Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 22 октомври 2018 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на политическите групи
 6.Проверка на пълномощията
 7.Искане за снемане на имунитет
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69 в от Правилника за дейността)
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Внесени документи
 12.Ред на работа
 13.Конференция на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP24) - 14-о заседание на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP14) (разискване)
 14.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели (разискване)
 15.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 16.Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***I (разискване)
 17.Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ***I (разискване)
 18.Заетост и социални политики в еврозоната (кратко представяне)
 19.Ролята на финансовото участие на работниците и служителите за създаването на работни места и за реинтеграцията на безработните лица на пазара на труда (кратко представяне)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (195 kb)
09/08/2019 09:46
  Списък на присъствалите (58 kb)
19/02/2019 08:20
 
Протокол (83 kb)
09/08/2019 09:46
  Списък на присъствалите (11 kb)
19/02/2019 08:20
  Поименни гласувания (32 kb)
22/12/2018 09:06
 
Протокол (289 kb)
09/08/2019 09:46
  Списък на присъствалите (76 kb)
19/02/2019 08:20
  Поименни гласувания (443 kb)
22/12/2018 09:06
Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация