Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 25 oktober 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

13. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


13.1. Import av kulturföremål ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Utskottet för internationell handel - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Alessia Maria Mosca och Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0418)

Talare: Daniel Dalton (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


13.2. Skyddet av EU:s ekonomiska intressen – Återvinning av pengar och tillgångar från tredjeländer i fall av bedrägeri (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – Återvinning av pengar och tillgångar från tredjeländer i fall av bedrägeri [2018/2006(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0419)


13.3. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan ***I (omröstning)

Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

Paolo De Castro (föredragande), som motsatte sig AGRI-utskottets beslut, och Daniel Caspary, som motsatte sig detta beslut, yttrade sig före omröstningen i enlighet med artikel 69c.2 stycke 2 i arbetsordningen..


13.4. Godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0420)


13.5. Veterinärmedicinska läkemedel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om veterinärmedicinska läkemedel [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0421)


13.6. Tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel och om upphävande av rådets direktiv 90/167/EEG [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0422)


13.7. Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0423)


13.8. Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0424)

Talare: Andrzej Grzyb (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


13.9. Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0425)

Talare: Alain Cadec (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


13.10. Europeiska bankmyndighetens säte ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 vad gäller Europeiska bankmyndighetens säte [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Othmar Karas och Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

RÅDETS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2018)0426)


13.11. Flytten av Europeiska läkemedelsmyndighetens säte ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller Europeiska läkemedelsmyndighetens säte [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

RÅDETS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2018)0427)


13.12. Det ökande nyfascistiska våldet i Europa (omröstning)

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 25 oktober 2018 (punkt 2 i protokollet av den 25.10.2018).

Resolutionsförslag B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 och B8-0488/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0481/2018

(ersätter B8-0481/2018, B8-0482/2018 och B8-0483/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, för PPE-gruppen,

—   Soraya Post och Tanja Fajon, för S&D-gruppen,

—   Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Eleonora Forenza och Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen,

—   Ana Miranda, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0428)

(Resolutionsförslagen B8-0486/2018 och B8-0488/2018 bortföll.)

Inlägg:

Kristina Winberg före omröstningen och Cecilia Wikström före omröstningen om ändringsförslag 2.

Marcus Pretzell lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 14. Jens Geier yttrade sig mot det muntliga ändringsförslaget. Detta ändringsförslag beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig det.


13.13. Djurs välbefinnande, användning av antimikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklinguppfödning (omröstning)

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 25 oktober 2018 (punkt 3 i protokollet av den 25.10.2018).

Resolutionsförslag B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 och B8-0489/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0484/2018

(ersätter B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 och B8-0489/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michel Dantin och Herbert Dorfmann, för PPE-gruppen,

—   Karin Kadenbach, för S&D-gruppen,

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson och John Flack, för ECR-gruppen,

—   Elsi Katainen, för ALDE-gruppen,

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Stefan Eck, för GUE/NGL-gruppen,

—   Keith Taylor och Thomas Waitz, för Verts/ALE-gruppen,

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato och Piernicola Pedicini, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0429)


13.14. FN:s klimatkonferens 2018 i Katowice, Polen (COP24) (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000089/2018) från Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout och Estefanía Torres Martínez, för utskottet ENVI, till rådet: FN:s klimatkonferens 2018 i Katowice, Polen (COP 24) (B8-0411/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000090/2018) från Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout och Estefanía Torres Martínez, för utskottet ENVI, till kommissionen: FN:s klimatkonferens 2018 i Katowice, Polen (COP 24) (B8-0412/2018)

Debatten hade ägt rum den 22 oktober 2018 (punkt 13 i protokollet av den 22.10.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout och Piernicola Pedicini, för utskottet ENVI, om FN:s klimatkonferens 2018 i Katowice, Polen (COP 24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0430)


13.15. 14:e mötet inom ramen för konventionen om biologisk mångfald (COP14) (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000115/2018) från Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini och Jean-François Jalkh, för utskottet ENVI, till rådet: 14:e mötet i partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald (COP14) (B8-0413/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000116/2018) från Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini och Jean-François Jalkh, för utskottet ENVI, till kommissionen: 14:e mötet i partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald (COP14) (B8-0414/2018)

Debatten hade ägt rum den 22 oktober 2018 (punkt 13 i protokollet av den 22.10.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor och Piernicola Pedicini, för utskottet ENVI, om det 14:e mötet i partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald (COP14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0431)


13.16. Sysselsättnings- och socialpolitik i euroområdet (omröstning)

Betänkande om sysselsättnings- och socialpolitik i euroområdet [2018/2034(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0432)


13.17. Cambridge Analyticas utnyttjande av Facebooks användaruppgifter och dess inverkan på uppgiftsskyddet (omröstning)

Resolutionsförslag (B8-0480/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0433)

Inlägg:

Frank Engel yttrade sig före omröstningen om ändringsförslag 4 för att begära att omröstningen skulle bordläggas, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann, (talmannen påminde om bestämmelserna i artikel 190 i arbetsordningen), Daniel Caspary och Izaskun Bilbao Barandica yttrade sig om denna begäran. Parlamentet förkastade denna begäran.

Claude Moraes lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 20. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


13.18. Dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (omröstning)

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 25 oktober 2018 (punkt 4 i protokollet av den 25.10.2018).

Resolutionsförslag B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 och B8-0508/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0498/2018

(ersätter B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 och B8-0508/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström och László Tőkés, för PPE-gruppen,

—   Victor Boştinaru och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen,

—   Karol Karski, Charles Tannock och Branislav Škripek, för ECR-gruppen,

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat och Paloma López Bermejo, för GUE/NGL-gruppen,

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand och Karima Delli, för Verts/ALE-gruppen

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0434)


13.19. Situationen i Azovska sjön (omröstning)

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 25 oktober 2018 (punkt 5 i protokollet av den 25.10.2018).

Resolutionsförslag B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 och B8-0497/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0493/2018

(ersätter B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 och B8-0497/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas och Anders Sellström, för PPE-gruppen,

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari och Kati Piri, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska och Ryszard Antoni Legutko, för ECR-gruppen,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Rebecca Harms och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0435)


13.20. Situationen i Venezuela (omröstning)

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 25 oktober 2018 (punkt 6 i protokollet av den 25.10.2018).

Resolutionsförslag B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 och B8-0509/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0351/2018

(ersätter B8-0351/2018, B8-0504/2018 och B8-0506/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas och Anders Sellström, för PPE-gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski och Anna Elżbieta Fotyga, för ECR-gruppen,

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0436)

(Resolutionsförslagen B8-0502/2018, B8-0507/2018 och B8-0509/2018 bortföll.)

Inlägg:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, efter omröstningen om punkt 6.


13.21. Främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0492/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0437)


13.22. Utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen i Europeiska unionen: dags att handla! (omröstning)

Betänkande om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen i Europeiska unionen: dags att handla! [2018/2023(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0438)


13.23. Handelsaspekterna av globaliseringen (omröstning)

Betänkande om handelsaspekterna av globaliseringen [2018/2005(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0439)

Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande