Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

15. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Η Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα προβεί την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 όσον αφορά τις ονομαστικές ποσότητες για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης shochu μονής απόσταξης που παράγεται σε άμβυκα και εμφιαλώνεται στην Ιαπωνία (00056/2018/LEX – C8-0444/2018 – 2018/0097(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 προκειμένου να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος (00058/2018/LEX - C8-0443/2018 – 2017/0334(COD)

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών κτηνοτροφικών φυτών και σιτηρών που διενεργούνται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας και την ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και σιτηρών που παράγονται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας, καθώς και όσον αφορά την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών σιτηρών, κηπευτικών και ελαιούχων και κλωστικών φυτών που διενεργούνται στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά σιτηρών, κηπευτικών και ελαιούχων και κλωστικών φυτών που παράγονται στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (00032/2018/LEX - C8-0442/2018 – 2017/0297(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 (00049/2018/LEX - C8-0441/2018 – 2016/0413(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (00030/2018/LEX - C8-0439/2018 – 2016/0414(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (00031/2018/LEX - C8-0438/2018 – 2017/0002(COD)).

Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου