Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

13. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Daniele Viotti και Paul Rübig - A8-0313/2018
Tibor Szanyi, Monica Macovei, Μιλτιάδης Κύρκος, Michaela Šojdrová, Miguel Urbán Crespo, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivana Maletić, Μαρία Σπυράκη, John Howarth, Jan Zahradil, Daniel Hannan, Lucy Anderson και Juan Fernando López Aguilar·

Έκθεση Frédérique Ries - A8-0317/2018
Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Μαρία Σπυράκη, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Clara Aguilera, Ilhan Kyuchyuk, Franc Bogovič, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Momchil Nekov, Dubravka Šuica και Jadwiga Wiśniewska·

Έκθεση Bart Staes - A8-0299/2018
Μαρία Σπυράκη.

Οι αιτιολογήσεις ψήφου θα συνεχιστούν κατά την αυριανή συνεδρίαση Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου