Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 25 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

13. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


13.1. Kultūros vertybių importas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kultūros vertybių importo [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjai: Alessia Maria Mosca ir Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0418)

Po balsavimo Daniel Dalton (pranešėjas) pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


13.2. ES finansinių interesų apsauga. Pinigų ir turto susigrąžinimas iš trečiųjų valstybių sukčiavimo atvejais (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas „ES finansinių interesų apsauga. Pinigų ir turto susigrąžinimas iš trečiųjų valstybių sukčiavimo atvejais“ [2018/2006(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0419)


13.3. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Patvirtinta

Kalbėjo:

prieš balsavimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalies 2 pastraipą Paolo De Castro (pranešėjas), jis pritarė AGRI komiteto sprendimui ir Daniel Caspary, jis nepritarė šiam sprendimui.


13.4. Žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimas ir priežiūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0420)


13.5. Veterinariniai vaistai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veterinarinių vaistų [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0421)


13.6. Vaistinių pašarų gamyba, pateikimas rinkai ir naudojimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vaistinių pašarų gamybos, pateikimo rinkai ir naudojimo, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 90/167/EEB [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0422)


13.7. Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0423)


13.8. Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/ES dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0424)

Po balsavimo Andrzej Grzyb (pranešėjas) pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


13.9. Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo nustatomas Baltijos jūros daugiametis planas, ir panaikinami reglamentai (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr. 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0425)

Po balsavimo Alain Cadec (pranešėjas) pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


13.10. Europos bankininkystės institucijos būstinės vieta ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nuostatos dėl Europos bankininkystės institucijos būstinės vietos [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Othmar Karas ir Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

TARYBOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0426)


13.11. Europos vaistų agentūros būstinės perkėlimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos dėl Europos vaistų agentūros būstinės vietos [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

TARYBOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0427)


13.12. Didėjantis neofašistinis smurtas Europoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. spalio 25 d. (2018 10 25 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 ir B8-0488/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0481/2018

(keičia B8-0481/2018, B8-0482/2018 ir B8-0483/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Róża Gräfin von Thun ir Hohenstein, PPE frakcijos vardu;

—   Soraya Post ir Tanja Fajon, S&D frakcijos vardu;

—   Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Eleonora Forenza ir Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Ana Miranda Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0428)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0486/2018 ir B8-0488/2018 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Kristina Winberg prieš balsavimą ir Cecilia Wikström prieš balsavimą dėl 2 pakeitimo.

Marcus Pretzell pateikė 14 pakeitimo žodinį pakeitimą. Jens Geier nepritarė žodiniam pakeitimui. Kadangi daugiau kaip 40 Parlamento narių nepritarė, kad į žodinį pakeitimą būtų atsižvelgta, pakeitimas nepriimtas.


13.13. Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis aplinkai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. spalio 25 d. (2018 10 25 protokolo 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 ir B8-0489/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0484/2018

(keičia B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 ir B8-0489/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michel Dantin ir Herbert Dorfmann PPE frakcijos vardu;

—   Karin Kadenbach S&D frakcijos vardu;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson ir John Flack ECR frakcijos vardu;

—   Elsi Katainen ALDE frakcijos vardu;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ir Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Keith Taylor ir Thomas Waitz Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato ir Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0429)


13.14. 2018 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 24) Katovicuose, Lenkija (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000089/2018), kurį pateikė Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ir Estefanía Torres Martínez ENVI komiteto vardu Tarybai: 2018 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija Katovicuose, Lenkijoje (COP 24) (B8-0411/2018)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000090/2018), kurį pateikė Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ir Estefanía Torres Martínez ENVI komiteto vardu Komisijai: 2018 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija Katovicuose, Lenkijoje (COP 24) (B8-0412/2018)

Diskusijos vyko 2018 m. spalio 22 d. (2018 10 22 protokolo 13 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout ir Piernicola Pedicini ENVI komiteto vardu: dėl 2018 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos Katovicuose, Lenkijoje (COP 24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0430)


13.15. 14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP 14) (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000115/2018), kurį pateikė Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ir Jean-François Jalkh ENVI komiteto vardu Tarybai: 14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP 14) (B8-0413/2018)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000116/2018), kurį pateikė Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ir Jean-François Jalkh ENVI komiteto vardu Komisijai: 14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP 14) (B8-0414/2018)

Diskusijos vyko 22 spalio 2018 (2018 10 22 protokolo 13 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor ir Piernicola Pedicini ENVI komiteto vardu: dėl 14-ojo Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimo (COP 14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0431)


13.16. Euro zonos užimtumo ir socialinė politika (balsavimas)

Pranešimas dėl euro zonos užimtumo ir socialinė politikos [2018/2034(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0432)


13.17. „Cambridge Analytica“ naudojimasis „Facebook“ naudotojų duomenimis ir poveikis duomenų apsaugai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (B8-0480/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0433)

Kalbėjo:

Frank Engel prieš balsavimą dėl 4 pakeitimo, prašydamas atidėti balsavimą, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann (Pirmininkas priminė Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnį), Daniel Caspary ir Izaskun Bilbao Barandica dėl šio prašymo. Parlamentas atmetė prašymą.

Claude Moraes pateikė 20 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


13.18. Žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas Saudo Arabijos konsulate Stambule (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. spalio 25 d.(2018 10 25 protokolo 4 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 ir B8-0508/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0498/2018

(keičia B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 ir B8-0508/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström ir László Tőkés PPE frakcijos vardu;

—   Victor Boştinaru ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu;

—   Karol Karski, Charles Tannock ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat ir Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand ir Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0434)


13.19. Padėtis Azovo jūroje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. spalio 25 d. (2018 10 25 protokolo 5 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 ir B8-0497/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0493/2018

(keičia B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 ir B8-0497/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas ir Anders Sellström PPE frakcijos vardu;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari ir Kati Piri S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska ir Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Rebecca Harms ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0435)


13.20. Padėtis Venesueloje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. spalio 25 d. (2018 10 25 protokolo 6 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 ir B8-0509/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0351/2018

(keičia B8-0351/2018, B8-0504/2018 ir B8-0506/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas ir Anders Sellström PPE frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0436)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0502/2018, B8-0507/2018 ir B8-0509/2018 anuliuoti.)

Kalbėjo:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, po balsavimo dėl 6 dalies.


13.21. Automatinio diplomų tarpusavio pripažinimo skatinimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0492/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0437)


13.22. Alternatyvių degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje – laikas veikti! (balsavimas)

Pranešimas „Alternatyvių degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje – laikas veikti!“ [2018/2023(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0438)


13.23. Globalizacijos suvaldymas. Prekybos aspektai (balsavimas)

Pranešimas „Globalizacijos suvaldymas. Prekybos aspektai“ [2018/2005(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0439)

Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinis pranešimas