Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 287kWORD 82k
Tiistai 23. lokakuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos
1.Istunnon avaaminen
 2.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 3.Cambridge Analytican käyttöön luovutetut Facebookin käyttäjien tiedot ja tämän vaikutus tietosuojaan (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Keskustelu Romanian presidentin Klaus Iohannisin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Äänestykset
  7.1.Alfonso Luigi Marran erioikeuksia ja vapauksia koskeva tiedustelu (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.2.Manolis Kefalogiannisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.3.Euroopan unionin virallisen lehden sähköinen julkaiseminen *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.4.EU:n ja Bahaman välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.5.EU:n ja Mauritiuksen välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.6.EU:n ja Antigua ja Barbudan välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.7.EU:n ja Saint Kitts ja Nevisin federaation välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.8.EU:n ja Barbadosin välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.9.EU:n ja Seychellien välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.10.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.11.ESIRin toimitusjohtajan nimittäminen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.12.ESIRin varatoimitusjohtajan nimittäminen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.13.Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu ***I (äänestys)
  7.14.Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahat ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen määrärahat ***I (äänestys)
  7.15.Ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistaminen ***I (äänestys)
  7.16.Työntekijän taloudellisen osallistumisen rooli työpaikkojen luomisessa ja työttömien aktivoimisessa (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Komission työohjelma 2019 (keskustelu)
 13.Cum Ex -skandaali: talousrikollisuus ja porsaanreiät nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä (keskustelu)
 14.Toimittaja Jamal Khashoggin tappaminen Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (keskustelu)
 15.Tilanne Asovanmerellä (keskustelu)
 16.Venezuelan tilanne (keskustelu)
 17.Demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan kattavan järjestelmän tarve (keskustelu)
 18.Schengenin tietojärjestelmän perustaminen, toiminta ja käyttö rajatarkastuksissa ***I - Schengenin tietojärjestelmän perustaminen, toiminta ja käyttö poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä ***I - Schengenin tietojärjestelmän käyttö laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa ***I (keskustelu)
 19.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (keskustelu)
 20.Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - ESIRin toimitusjohtajan nimittäminen
 Liite 2 - ESIRin varatoimitusjohtajan nimittäminen


Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

AGRI-valiokunta on välittänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

Oikaisu P8_TA(2018)0180(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/848, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta (EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1) (ensimmäisessä käsittelyssä 19. huhtikuuta 2018 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi (P8_TA(2018)0180) (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) - AGRI-valiokunta)

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Europarl-verkkosivustolla tämän istuntojakson ajan.


3. Cambridge Analytican käyttöön luovutetut Facebookin käyttäjien tiedot ja tämän vaikutus tietosuojaan (keskustelu)

Komission julkilausuma: Cambridge Analytican käyttöön luovutetut Facebookin käyttäjien tiedot ja tämän vaikutus tietosuojaan (2018/2855(RSP))

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Paulo Rangel PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Daniel Dalton ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth EFDD-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane James, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Molly Scott Cato, Michał Boni, Claude Moraes, Helga Stevens, Dita Charanzová, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Steven Woolfe, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Eva Joly, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Kostas Papadakis, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Sajjad Karim, Svetoslav Hristov Malinov, Csaba Sógor ja Romeo Franz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Georgios Epitideios, Carlos Zorrinho, Juan Fernando López Aguilar ja Maria Grapini.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta Cambridge Analytican käyttämistä Facebookin käyttäjien tiedoista ja vaikutuksesta tietosuojaan (2018/2855(RSP)) (B8-0480/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.7.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

4. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 10.38.


5. Keskustelu Romanian presidentin Klaus Iohannisin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)

Keskustelu Romanian presidentin Klaus Iohannisin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (2018/2732(RSP))

Puhemies antoi lyhyen julkilausuman alustaakseen keskustelun.

Klaus Iohannis (Romanian presidentti) käytti puheenvuoron.

Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Cătălin Sorin Ivan (puhemies muistutti puhujia keskustelun aiheesta).

Klaus Iohannis käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Renate Weber, Terry Reintke, Kostadinka Kuneva, Franz Obermayr, Udo Voigt, Adina-Ioana Vălean, Andi Cristea, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Mirosław Piotrowski, Stefan Eck, Siegfried Mureşan, Victor Boştinaru, Romeo Franz, Cristian Dan Preda, José Blanco López, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Mihai Ţurcanu, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová ja Doru-Claudian Frunzulică.

Klaus Iohannis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 12.54 äänestysten alkua odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS


6. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 13.00.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Alfonso Luigi Marran erioikeuksia ja vapauksia koskeva tiedustelu (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Alfonso Luigi Marran erioikeuksia ja vapauksia koskevasta tiedustelusta [2018/2058(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0385)


7.2. Manolis Kefalogiannisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Manolis Kefalogiannisin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2017/2133(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0386)


7.3. Euroopan unionin virallisen lehden sähköinen julkaiseminen *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta annetun asetuksen (EU) N:o 216/2013 muuttamisesta [14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

ESITYS NEUVOSTON ASETUKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0387)

Parlamentti hyväksyi esityksen neuvoston asetukseksi.


7.4. EU:n ja Bahaman välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Bahaman liittovaltion välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Bahaman liittovaltion välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Emilian Pavel (esittelijä) käytti työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron, jossa hän käsitteli kolmea äänestyksen kohteena olevaa suositusta yhteensä kuudesta suosituksesta.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0388)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.5. EU:n ja Mauritiuksen välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Mauritiuksen tasavallan välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0389)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.6. EU:n ja Antigua ja Barbudan välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Antigua ja Barbudan välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Antigua ja Barbudan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0390)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.7. EU:n ja Saint Kitts ja Nevisin federaation välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Saint Kitts ja Nevisin välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Saint Kitts ja Nevisin federaation välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0391)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.8. EU:n ja Barbadosin välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Barbadosin välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Barbadosin välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0392)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.9. EU:n ja Seychellien välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0393)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.10. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Portugalin hakemus – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel) [COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0394)


7.11. ESIRin toimitusjohtajan nimittäminen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Euroopan strategisten investointien rahaston toimitusjohtajan nimitysehdotuksesta [N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Jean Arthuis ja Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)
(salainen äänestys)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 23.10.2018 liite 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0395)


7.12. ESIRin varatoimitusjohtajan nimittäminen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Euroopan strategisten investointien rahaston varatoimitusjohtajan nimitysehdotuksesta [N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Jean Arthuis ja Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)
(salainen äänestys)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 23.10.2018 liite 2)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0396)


7.13. Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0397)

Michel Dantin (esittelijä) käytti äänestyksen jälkeen puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


7.14. Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahat ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen määrärahat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahoista sekä kyseisen asetuksen oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen määrärahoista [COM(2018)0498 - C8-0307/2018- 2018/0265(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0398)


7.15. Ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistamisesta ja direktiivien 86/278/ETY, 2002/49/EY, 2004/35/EY, 2007/2/EY, 2009/147/EY ja 2010/63/EU, asetusten (EY) N:o 166/2006 ja (EU) N:o 995/2010 sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 338/97 ja (EY) N:o 2173/2005 muuttamisesta [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0399)

Peter Liese (esittelijän sijainen) käytti äänestyksen jälkeen puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


7.16. Työntekijän taloudellisen osallistumisen rooli työpaikkojen luomisessa ja työttömien aktivoimisessa (äänestys)

Mietintö työntekijän taloudellisen osallistumisen roolista työpaikkojen luomisessa ja työttömien aktivoimisessa [2018/2053(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Renate Weber (A8-0293/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0400)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer S&D-ryhmän puolesta, José Inácio Faria, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan ja Dubravka Šuica

Mietintö Renate Weber - A8-0293/2018
Notis Marias, Dobromir Sośnierz ja Stanislav Polčák.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.49.)

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME


10. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.02.


11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Komission työohjelma 2019 (keskustelu)

Komission julkilausuma: Komission työohjelma 2019 (2018/2850(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: József Szájer PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Anneleen Van Bossuyt ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Cristian Dan Preda, Eric Andrieu, Bernd Kölmel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Philippe Lamberts, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Kathleen Van Brempt, Anders Primdahl Vistisen, Jörg Meuthen, Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Bernd Lange, Pervenche Berès, Jens Geier, Iratxe García Pérez, Nicola Danti ja Brando Benifei.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Blanco López, Ruža Tomašić, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Maria Grapini, Marek Jurek, Javi López ja Notis Marias.

Frans Timmermans käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Cum Ex -skandaali: talousrikollisuus ja porsaanreiät nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Cum Ex -skandaali: talousrikollisuus ja porsaanreiät nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä (2018/2900(RSP))

Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Pierre Moscovici (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI

Puheenvuorot: Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Evelyn Regner, Miguel Urbán Crespo, Othmar Karas ja Miguel Viegas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Ernest Urtasun ja Marek Jurek.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici ja Karoline Edtstadler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: myöhempi istuntojakso.


14. Toimittaja Jamal Khashoggin tappaminen Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Toimittaja Jamal Khashoggin tappaminen Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (2018/2885(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Bas Belder, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Marie-Christine Arnautu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Angel Dzhambazki, Jordi Solé, Jacques Colombier, Josef Weidenholzer, Reinhard Bütikofer ja Eugen Freund.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Arne Lietz, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo ja Jean-Luc Schaffhauser.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.18.


Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

15. Tilanne Asovanmerellä (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Tilanne Asovanmerellä (2018/2870(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Sandra Kalniete PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Tunne Kelam, Francisco Assis, Dariusz Rosati, Othmar Karas, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė ja Gunnar Hökmark.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Jiří Pospíšil ja József Nagy.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.19.


16. Venezuelan tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan tilanne (2018/2891(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto ENF-ryhmän puolesta, David McAllister, Francisco Assis, Beatriz Becerra Basterrechea, Luis de Grandes Pascual, Julie Ward, Nuno Melo, Carlos Zorrinho, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tunne Kelam ja Fernando Ruas.

Puhetta johti
varapuhemies David Maria SASSOLI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes ja José Inácio Faria.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.20.


17. Demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan kattavan järjestelmän tarve (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan kattavan järjestelmän tarve (2018/2886(RSP))

Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Frank Engel PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Roberta Metsola, Claude Moraes, Birgit Sippel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zdzisław Krasnodębski, ja Jiří Pospíšil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Notis Marias, Jordi Solé, Ana Miranda ja Victor Boştinaru.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Karoline Edtstadler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


18. Schengenin tietojärjestelmän perustaminen, toiminta ja käyttö rajatarkastuksissa ***I - Schengenin tietojärjestelmän perustaminen, toiminta ja käyttö poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä ***I - Schengenin tietojärjestelmän käyttö laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 kumoamisesta [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 1986/2006, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

Carlos Coelho ja Jeroen Lenaers esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) ja Julian King (komission jäsen).

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: Hilde Vautmans (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kinga Gál PPE-ryhmän puolesta, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dobromir Sośnierz, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Giancarlo Scottà ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Steven Woolfe, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kristina Winberg, Georgios Epitideios, Innocenzo Leontini, Maria Grapini, Heinz K. Becker, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Michał Boni, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Róża Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu ja Željana Zovko.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Dobromir Sośnierz, Róża Thun und Hohenstein, Julie Ward, Ruža Tomašić ja Rory Palmer.

Puheenvuorot: Julian King, Carlos Coelho ja Jeroen Lenaers.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2018, kohta 11.13, istunnon pöytäkirja 24.10.2018, kohta 11.14 ja istunnon pöytäkirja 24.10.2018, kohta 11.15.


19. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (keskustelu)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marco Valli (A8-0300/2018)

Marco Valli esitteli mietinnön.

Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Arndt Kohn S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, ja Jonathan Bullock EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bart Staes.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Puheenvuorot: Karoline Edtstadler ja Marco Valli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2018, kohta 11.6.


20. Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (keskustelu)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0299/2018)

Bart Staes esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Petri Sarvamaa, Nedzhmi Ali ALDE-ryhmän puolesta, Jonathan Bullock EFDD-ryhmän puolesta ja Inés Ayala Sender.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Bart Staes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2018, kohta 11.7.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 629.223/OJME).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.00.

Klaus Welle

Pavel Telička

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas


Liite 1 - ESIRin toimitusjohtajan nimittäminen

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu

NI:
Balczó, Borrelli, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Ivan, James, Karlsson, Papadakis Konstantinos, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radtke, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Liite 2 - ESIRin varatoimitusjohtajan nimittäminen

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Ernst, Ferreira, Flanagan, González Peñas, Hazekamp, Kohlíček, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Ivan, James, Karlsson, Montel, Papadakis Konstantinos, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gehrold, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radtke, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Päivitetty viimeksi: 9. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus