Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0256(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0035/2016

Debaty :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Głosowanie :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania
PV 25/10/2018 - 13.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Protokół
Środa, 24 października 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

20. Wydawanie pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór nad nimi ***I - Weterynaryjne produkty lecznicze ***I - Wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i stosowanie paszy leczniczej ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej oraz uchylającego dyrektywę Rady 90/167/EWG [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

Claudiu Ciprian Tănăsescu , Françoise Grossetête i Clara Aguilera przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali Stanislav Polčák (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Elsi Katainen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Norbert Lins (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Daniel Buda w imieniu grupy PPE, Karin Kadenbach w imieniu grupy S&D, Bolesław G. Piecha w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Jacques Colombier w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Peter Liese, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Jan Huitema, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Diane James, Michel Dantin, Jytte Guteland, Beata Gosiewska, Dobromir Sośnierz, Mihai Ţurcanu, Marc Tarabella, John Flack, Michaela Šojdrová, Carlos Zorrinho, Ricardo Serrão Santos i Paolo De Castro.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Cristian-Silviu Buşoi i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali Violeta Bulc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Françoise Grossetête i Clara Aguilera

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.4 protokołu z dnia 25.10.2018, pkt 13.5 protokołu z dnia 25.10.2018 i pkt 13.6 protokołu z dnia 25.10.2018.

Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2019Informacja prawna