Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 25. oktober 2018 - StrasbourgKončna izdaja

3. Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000095/2018), ki so ga postavili Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz in Josef Weidenholzer Komisiji: Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev (B8-0410/2018)

Razprava je potekala dne 4. oktobra 2018 (točka 12 zapisnika z dne 4.10.2018).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez in Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner in Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos v imenu skupine S&D, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi in Laura Agea, au nom du groupe EFDD o dobrobiti živali, uporabi protimikrobnih zdravil in okoljskem vplivu industrijske reje brojlerjev (2018/2858(RSP)) (B8-0484/2018);

—   Herbert Dorfmann v imenu skupine PPE o dobrobiti živali, uporabi protimikrobnih zdravil in okoljskem vplivu industrijske reje brojlerjev (2018/2858(RSP)) (B8-0485/2018);

—   Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg in Beata Gosiewska v imenu skupine ECR o dobrobiti živali, uporabi protimikrobnih zdravil in okoljskem vplivu industrijske reje brojlerjev (2018/2858(RSP)) (B8-0487/2018);

—   Fredrick Federley v imenu skupine ALDE o dobrobiti živali, uporabi protimikrobnih zdravil in okoljskemu vplivu industrijske reje brojlerjev (2018/2858(RSP)) (B8-0489/2018).

Glasovanje: točka 13.13 zapisnika z dne 25.10.2018.

Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo