Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 25. lokakuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

13. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


13.1. Kulttuuriesineiden tuonti ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulttuuriesineiden tuonnista [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijät: Alessia Maria Mosca ja Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0418)

Daniel Dalton (esittelijä) käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


13.2. EU:n taloudellisten etujen suojelu – rahan ja varojen takaisinperintä kolmansista maista petostapauksissa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö EU:n taloudellisten etujen suojelusta – rahan ja varojen takaisinperintä kolmansista maista petostapauksissa [2018/2006(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0419)


13.3. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Hyväksyttiin

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä työjärjestyksen 69 c artikan 2 kohdan 2 alakohdan mukaisesti Paolo De Castro (esittelijä), joka kannatti AGRI-valiokunnan päätöstä, ja Daniel Caspary, joka vastusti tätä päätöstä.


13.4. Ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat luvat ja valvonta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0420)


13.5. Eläinlääkkeet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinlääkkeistä [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0421)


13.6. Lääkerehun valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkerehun valmistuksesta, markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoamisesta [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0422)


13.7. Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0423)


13.8. Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0424)

Andrzej Grzyb (esittelijä) käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


13.9. Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, Itämerta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoamisesta [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0425)

Alain Cadec (esittelijä) käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


13.10. Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainti ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainnin osalta [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

NEUVOSTON JULKILAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0426)


13.11. Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainti ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainnin osalta [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

NEUVOSTON JULKILAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0427)


13.12. Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa (äänestys)

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 25. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 2.

Päätöslauselmaesitykset B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 ja B8-0488/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0481/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0481/2018, B8-0482/2018 ja B8-0483/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE-ryhmän puolesta

—   Soraya Post ja Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta

—   Cecilia Wikström

—   Eleonora Forenza ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Ana Miranda Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0428)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0486/2018 ja B8-0488/2018 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Kristina Winberg ennen äänestystä ja Cecilia Wikström ennen tarkistuksesta 2 toimitettua äänestystä.

Marcus Pretzell esitti tarkistukseen 14 suullisen tarkistuksen. Jens Geier vastusti suullista tarkistusta. Koska yli 40 jäsentä vastusti suullisen tarkistuksen käsiteltäväksi ottamista, siitä ei äänestetty.


13.13. Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset (äänestys)

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 25. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 3.

Päätöslauselmaesitykset B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 ja B8-0489/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0484/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 ja B8-0489/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michel Dantin ja Herbert Dorfmann PPE-ryhmän puolesta

—   Karin Kadenbach S&D-ryhmän puolesta

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson ja John Flack ECR-ryhmän puolesta

—   Elsi Katainen ALDE-ryhmän puolesta

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Keith Taylor ja Thomas Waitz Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0429)


13.14. Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000089/2018) – Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ja Estefanía Torres Martínez ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) (B8-0411/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000090/2018) – Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ja Estefanía Torres Martínez ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) (B8-0412/2018)

Keskustelu käytiin 22. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 22.10.2018, kohta 13).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout ja Piernicola Pedicini ENVI-valiokunnan puolesta vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävästä YK:n ilmastokokouksesta (COP 24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0430)


13.15. Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous (COP 14) (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000115/2018) – Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ja Jean-François Jalkh ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous (COP 14) (B8-0413/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000116/2018) – Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ja Jean-François Jalkh ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous (COP 14) (B8-0414/2018)

Keskustelu käytiin 22. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 22.10.2018, kohta 13).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor ja Piernicola Pedicini ENVI-valiokunnan puolesta biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokouksesta (COP 14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0431)


13.16. Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka (äänestys)

Mietintö euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta [2018/2034(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0432)


13.17. Cambridge Analytican käyttöön luovutetut Facebookin käyttäjien tiedot ja tämän vaikutus tietosuojaan (äänestys)

Päätöslauselmaesitys (B8-0480/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0433)

Puheenvuorot:

Frank Engel ennen tarkistuksesta 4 toimitettavaa äänestystä pyytääkseen äänestyksen lykkäämistä, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann (puhemies palautti mieleen työjärjestyksen 190 artiklan määräykset), Daniel Caspary ja Izaskun Bilbao Barandica tästä pyynnöstä. Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Claude Moraes esitti 20 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


13.18. Toimittaja Jamal Khashoggin tappaminen Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (äänestys)

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 25. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 4).

Päätöslauselmaesitykset B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 ja B8-0508/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0498/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 ja B8-0508/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström ja László Tőkés PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta

—   Karol Karski, Charles Tannock ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat ja Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand ja Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0434)


13.19. Tilanne Asovanmerellä (äänestys)

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 25. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 5).

Päätöslauselmaesitykset B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 ja B8-0497/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0493/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 ja B8-0497/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas ja Anders Sellström PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari ja Kati Piri S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska ja Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Rebecca Harms ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0435)


13.20. Venezuelan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 25. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 6).

Päätöslauselmaesitykset B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 ja B8-0509/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0351/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0351/2018, B8-0504/2018 ja B8-0506/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas ja Anders Sellström PPE-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0436)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0502/2018, B8-0507/2018 ja B8-0509/2018 raukesivat.)

Puheenvuorot:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 6 kohdasta toimitetun äänestyksen jälkeen.


13.21. Tutkintojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistäminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0492/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0437)


13.22. Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto EU:ssa: aika toimia! (äänestys)

Mietintö vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta Euroopan unionissa: aika toimia! [2018/2023(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0438)


13.23. Globalisaation hallinta: kauppaa koskevat näkökohdat (äänestys)

Mietintö globalisaation hallinnasta: kauppaa koskevat näkökohdat [2018/2005(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0439)

Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus