Krzysztof Hetman.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Wajid Khan, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová ir Dubravka Šuica.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 04 protokolo 7.3 punktas

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja


6. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.02 val.

Kalbėjo: Daniele Viotti ir Dobromir Sośnierz.


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Žiniasklaidos laisvės padėties blogėjimas Baltarusijoje, ypač portalo „Chartija 97“ atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0451/2018

(keičia B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu et Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Clare Moody S&D frakcijos vardu;

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock et Monica Macovei ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen et Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero et Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0375)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0455/2018 anuliuotas.)


7.2. JAE, ypač žmogaus teisių gynėjo Ahmed'o Mansoor'o padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0456/2018

(keičia B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl et Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero et Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu;

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou et Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu;

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir et Monica Macovei.

Priimta (P8_TA(2018)0376)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0458/2018 ir B8-0469/2018 anuliuoti.)


7.3. Masinis uigūrų ir kazachų savavališkas sulaikymas Sindziango uigūrų autonominiame regione (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0460/2018

(keičia B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0468/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu et Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Jo Leinen S&D frakcijos vardu;

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić et Bas Belder ECR frakcijos vardu;

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen et Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero et Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0377)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0466/2018 anuliuotas.)


7.4. Viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinys (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinio [2017/2278(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0378)


7.5. ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Axel Voss (A8-0320/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0379)


7.6. Nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0380)


7.7. Laisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0381)

Kalbėjo:

Anna Maria Corazza Bildt (pranešėja) avant le vote.


7.8. ES indėlis rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0443/2018

Priimta (P8_TA(2018)0382)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0472/2018, B8-0473/2018 ir B8-0474/2018/rev anuliuoti.)


7.9. Padėtis Jemene (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0444/2018

(keičia B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas et Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom et Elena Valenciano S&D frakcijos vardu;

— Charles Tannock et Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl et Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand et Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat et Marie-Pierre Vieu GUE/NGL frakcijos vardu;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0383)

Kalbėjo:

Charles Tannock pateikė pakeitimo 3 žodinį pakeitimą. Kadangi daugiau kaip 40 Parlamento narių prieštaravo šiam žodiniam pakeitimui, jis nebuvo priimtas balsuoti.


7.10. Kova su sukčiavimu muitų srityje ir nuosavų ES išteklių apsauga (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0400/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0384)


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Carlos Coelho - A8-0229/2018
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria ir Momchil Nekov

Pranešimas: Axel Voss - A8-0320/2017
Monica Macovei ir Seán Kelly

Pranešimas: Anna Maria Corazza Bildt - A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Momchil Nekov ir Seán Kelly

ES indėlis rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms - B8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri ir Lola Sánchez Caldentey

Padėtis Jemene - RC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová ir Mirosław Piotrowski.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 12.42 val.)


PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

10. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis aplinkai (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000095/2018), kurį pateikė Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz ir Josef Weidenholzer Komisijai: Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis aplinkai (B8-0410/2018)

Pavel Poc pateikė klausimą.

Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: José Inácio Faria PPE frakcijos vardu, Maria Noichl S&D frakcijos vardu, Urszula Krupa ECR frakcijos vardu, Tilly Metz Verts/ALE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet ir Herbert Dorfmann.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija


13. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 9 ir 10 dalis šios peticijos buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis ir persiųstos atsakingam komitetui:

2018 m. rugsėjo 28 d.

(*) Autorius neskelbiamas

Martin Keatings (Nr. 0701/2018); Gabriela Nicoleta Nascutiu (Nr. 0702/2018); (*) (Nr. 0703/2018); (*) (Nr. 0704/2018); (*) (Nr. 0705/2018); (*) (Nr. 0706/2018); (*) (Nr. 0707/2018); (*) (Nr. 0708/2018); (*) (Nr. 0709/2018); (*) (Nr. 0710/2018); (*) (Nr. 0711/2018); (*) (Nr. 0712/2018); (*) (Nr. 0713/2018); (*) (Nr. 0714/2018); (*) (Nr. 0715/2018); (*) (Nr. 0716/2018); (*) (Nr. 0717/2018); (*) (Nr. 0718/2018); Ivan Zubović (Nr. 0719/2018); Violeta Gospodinova (Nr. 0720/2018); Eva Pakla (Nr. 0721/2018); Libor Fleischhans (Nr. 0722/2018); Mariapia Tolo (Nr. 0723/2018); (*) (Nr. 0724/2018); Konstantinos Stragkas (Nr. 0725/2018); Wolf Duttlinger (Nr. 0726/2018); (*) (Nr. 0727/2018); (*) (Nr. 0728/2018); Massimo Scarafia (Nr. 0729/2018); Alice Salvatore (Nr. 0730/2018); Aurelio González Peris (Asociación Mesa de la Ría de Huelva) (Nr. 0731/2018); (*) (Nr. 0732/2018); (*) (Nr. 0733/2018); Marco Bava (Nr. 0734/2018); Franco Brugnola (Nr. 0735/2018); (*) (Nr. 0736/2018); Boris Stein (Nr. 0737/2018); Giampiero Tola (Nr. 0738/2018); Giampiero Tola (Nr. 0739/2018); (*) (Nr. 0740/2018); Marcel Van Duijvendijk (Nr. 0741/2018); Jürgen Kirchner (Nr. 0742/2018); (*) (Nr. 0743/2018); (*) (Nr. 0744/2018); Ian Clayton (Nr. 0745/2018); Nicole Agius (Nr. 0746/2018); (*) (Nr. 0747/2018); (*) (Nr. 0748/2018); (*) (Nr. 0749/2018); Katherine Dolan (Nr. 0750/2018); Philippe Bravo (Nr. 0751/2018); Michael Pedersen (Nr. 0752/2018); (*) (Nr. 0753/2018); Hans Moerbeek (Nr. 0754/2018); Maria Grazia Belfiore (Nr. 0755/2018); (*) (Nr. 0756/2018); (*) (Nr. 0757/2018); (*) (Nr. 0758/2018); Marco Bava (Nr. 0759/2018); Marcus Lauri (Nr. 0760/2018); (*) (Nr. 0761/2018); (*) (Nr. 0763/2018); (*) (Nr. 0764/2018); (*) (Nr. 0765/2018); (*) (Nr. 0766/2018); (*) (Nr. 0767/2018); Andreas Laggis (Nr. 0768/2018); Ádám Khaled Ossman (Nr. 0769/2018); Juan Manuel Piñeiro Vicente (Nr. 0770/2018); (*) (Nr. 0771/2018); (*) (Nr. 0772/2018); (*) (Nr. 0773/2018); Thomas Cho (Nr. 0774/2018); (*) (Nr. 0775/2018); (*) (Nr. 0776/2018); León Fernando Del Canto González (Nr. 0777/2018); (*) (Nr. 0778/2018); (*) (Nr. 0779/2018); Hans-Dieter Thiele (Nr. 0780/2018); Tudor Cârstoiu (Nr. 0781/2018); (*) (Nr. 0782/2018); Guadalajara Ecologistas En Acción (Nr. 0783/2018); George Mihăilă (Nr. 0784/2018); (*) (Nr. 0785/2018); (*) (Nr. 0786/2018); Simon Gould (Nr. 0787/2018); Giacomo Pierini (Nr. 0788/2018); (*) (Nr. 0789/2018); Jerzy Warszyński (Nr. 0790/2018); Jan-Erik Hansen (Nr. 0791/2018); (*) (Nr. 0792/2018); (*) (Nr. 0793/2018); (*) (Nr. 0794/2018); (*) (Nr. 0795/2018); Daniel Hettrich (Nr. 0796/2018); (*) (Nr. 0797/2018); Matías Eduardo Díaz Crescitelli (Nr. 0798/2018); (*) (Nr. 0799/2018); (*) (Nr. 0800/2018); (*) (Nr. 0801/2018); Giampiero Tola (Nr. 0802/2018); (*) (Nr. 0803/2018); (*) (Nr. 0804/2018); (*) (Nr. 0805/2018); (*) (Nr. 0806/2018); (*) (Nr. 0807/2018); (*) (Nr. 0808/2018); Marco Bava (Nr. 0809/2018); (*) (Nr. 0810/2018); (*) (Nr. 0811/2018); (*) (Nr. 0812/2018); (*) (Nr. 0813/2018); (*) (Nr. 0814/2018); (*) (Nr. 0815/2018); (*) (Nr. 0816/2018); (*) (Nr. 0817/2018); (*) (Nr. 0818/2018); (*) (Nr. 0819/2018); Antoine Domingues (Nr. 0820/2018); Thilo Hane (Nr. 0821/2018); Pierpaolo Volpe (Nr. 0822/2018); (*) (Nr. 0823/2018); (*) (Nr. 0824/2018); Emma Groman (Nr. 0825/2018); Oliver Lücke (Nr. 0826/2018); Olga Daskali (Nr. 0827/2018); Marco Bava (Nr. 0828/2018); Julio Bienvenido Cárdenas Císcar (Nr. 0829/2018); Andrea Hegenbart (Nr. 0830/2018); (*) (Nr. 0831/2018); (*) (Nr. 0832/2018); Allan Thomsen (Nr. 0833/2018); Sarah Fenwick (Nr. 0834/2018); (*) (Nr. 0835/2018); (*) (Nr. 0836/2018); Markus Baumgarth (Nr. 0837/2018); Klaus Samer (Nr. 0838/2018); Harald Hochmann (Nr. 0839/2018); Vladimir Okadar (Nr. 0840/2018); Fotios Batzios (Nr. 0841/2018); Carmelo Potenza (Nr. 0842/2018); Ioan Dănuț Vodă (Nr. 0843/2018); (*) (Nr. 0844/2018); (*) (Nr. 0845/2018).

Peticiją Nr. 0762/2018 jos pateikėjas atsiėmė po to, kai ji buvo įtraukta į registrą.


14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų, Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų, Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų, Reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, Reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 - 2017/0230(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu..
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Latvia (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

REGI

- Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus skyrimas (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG, ECON

- Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimas (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG, ECON

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl itališko skambesio pavadinimų (B8-0353/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

CULT

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl privalomų darbuotojų iš ES nepriklausančių šalių įnašų į ES piliečių ir bedarbių mokymų finansavimą (B8-0354/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Dominique Bilde ir Jean-Luc Schaffhauser. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mirties bausmės taikymo Israai Al-Ghomgham Saudo Arabijoje (B8-0356/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Ivan Jakovčić ir Jozo Radoš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl platesnio biologiškai skaidaus plastiko naudojimo žemės ūkyje (B8-0357/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vėžio gydymo naudojant CAR-T (ląstelių terapijos) metodą (B8-0358/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI


15. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

BUDG komitetas

- Teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimas (2018/2114(INI))
Perduota atsakingam komitetui: AFCO
Nuomonė: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

EMPL komitetas

- Preliminarus pranešimas dėl 2021-2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento pozicija siekiant susitarimo (2018/0166R(APP))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG
Nuomonė: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

JURI komitetas

- Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Perduota atsakingam komitetui: JURI
Nuomonė: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis), LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), AFCO, PETI,

FEMM komitetas

- Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui+, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir finansinės taisyklės, taip pat Prieglobsčio ir migracijos fondui, Vidaus saugumo fondui ir Integruoto sienų valdymo fondui ir vizų priemonei taikytinos finansinės taisyklės (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Perduota atsakingam komitetui: REGI
Nuomonė: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. birželio 27 d.)

JURI komitetas

- Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(Nuomonė: ECON, EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO)

Pavadinimų pakeitimas

AFET komitetas

-Naujas pranešimo savo iniciatyva 2018/2157(INI) pavadinimas: „Ginklų eksportas: bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas“

- Naujas pranešimo savo iniciatyva 2018/2116(INI) pavadinimas: „Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai dėl ES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimų ir jų apimties“

- Naujas pranešimo savo iniciatyva 2018/2117(INI) pavadinimas: „Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai dėl akademinės laisvės gynybos ES išorės veiksmų srityje“

CONT komitetas

- Naujas pranešimo savo iniciatyva 2018/2152(INI) pavadinimas: „Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos 2017 m. metinė ataskaita. Kova su sukčiavimu“

ECON komitetas

- Naujas pranešimo savo iniciatyva 2018/2100(INI) pavadinimas: „Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita“


16. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 3 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


17. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2018 m. spalio 22 d.2018 m. spalio 25 d..


18. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 15.38 val.


19. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, McAvan, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Atnaujinta: 2019 m. sausio 23 d.Teisinis pranešimas