Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 25 октомври 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

13. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


13.1. Внос на движими културни ценности ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на движими културни ценности [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Комисия по международна търговия - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчици: Alessia Maria Mosca и Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0418)

Изказа се Daniel Dalton (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


13.2. Защита на финансовите интереси на ЕС – събиране на суми и активи от трети държави в случаи на измама (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно защитата на финансовите интереси на ЕС – събиране на суми и активи от трети държави в случаи на измама [2018/2006(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0419)


13.3. Решение за започване на междуинституционални преговори: Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрява се

Изказвания

Преди гласуването, в съответствие с член 69в, параграф 2, алинея 2 от Правилника за дейността, Paolo De Castro (докладчик), който се изказа в полза на решението на комисията AGRI и Daniel Caspary, който се изказа против това решение.


13.4. Разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0420)


13.5. Ветеринарномедицински продукти ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарномедицинските продукти [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0421)


13.6. Производство, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи и отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0422)


13.7. Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0423)


13.8. Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/33/ЕС за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0424)

Изказа се Andrzej Grzyb (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


13.9. Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0425)

Изказа се Alain Cadec (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


13.10. Местонахождение на седалището на Европейския банков орган ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 по отношение на седалището на Европейския банков орган [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Othmar Karas и Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА

Одобрява се (P8_TA(2018)0426)


13.11. Преместване на седалището на Европейската агенция по лекарствата ***I (гласуване)

Доклад Относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на местоположението на седалището на Европейската агенция по лекарствата [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА

Одобрява се (P8_TA(2018)0427)


13.12. Увеличаване на неофашисткото насилие в Европа (гласуване)

Предложенията за резолюции са обявени на 25 октомври 2018 г. (точка 2 от протокола от 25.10.2018 г.).

Предложения за резолюция B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 и B8-0488/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0481/2018

(за замяна на B8-0481/2018, B8-0482/2018 и B8-0483/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, от името на групата PPE;

—   Soraya Post и Tanja Fajon, от името на групата S&D;

—   Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Eleonora Forenza и Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL;

—   Ana Miranda, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2018)0428)

(Предложенията за резолюции B8-0486/2018 и B8-0488/2018 отпадат.)

Изказвания

Kristina Winberg преди гласуването и Cecilia Wikström преди гласуването на изменение 2.

Marcus Pretzell представя устно изменение на изменение 14. Jens Geier, за да се изкаже против устното изменение. Тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на вземането предвид на това устно изменение, то не беше прието.


13.13. Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействие върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (гласуване)

Предложенията за резолюции са обявени на 25 октомври 2018 г. (точка 3 от протокола от 25.10.2018 г.).

Предложения за резолюция B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 и B8-0489/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0484/2018

(за замяна на B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 и B8-0489/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Michel Dantin и Herbert Dorfmann, от името на групата PPE;

—   Karin Kadenbach, от името на групата S&D;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson и John Flack, от името на групата ECR;

—   Elsi Katainen, от името на групата ALDE;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou и Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL;

—   Keith Taylor и Thomas Waitz, от името на групата Verts/ALE;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato и Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0429)


13.14. Конференция на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP24) (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000089/2018) зададен от Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout и Estefanía Torres Martínez, от името на комисията ENVI, към Съвета: Конференцията на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP 24) (B8-0411/2018)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000090/2018) зададен от Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout и Estefanía Torres Martínez, от името на комисията ENVI, към Комисията: Конференцията на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP 24) (B8-0412/2018)

Разискването се състоя на 22 октомври 2018 г. (точка 13 от протокола от 22.10.2018 г.).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout и Piernicola Pedicini, от името на комисията ENVI, относно Конференцията на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP 24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0430)


13.15. 14-о заседание на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP14) (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000115/2018) зададен от Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini и Jean-François Jalkh, от името на комисията ENVI, към Съвета: 14-о заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP 14) (B8-0413/2018)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000116/2018) зададен от Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini и Jean-François Jalkh, от името на комисията ENVI, към Комисията: 14-о заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP 14) (B8-0414/2018)

Разискването се състоя на 22 октомври 2018 г. (точка 13 от протокола от 22.10.2018 г.).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor и Piernicola Pedicini, от името на комисията ENVI, относно 14-ото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0431)


13.16. Заетост и социални политики в еврозоната (гласуване)

Доклад относно заетостта и социалните политики в еврозоната [2018/2034(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0432)


13.17. Използването на данните на потребителите на Фейсбук от Кеймбридж Аналитика и отражението му върху защитата на личните данни (гласуване)

Предложение за резолюция (B8-0480/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0433)

Изказвания

Frank Engel преди гласуването на изменение 4, за да поиска отлагане на гласуването, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann, (Председателят припомня разпоредбите на член 190 от Правилника за дейността) Daniel Caspary и Izaskun Bilbao Barandica относно това искане. Парламентът отхвърля искането.

Claude Moraes внесе устно изменение на параграф 20, което беше прието.


13.18. Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (гласуване)

Предложенията за резолюции са обявени на 25 октомври 2018 г. (точка 4 от протокола от 25.10.2018 г.).

Предложения за резолюция B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 и B8-0508/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0498/2018

(за замяна на B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 и B8-0508/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström и László Tőkés, от името на групата PPE;

—   Victor Boştinaru и Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock и Branislav Škripek, от името на групата ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat и Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand и Karima Delli, от името на групата Verts/ALE

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0434)


13.19. Положението в Азовско море (гласуване)

Предложенията за резолюции са обявени на 25 октомври 2018 г. (точка 5 от протокола от 25.10.2018 г.).

Предложения за резолюция B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 и B8-0497/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0493/2018

(за замяна на B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 и B8-0497/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas и Anders Sellström, от името на групата PPE;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari и Kati Piri, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska и Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Rebecca Harms и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2018)0435)


13.20. Положението във Венесуела (гласуване)

Предложенията за резолюции са обявени на 25 октомври 2018 г. (точка 6 от протокола от 25.10.2018 г.).

Предложения за резолюция B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 и B8-0509/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0351/2018

(за замяна на B8-0351/2018, B8-0504/2018 и B8-0506/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas и Anders Sellström, от името на групата PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski и Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE.

Приема се (P8_TA(2018)0436)

(Предложенията за резолюции B8-0502/2018, B8-0507/2018 и B8-0509/2018 отпадат.)

Изказвания

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, след гласуването на параграф 6.


13.21. Насърчаване на автоматичното взаимно признаване на дипломите (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0492/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0437)


13.22. Разполагане на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: Време за действие! (гласуване)

Доклад относно разполагането на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: Време за действие! [2018/2023(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0438)


13.23. Извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти (гласуване)

Доклад относно извличането на ползи от глобализацията: търговски аспекти [2018/2005(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0439)

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация