Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 25. oktoober 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

13. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


13.1. Kultuuriväärtuste import ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kultuuriväärtuste impordi kohta [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöörid: Alessia Maria Mosca ja Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0418)

Pärast hääletust võttis sõna Daniel Dalton (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


13.2. ELi finantshuvide kaitse ning pettusejuhtumite korral raha ja vara tagasinõudmine kolmandatest riikidest (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ELi finantshuvide kaitse kohta ning pettusejuhtumite korral raha ja vara tagasinõudmise kohta kolmandatest riikidest [2018/2006(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0419)


13.3. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Vastu võetud

Sõnavõtud

Enne hääletust vastavalt kodukorra artikli 69 lõike 2 taandele 2 Paolo De Castro (raportöör), kes väljendas toetust AGRI-komisjoni otsusele, ja Daniel Caspary, kes oli selle otsuse vastu.


13.4. Inim- ja veterinaarravimitele lubade andmine ja järelevalve ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimiamet [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0420)


13.5. Veterinaarravimid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veterinaarravimite kohta [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0421)


13.6. Ravimsööda tootmine, turulelaskmine ja kasutamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ravimsööda tootmise, turulelaskmise ja kasutamise ning nõukogu direktiivi 90/167/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0422)


13.7. Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0423)


13.8. Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0424)

Pärast hääletust võttis sõna Andrzej Grzyb (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


13.9. Läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrust (EÜ) 2016/1139 (millega kehtestatakse Läänemere mitmeaastane kava) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) 509/2007 ja (EÜ) 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0425)

Pärast hääletust võttis sõna Alain Cadec (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


13.10. Euroopa Pangandusjärelevalve asukoht ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 Euroopa Pangandusjärelevalve asukoha osas [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

NÕUKOGU AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2018)0426)


13.11. Euroopa Ravimiameti kolimine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004 Euroopa Ravimiameti asukoha osas [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

NÕUKOGU AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2018)0427)


13.12. Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 25. oktoobril 2018 (25.10.2018 protokollipunkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 ja B8-0488/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0481/2018

(asendades B8-0481/2018, B8-0482/2018 ja B8-0483/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein fraktsiooni PPE nimel;

—   Soraya Post ja Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel;

—   Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Eleonora Forenza ja Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0428)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0486/2018 ja B8-0488/2018 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

Kristina Winberg enne hääletust ja Cecilia Wikström enne hääletust muudatusettepaneku 2 kohta.

Marcus Pretzell esitas muudatusettepaneku 14 kohta suulise muudatusettepaneku. Jens Geier oli suulise muudatusettepaneku vastu. Kuna rohkem kui 40 parlamendiliiget oli selle suulise muudatusettepaneku vastu, ei võetud seda vastu.


13.13. Loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamine ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 25. oktoobril 2018 (25.10.2018 protokollipunkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 ja B8-0489/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0484/2018

(asendades B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 ja B8-0489/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michel Dantin ja Herbert Dorfmann fraktsiooni PPE nimel;

—   Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson ja John Flack fraktsiooni ECR nimel;

—   Elsi Katainen fraktsiooni ALDE nimel;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Keith Taylor ja Thomas Waitz fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato ja Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0429)


13.14. 2018. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 24) Katowices (Poola) (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000089/2018), mille esitasid Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ja Estefanía Torres Martínez ENVI-komisjoni nimel nõukogule: Poolas Katowices toimuv 2018. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP24) (B8-0411/2018)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000090/2018), mille esitasid Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ja Estefanía Torres Martínez ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Poolas Katowices toimuv 2018. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP24) (B8-0412/2018)

Arutelu toimus 22. oktoobril 2018 (22.10.2018 protokollipunkt 13).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout ja Piernicola Pedicini ENVI-komisjoni nimel Poolas Katowices toimuva 2018. aasta ÜRO kliimamuutuste konverentsi (COP24) kohta (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0430)


13.15. Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 14. istungjärk (COP 14) (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000115/2018), mille esitasid Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ja Jean-François Jalkh ENVI-komisjoni nimel nõukogule: Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 14. istungjärk (COP 14) (B8-0413/2018)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000116/2018), mille esitasid Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ja Jean-François Jalkh ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 14. istungjärk (COP 14) (B8-0414/2018)

Arutelu toimus 22. oktoobril 2018 (22.10.2018 protokollipunkt 13).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor ja Piernicola Pedicini ENVI-komisjoni nimel bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 14. istungjärgu (COP 14) kohta (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0431)


13.16. Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika (hääletus)

Raport euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kohta [2018/2034(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0432)


13.17. Facebooki kasutajate andmete kasutamine Cambridge Analytica poolt ning selle mõju andmekaitsele (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek (B8-0480/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0433)

Sõnavõtud

Frank Engel enne hääletust, kes esitas taotluse muudatusettepaneku 4 hääletuse edasilükkamise kohta, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann (juhataja tuletas meelde kodukorra artikli 190 sätteid), Daniel Caspary ja Izaskun Bilbao Barandica selle taotluse kohta. Parlament lükkas taotluse tagasi.

Claude Moraes esitas punkti 20 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


13.18. Saudi Araabia ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmine Istanbulis asuvas konsulaadis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 25. oktoobril 2018 (25.10.2018 protokollipunkt 4).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 ja B8-0508/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0498/2018

(asendades B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 ja B8-0508/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström ja László Tőkés fraktsiooni PPE nimel;

—   Victor Boştinaru ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel;

—   Karol Karski, Charles Tannock ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström, fraktsiooni ALDE nimel;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat ja Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand ja Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0434)


13.19. Olukord Aasovi merel (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 25. oktoobril 2018 (25.10.2018 protokollipunkt 5).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 ja B8-0497/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0493/2018

(asendades B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 ja B8-0497/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas ja Anders Sellström fraktsiooni PPE nimel;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari ja Kati Piri fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska ja Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Rebecca Harms ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0435)


13.20. Olukord Venezuelas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 25. oktoobril 2018 (25.10.2018 protokolli punkt 6).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 ja B8-0509/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0351/2018

(asendades B8-0351/2018, B8-0504/2018 ja B8-0506/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas ja Anders Sellström fraktsiooni PPE nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0436)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0502/2018, B8-0507/2018 ja B8-0509/2018 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra pärast hääletust punkti 6 kohta.


13.21. Diplomite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0492/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0437)


13.22. Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtt Euroopa Liidus: aeg tegutseda! (hääletus)

Raport alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta Euroopa Liidus: aeg tegutseda! [2018/2023(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0438)


13.23. Üleilmastumise ohjamise kaubandusaspektid (hääletus)

Raport üleilmastumise ohjamise kaubandusaspektide kohta [2018/2005(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0439)

Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusalane teave