Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 24 października 2018 r. - Strasburg

17. Ocena Traktatu z Lizbony (debata na aktualny temat)
CRE

Ocena Traktatu z Lizbony (2018/2888(RSP))

Głos zabrał Marco Zanni, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę ENF.

Głos zabrali: Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Danuta Maria Hübner w imieniu grupy PPE, Richard Corbett w imieniu grupy S&D, Richard Sulík w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Payne w imieniu grupy EFDD, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, António Marinho e Pinto, Younous Omarjee, Jiří Pospíšil, Mercedes Bresso, Joachim Starbatty, Evelyne Gebhardt, Branislav Škripek, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ramón Jáuregui Atondo i Péter Niedermüller.

Głos zabrał Frans Timmermans.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności