Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2891(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0351/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0436

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

13.20. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
CRE

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 25 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 και B8-0509/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 20)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0351/2018

(αντικαθιστά τις B8-0351/2018, B8-0504/2018 και B8-0506/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas και Anders Sellström, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Charles Tannock, Karol Karski και Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0436)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0502/2018, B8-0507/2018 και B8-0509/2018 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, μετά την ψηφοφορία σχετικά με την παράγραφο 6.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου