Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 25 października 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

13. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


13.1. Przywóz dóbr kultury ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu dóbr kultury [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Współsprawozdawcy: Alessia Maria Mosca i Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0418)

Głos zabrał Daniel Dalton (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


13.2. Ochrona interesów finansowych UE – Odzyskiwanie środków pieniężnych i aktywów od państw trzecich w przypadkach nadużyć finansowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych UE – Odzyskiwanie środków pieniężnych i aktywów od państw trzecich w przypadkach nadużyć finansowych [2018/2006(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0419)


13.3. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Przed głosowaniem, zgodnie z art. 69c ust. 2 akapit drugi Regulaminu, Paolo De Castro (sprawozdawca), który wyraził poparcie dla decyzji komisji AGRI i Daniel Caspary, który wyraził sprzeciw wobec tej decyzji.


13.4. Wydawanie pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór nad nimi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0420)


13.5. Weterynaryjne produkty lecznicze ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0421)


13.6. Wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i stosowanie paszy leczniczej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej oraz uchylającego dyrektywę Rady 90/167/EWG [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0422)


13.7. Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0423)


13.8. Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/UE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0424)

Głos zabrał Andrzej Grzyb (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


13.9. Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada ***I (głosowanie)

Sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 ustanawiające wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0425)

Głos zabrał Alain Cadec (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


13.10. Siedziba Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

DÉCLARATION DU CONSEIL

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0426)


13.11. Siedziba Europejskiej Agencji Leków ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do siedziby Europejskiej Agencji Leków [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

OŚWIADCZENIE RADY

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0427)


13.12. Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 25 października 2018 (pkt 2 protokołu z dnia 25.10.2018).

Projekty rezolucji B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 i B8-0488/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0481/2018

(zastępujący B8-0481/2018, B8-0482/2018 i B8-0483/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, w imieniu grupy PPE;

—   Soraya Post i Tanja Fajon, w imieniu grupy S&D;

—   Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Eleonora Forenza i Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Ana Miranda, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0428)

(Projekty rezolucji B8-0486/2018 i B8-0488/2018 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Kristina Winberg Przed głosowaniem i Cecilia Wikström przed głosowaniem nad popr. 2.

Marcus Pretzell przedstawił poprawkę ustną do poprawki 14. Jens Geier wyraził swój sprzeciw wobec poprawki ustnej. Ponad 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu tej poprawki ustnej, w związku z tym nie została ona przyjęta.


13.13. Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 25 października 2018 (pkt 3 protokołu z dnia 25.10.2018).

Projekty rezolucji B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 i B8-0489/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0484/2018

(zastępujący B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 i B8-0489/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Michel Dantin i Herbert Dorfmann, w imieniu grupy PPE;

—   Karin Kadenbach, w imieniu grupy S&D;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson i John Flack, w imieniu grupy ECR;

—   Elsi Katainen w imieniu grupy ALDE;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Stefan Eck, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Keith Taylor i Thomas Waitz, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato i Piernicola Pedicini, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0429)


13.14. Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2018 r. w Katowicach, Polska (COP24) (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000089/2018), które skierował Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout i Estefanía Torres Martínez, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Konferencja klimatyczna ONZ, 2018 r., Katowice, Polska (COP24) (B8-0411/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000090/2018), które skierował Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout i Estefanía Torres Martínez, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Konferencja klimatyczna ONZ, 2018 r., Katowice, Polska (COP24) (B8-0412/2018)

Debata odbyła się dnia 22 października 2018 (pkt 13 protokołu z dnia 22.10.2018).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout i Piernicola Pedicini, w imieniu komisji ENVI, w sprawie konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2018 r. w Katowicach, Polska (COP24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0430)


13.15. 14. posiedzenie Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14) (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000115/2018), które skierował Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini i Jean-François Jalkh, w imieniu komisji ENVI, do Rady: 14. posiedzenie Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14) (B8-0413/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000116/2018), które skierował Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini i Jean-François Jalkh, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: 14. posiedzenie Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14) (B8-0414/2018)

Debata odbyła się dnia 22 października 2018 (pkt 13 protokołu z dnia 22.10.2018).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor i Piernicola Pedicini, w imieniu komisji ENVI, w sprawie 14. posiedzenia Konferencji Stron (COP14) Konwencji o różnorodności biologicznej (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0431)


13.16. Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie politycznych strategii społecznych i na rzecz zatrudnienia w strefie euro [2018/2034(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0432)


13.17. Wykorzystywanie danych użytkowników Facebooka przez Cambridge Analytica a ochrona danych (głosowanie)

Projekt rezolucji (B8-0480/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0433)

Wystąpienia

Frank Engel przed głosowaniem nad poprawką 4 z wnioskiem o odroczenie głosowania, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann (Przewodniczący przypomniał przepisy art. 190 Regulaminu), Daniel Caspary i Izaskun Bilbao Barandica na temat tego wniosku. Parlament odrzucił wniosek.

Claude Moraes przedstawił poprawkę ustną do ust. 20. Poprawka została dopuszczona.


13.18. Zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 25 października 2018 (pkt 4 protokołu z dnia 25.10.2018).

Projekty rezolucji B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 i B8-0508/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0498/2018

(zastępujący B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 i B8-0508/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström i László Tőkés, w imieniu grupy PPE;

—   Victor Boştinaru i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat i Paloma López Bermejo, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand i Karima Delli, w imieniu grupy Verts/ALE

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0434)


13.19. Sytuacja na Morzu Azowskim (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 25 października 2018 (pkt 5 protokołu z dnia 25.10.2018).

Projekty rezolucji B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 i B8-0497/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0493/2018

(zastępujący B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 i B8-0497/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas i Anders Sellström, w imieniu grupy PPE;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari i Kati Piri, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska i Ryszard Antoni Legutko, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Rebecca Harms i Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0435)


13.20. Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia25 października 2018 (pkt 6 protokołu z dnia 25.10.2018).

Projekty rezolucji B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 i B8-0509/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0351/2018

(zastępujący B8-0351/2018, B8-0504/2018 i B8-0506/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas i Anders Sellström, w imieniu grupy PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0436)

(Projekty rezolucji B8-0502/2018, B8-0507/2018 i B8-0509/2018 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra po głosowaniu nad ust. 6.


13.21. Propagowanie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0492/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0437)


13.22. Uruchomienie infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie! (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie uruchomienia infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie! [2018/2023(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0438)


13.23. Wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji: aspekty handlowe (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wykorzystania możliwości płynących z globalizacji: aspektów handlowych [2018/2005(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0439)

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Informacja prawna