Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 25. října 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

13. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


13.1. Dovoz kulturních statků ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu kulturních statků [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajové: Alessia Maria Mosca a Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0418)

Po hlasování vystoupil Daniel Dalton (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


13.2. Ochrana finančních zájmů EU – navracení peněz a aktiv od třetích zemí v případě podvodu (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o „Ochraně finančních zájmů EU – navracení peněz a aktiv od třetích zemí v případě podvodu“ [2018/2006(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0419)


13.3. Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Nekalé obchodní praktiky v mezipodnikových vztazích v rámci potravinového řetězce ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schválen

Vystoupení

Před hlasováním v souladu s čl. 69c odst. 2 druhým pododstavcem jednacího řádu Paolo De Castro (zpravodaj), který se vyjádřil ve prospěch rozhodnutí výboru AGRI, a Daniel Caspary, který se vyjádřil proti tomuto rozhodnutí.


13.4. Registrace humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0420)


13.5. Veterinární léčivé přípravky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o veterinárních léčivých přípravcích [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0421)


13.6. Výroba, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0422)


13.7. Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0423)


13.8. Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0424)

Po hlasování vystoupil Andrzej Grzyb (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


13.9. Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139, kterým se zavádí víceletý plán pro Baltské moře, a o zrušení nařízení (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0425)

Po hlasování vystoupil Alain Cadec (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


13.10. Sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

PROHLÁŠENÍ RADY

schválen (P8_TA(2018)0426)


13.11. Umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

PROHLÁŠENÍ RADY

schválen (P8_TA(2018)0427)


13.12. Nárůst neofašistického násilí v Evropě (hlasování)

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 25. října 2018 (bod 2 zápisu ze dne 25.10.2018).

Návrhy usnesení B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 a B8-0488/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0481/2018

(nahrazující B8-0481/2018, B8-0482/2018 a B8-0483/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein za skupinu PPE;

—   Soraya Post a Tanja Fajon za skupinu S&D;

—   Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Eleonora Forenza a Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL;

—   Ana Miranda za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2018)0428)

(Návrhy usnesení B8-0486/2018 a B8-0488/2018 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Kristina Winberg před hlasováním a Cecilia Wikström před hlasováním o pozměňovacím návrhu 2.

Marcus Pretzell předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 14. Jens Geier se vyjádřil proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Ústní pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců.


13.13. Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (hlasování)

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 25. října 2018 (bod 3 zápisu ze dne 25.10.2018).

Návrhy usnesení B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 a B8-0489/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0484/2018

(nahrazující B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 a B8-0489/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Michel Dantin a Herbert Dorfmann za skupinu PPE;

—   Karin Kadenbach za skupinu S&D;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson a John Flack za skupinu ECR;

—   Elsi Katainen za skupinu ALDE;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Stefan Eck za skupinu GUE/NGL;

—   Keith Taylor a Thomas Waitz za skupinu Verts/ALE;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0429)


13.14. Konference OSN o změně klimatu v Katovicích, Polsko, v roce 2018 (COP24) (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000089/2018), kterou pokládají Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout a Estefanía Torres Martínez za výbor ENVI Radě: Konference OSN o změně klimatu v Katovicích, Polsko, v roce 2018 (COP24) (B8-0411/2018)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000090/2018), kterou pokládají Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout a Estefanía Torres Martínez za výbor ENVI Komisi: Konference OSN o změně klimatu v Katovicích, Polsko, v roce 2018 (COP24) (B8-0412/2018)

Rozprava se konala dne 22. října 2018 (bod 13 zápisu ze dne 22.10.2018).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout a Piernicola Pedicini za výbor ENVI o Konferenci OSN o změně klimatu konané v Katovicích, Polsko, v roce 2018 (COP24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0430)


13.15. 14. zasedání smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP14) (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000115/2018), kterou pokládají Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini a Jean-François Jalkh za výbor ENVI Radě: 14. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP14) (B8-0413/2018)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000116/2018), kterou pokládají Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini a Jean-François Jalkh za výbor ENVI Komisi: 14. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP14) (B8-0414/2018)

Rozprava se konala dne 22. října 2018 (bod 13 zápisu ze dne 22.10.2018).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor a Piernicola Pedicini za výbor ENVI o 14. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0431)


13.16. Zaměstnanost a sociální politiky v eurozóně (hlasování)

Zpráva o zaměstnanosti a sociálních politikách v eurozóně [2018/2034(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0432)


13.17. Využívání údajů uživatelů Facebooku společností Cambridge Analytica a dopad na ochranu údajů (hlasování)

Návrh usnesení (B8-0480/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0433)

Vystoupení

Frank Engel před hlasováním o pozměňovacím návrhu 4 s žádostí, aby bylo hlasování odloženo, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann (předsedající připomněl ustanovení článku 109 jednacího řádu), Daniel Caspary a Izaskun Bilbao Barandica k této žádosti. Parlament žádost zamítl.

Claude Moraes předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 20, který byl vzat v potaz.


13.18. Zavraždění novináře Džamála Chášakdžího na konzulátu Saudské Arábie v Istanbulu (hlasování)

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 25. října 2018 (bod 4 zápisu ze dne 25.10.2018).

Návrhy usnesení B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 a B8-0508/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0498/2018

(nahrazující B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 a B8-0508/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström a László Tőkés za skupinu PPE;

—   Victor Boştinaru a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock a Branislav Škripek za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat a Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand a Karima Delli za skupinu Verts/ALE

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0434)


13.19. Situace v Azovském moři (hlasování)

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 25. října 2018 (bod 5 zápisu ze dne 25.10.2018).

Návrhy usnesení B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 a B8-0497/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0493/2018

(nahrazující B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 a B8-0497/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas a Anders Sellström za skupinu PPE;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari a Kati Piri za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska a Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Rebecca Harms a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2018)0435)


13.20. Situace ve Venezuele (hlasování)

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 25. října 2018 (bod 6 zápisu ze dne 25.10.2018).

Návrhy usnesení B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 a B8-0509/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0351/2018

(nahrazující B8-0351/2018, B8-0504/2018 a B8-0506/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas a Anders Sellström za skupinu PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski a Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE.

přijat (P8_TA(2018)0436)

(Návrhy usnesení B8-0502/2018, B8-0507/2018 a B8-0509/2018 se neberou v potaz.)

Vystoupení

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra po hlasování o bodu 6.


13.21. Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů (hlasování)

Návrh usnesení B8-0492/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0437)


13.22. Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Je čas jednat! (hlasování)

Zpráva o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Čas jednat! [2018/2023(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0438)


13.23. Využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty (hlasování)

Zpráva o využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty [2018/2005(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0439)

Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění