Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 25. oktober 2018 - StrasbourgEndelig udgave

13. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


13.1. Import af kulturgenstande ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om import af kulturgenstande [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Udvalget om International Handel - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordførere: Alessia Maria Mosca og Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0418)

Indlæg af Daniel Dalton (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


13.2. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om beskyttelse af EU's finansielle interesser – inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig [2018/2006(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0419)


13.3.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt

Indlæg

Inden afstemningen, i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, afsnit 2, Paolo De Castro (ordfører), der udtrykte sin støtte til AGRI's afgørelse, og Daniel Caspary, der erklærede sig imod afgørelsen.


13.4. Godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0420)


13.5. Veterinærlægemidler ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om veterinærlægemidler [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0421)


13.6. Fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 90/167/EØF [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0422)


13.7. Afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0423)


13.8. Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0424)

Indlæg af Andrzej Grzyb (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


13.9. Flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 om en flerårig plan for Østersøen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) nr. 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0425)

Indlæg af Alain Cadec (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


13.10. Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Othmar Karas og Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

ERKLÆRING FRA RÅDET

Godkendt (P8_TA(2018)0426)


13.11. Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

ERKLÆRING FRA RÅDET

Godkendt (P8_TA(2018)0427)


13.12. Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (afstemning)

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 25. oktober 2018 (punkt 2 i protokollen af 25.10.2018).

Forslag til beslutning B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 og B8-0488/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0481/2018

(erstatter B8-0481/2018, B8-0482/2018 og B8-0483/2018):

stillet af:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, for PPE-Gruppen;

—   Soraya Post og Tanja Fajon, for S&D-Gruppen;

—   Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen;

—   Eleonora Forenza og Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen;

—   Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0428)

(Forslag til beslutning B8-0486/2018 og B8-0488/2018 bortfaldt).

Indlæg

Kristina Winberg inden afstemningen, og Cecilia Wikström, inden afstemningen om ændringsforslag 2.

Marcus Pretzell havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 14. Jens Geier, som erklærede sig imod det mundtlige ændringsforslag. Eftersom flere end 40 medlemmer gjorde indsigelse imod at tage det mundtlige ændringsforslag i betragtning, blev det ikke godtaget til behandling.


13.13. Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (afstemning)

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 25 oktober 2018 (punkt 3 i protokollen af 25.10.2018).

Forslag til beslutning B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 og B8-0489/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0484/2018

(erstatter B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 og B8-0489/2018):

stillet af:

—   Michel Dantin og Herbert Dorfmann, for PPE-Gruppen;

—   Karin Kadenbach, for S&D-Gruppen;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson og John Flack, for ECR-Gruppen;

—   Elsi Katainen for ALDE-Gruppen;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou og Stefan Eck, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Keith Taylor og Thomas Waitz, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato og Piernicola Pedicini, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0429)


13.14. FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000089/2018) af Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout og Estefanía Torres Martínez, for ENVI, til Rådet: FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) (B8-0411/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000090/2018) af Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout og Estefanía Torres Martínez, for ENVI, til Kommissionen: FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) (B8-0412/2018)

Forhandlingen fandt sted den 22. oktober 2018 (punkt 13 i protokollen af 22.10.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout og Piernicola Pedicini, for ENVI, om FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0430)


13.15. 14. møde i konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP14) (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000115/2018) af Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini og Jean-François Jalkh, for ENVI, til Rådet: 14. møde i partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP 14) (B8-0413/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000116/2018) af Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini og Jean-François Jalkh, for ENVI, til Kommissionen: 14. møde i partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP 14) (B8-0414/2018)

Forhandlingen fandt sted den 22. oktober 2018 (punkt 13 i protokollen af 22.10.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor og Piernicola Pedicini, for ENVI, om det 14. møde i partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0431)


13.16. Beskæftigelse og socialpolitik i euroområdet (afstemning)

Betænkning om beskæftigelse og socialpolitik i euroområdet [2018/2034(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0432)


13.17. Cambridge Analyticas brug af Facebooks brugerdata og indvirkningen på databeskyttelse (afstemning)

Forslag til beslutning (B8-0480/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0433)

Indlæg

Frank Engel inden afstemningen om ændringsforslag 4, for at anmode om udsættelse af afstemningen, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann (formanden mindede om bestemmelserne i forretningsordenens artikel 190), Daniel Caspary og Izaskun Bilbao Barandica om denne anmodning. Parlamentet forkastede anmodningen.

Claude Moraes, havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 20, som var blevet godtaget.


13.18. Drabet på journalist Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat i Istanbul (afstemning)

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den25 oktober 2018 (punkt 4 i protokollen af 25.10.2018).

Forslag til beslutning B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 og B8-0508/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0498/2018

(erstatter B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 og B8-0508/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström og László Tőkés, for PPE-Gruppen;

—   Victor Boştinaru og Pier Antonio Panzeri, for S&D-Gruppen;

—   Karol Karski, Charles Tannock og Branislav Škripek, for ECR-Gruppen;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat og Paloma López Bermejo, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand og Karima Delli, for Verts/ALE-Gruppen

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi og Fabio Massimo Castaldo, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0434)


13.19. Situationen i Det Asovske Hav (afstemning)

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 25. oktober 2018 (punkt 5 i protokollen af 25.10.2018).

Forslag til beslutning B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 og B8-0497/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0493/2018

(erstatter B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 og B8-0497/2018):

stillet af:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas og Anders Sellström, for PPE-Gruppen;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari og Kati Piri, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska og Ryszard Antoni Legutko, for ECR-Gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Rebecca Harms og Heidi Hautala, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0435)


13.20. Situationen i Venezuela (afstemning)

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 25. oktober 2018 (punkt 6 i protokollen af 25.10.2018).

Forslag til beslutning B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 og B8-0509/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0351/2018

(erstatter B8-0351/2018, B8-0504/2018 og B8-0506/2018):

stillet af:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas og Anders Sellström, for PPE-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski og Anna Elżbieta Fotyga, for ECR-Gruppen;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0436)

(Forslag til beslutning B8-0502/2018, B8-0507/2018 og B8-0509/2018 bortfaldt).

Indlæg

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, inden afstemningen om stk. 6.


13.21. Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0492/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0437)


13.22. Etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling! (afstemning)

Betænkning om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling! [2018/2023(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0438)


13.23. Styring af globaliseringen: handelsaspekter (afstemning)

Betænkning om styring af globaliseringen: handelsaspekter [2018/2005(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0439)

Seneste opdatering: 8. februar 2019Juridisk meddelelse