Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 25. oktober 2018 - StrasbourgKončna izdaja

13. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


13.1. Uvoz kulturnih dobrin ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu kulturnih dobrin [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Soporočevalca: Alessia Maria Mosca in Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0418)

Govoril je Daniel Dalton (poročevalec), po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


13.2. Zaščita finančnih interesov EU: izterjava denarja in premoženja iz tretjih držav v primerih goljufije (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zaščiti finančnih interesov EU: izterjava denarja in premoženja iz tretjih držav v primerih goljufije [2018/2006(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0419)


13.3. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno

Govori

Pred glasovanjem v skladu z drugo alineo člena 69c(2) Poslovnika Paolo De Castro (poročevalec), ki se je izrekel za odločitev odbora AGRI, in Daniel Caspary, ki se je izrekel proti tej odločitvi.


13.4. Pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0420)


13.5. Zdravila za uporabo v veterinarski medicini ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0421)


13.6. Proizvodnja, dajanje na trg in uporaba medicirane krme ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o proizvodnji, dajanju na trg in uporabi medicirane krme ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/167/EGS [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0422)


13.7. Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0423)


13.8. Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/33/ES o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0424)

Govoril je Andrzej Grzyb, po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


13.9. Večletni načrt za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 o vzpostavitvi večletnega načrta za Baltsko morje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0425)

Govoril je Alain Cadec, po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


13.10. Lokacija sedeža Evropskega bančnega organa ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, kar zadeva lokacijo sedeža Evropskega bančnega organa [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Othmar Karas in Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

IZJAVA SVETA

Odobreno (P8_TA(2018)0426)


13.11. Selitev lokacije sedeža Evropske agencije za zdravila ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije za zdravila [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

IZJAVA SVETA

Odobreno (P8_TA(2018)0427)


13.12. Porast neofašističnega nasilja v Evropi (glasovanje)

Predlogi resolucij so bili objavljeni 25. oktobra 2018 (točka 2 zapisnika z dne 25.10.2018).

Predlogi resolucij B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 in B8-0488/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0481/2018,

(ki nadomešča B8-0481/2018, B8-0482/2018 in B8-0483/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v imenu skupine PPE;

—   Soraya Post in Tanja Fajon v imenu skupine S&D;

—   Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Eleonora Forenza in Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL;

—   Ana Miranda v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2018)0428)

(Predloga resolucij B8-0486/2018 in B8-0488/2018 sta brezpredmetna.)

Govori

Kristina Winberg pred glasovanjem in Cecilia Wikström pred glasovanjem o predlogu spremembe 2.

Marcus Pretzell je podal ustni predlog spremembe na predlog spremembe 14. Jens Geier, ki se je izrekel proti ustnemu predlogu spremembe. Ker je bilo več kot 40 proti obravnavi tega ustnega predloga spremembe, le-ta ni bil podprt.


13.13. Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev (glasovanje)

Predlogi resolucij so bili objavljeni 25. oktobra 2018 (točka 3 zapisnika z dne 25.10.2018).

Predlogi resolucij B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 in B8-0489/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0484/2018,

(ki nadomešča B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 in B8-0489/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michel Dantin in Herbert Dorfmann v imenu skupine PPE;

—   Karin Kadenbach v imenu skupine S&D;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson in John Flack v imenu skupine ECR;

—   Elsi Katainen v imenu skupine ALDE;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou in Stefan Eck v imenu skupine GUE/NGL;

—   Keith Taylor in Thomas Waitz v imenu skupine Verts/ALE;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato in Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0429)


13.14. Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP24) (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000089/2018), ki so ga postavili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout in Estefanía Torres Martínez v imenu odbora ENVI Svetu: Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP 24) (B8-0411/2018)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000090/2018), ki so ga postavili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout in Estefanía Torres Martínez v imenu odbora ENVI Komisiji: Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP 24) (B8-0412/2018)

Razprava je potekala dne 22. oktobra 2018 (točka 13 zapisnika z dne 22.10.2018).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout in Piernicola Pedicini v imenu odbora ENVI o konferenci OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP 24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0430)


13.15. 14. zasedanje pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP14) (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000115/2018), ki so ga postavili Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini in Jean-François Jalkh v imenu odbora ENVI Svetu: 14. zasedanje Konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 14) (B8-0413/2018)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000116/2018), ki so ga postavili Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini in Jean-François Jalkh v imenu odbora ENVI Komisiji: 14. zasedanje Konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 14) (B8-0414/2018)

Razprava je potekala dne 22. oktobra 2018 (točka 13 zapisnika z dne 22.10.2018).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor in Piernicola Pedicini v imenu odbora ENVI o 14. zasedanju pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0431)


13.16. Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju (glasovanje)

Poročilo o politiki zaposlovanja in socialni politiki v euroobmočju [2018/2034(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0432)


13.17. Uporaba podatkov uporabnikov Facebooka s strani Cambridge Analytica in vpliv na varstvo podatkov (glasovanje)

Predlog resolucije (B8-0480/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0433)

Govori

Frank Engel pred glasovanjem o predlogu spremembe 4, da bi zahteval poročilo o glasovanju, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann (predsednik je spomnil na določbe člena 190 Poslovnika), Daniel Caspary in Izaskun Bilbao Barandica o tej zahtevi. Parlament je zahtevo zavrnil.

Claude Moraes je podal ustni predlog spremembe k odstavku 20, ki je bil upoštevan.


13.18. Umor novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu (glasovanje)

Predlogi resolucij so bili objavljeni 25. oktobra 2018 (točka 4 zapisnika z dne 25.10.2018).

Predlogi resolucij B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 in B8-0508/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0498/2018,

(ki nadomešča B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 in B8-0508/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström in László Tőkés v imenu skupine PPE;

—   Victor Boştinaru in Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock in Branislav Škripek v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat in Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand in Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0434)


13.19. Razmere v Azovskem morju (glasovanje)

Predlogi resolucij so bili objavljeni 25. oktobra 2018 (točka 5 zapisnika z dne 25.10.2018).

Predlogi resolucij B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 in B8-0497/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0493/2018,

(ki nadomešča B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 in B8-0497/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas in Anders Sellström v imenu skupine PPE;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari in Kati Piri v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska in Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Rebecca Harms in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2018)0435)


13.20. Razmere v Venezueli (glasovanje)

Predlogi resolucij so bili objavljeni 25. oktobra 2018 (točka 6 zapisnika z dne 25.10.2018).

Predlogi resolucij B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 in B8-0509/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0351/2018,

(ki nadomešča B8-0351/2018, B8-0504/2018 in B8-0506/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas in Anders Sellström v imenu skupine PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski in Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE.

Sprejeto (P8_TA(2018)0436)

(Predlogi resolucij B8-0502/2018, B8-0507/2018 in B8-0509/2018 so brezpredmetni.)

Govori

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra po glasovanju o odstavku 6.


13.21. Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0492/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0437)


13.22. Vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v EU: čas je za ukrepanje (glasovanje)

Poročilo o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v Evropski uniji: čas je za ukrepanje [2018/2023(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0438)


13.23. Izkoriščanje globalizacije: trgovinski vidiki (glasovanje)

Poročilo o izkoriščanju globalizacije: trgovinski vidiki [2018/2005(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0439)

Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo