Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 342kWORD 94k
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αύξηση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Η δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Η κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 7.Εφαρμογή των κανονισμών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (συζήτηση)
 8.Ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ώρα για δράση! (σύντομη παρουσίαση)
 9.Τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές (σύντομη παρουσίαση)
 10.Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε περίπτωση απάτης (σύντομη παρουσίαση)
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Βραβείο Ζαχάρωφ 2018 (ανακοίνωση του βραβευθέντος)
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  13.2.Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε περίπτωση απάτης (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  13.3.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ***I (ψηφοφορία)
  13.4.Χορήγηση άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση ***I (ψηφοφορία)
  13.5.Κτηνιατρικά φάρμακα ***I (ψηφοφορία)
  13.6.Παρασκευή, διάθεση στην αγορά και χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών ***I (ψηφοφορία)
  13.7.Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής ***I (ψηφοφορία)
  13.8.Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  13.9.Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I (ψηφοφορία)
  13.10.Καθορισμός της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ***I (ψηφοφορία)
  13.11.Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ***I (ψηφοφορία)
  13.12.Αύξηση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  13.13.Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (ψηφοφορία)
  13.14.Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στο Κατοβίτσε, Πολωνία (COP24) (ψηφοφορία)
  13.15.14η σύνοδος της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (COP14) (ψηφοφορία)
  13.16.Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (ψηφοφορία)
  13.17.Η χρήση των δεδομένων των χρηστών του Facebook από την Cambridge Analytica και ο αντίκτυπος στην προστασία των δεδομένων (ψηφοφορία)
  13.18.Η δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (ψηφοφορία)
  13.19.Η κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (ψηφοφορία)
  13.20.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
  13.21.Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων (ψηφοφορία)
  13.22.Ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ώρα για δράση! (ψηφοφορία)
  13.23.Τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Επανάληψη της συνεδρίασης
 17.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 18.Δίκαιη αγορά για τη βιομηχανία (συζήτηση)
 19.Κατάθεση εγγράφων
 20.Αναφορές
 21.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 22.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 23.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 25.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.01.


2. Αύξηση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αύξηση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη (2018/2869(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 2 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.10.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την άνοδο της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018

—   Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé και Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Στέλιος Κούλογλου και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την άνοδο της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018

—   Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την άνοδο της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018

—   Kristina Winberg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την άνοδο της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018

—   Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με την άνοδο της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 13.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018.


3. Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000095/2018) που κατέθεσαν οι Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz και Josef Weidenholzer, προς την Επιτροπή: Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (B8-0410/2018)

Η συζήτηση διεξήχθη την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, Merja Kyllönen, Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez και Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner και Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Μιλτιάδης Κύρκος, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi και Laura Agea, au nom du groupe EFDD, σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (2018/2858(RSP)) (B8-0484/2018

—   Herbert Dorfmann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (2018/2858(RSP)) (B8-0485/2018

—   Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg και Beata Gosiewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (2018/2858(RSP)) (B8-0487/2018);

—   Fredrick Federley, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (2018/2858(RSP)) (B8-0489/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 13.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018.


4. Η δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (2018/2885(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (2018/2885(RSP)) (B8-0498/2018

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (2018/2885(RSP)) (B8-0499/2018

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken και Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (2018/2885(RSP)) (B8-0500/2018

—   Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Σοφία Σακοράφα, Νικόλαος Χουντής, Marisa Matias, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey και Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (2018/2885(RSP)) (B8-0501/2018

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (2018/2885(RSP)) (B8-0503/2018

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (2018/2885(RSP)) (B8-0505/2018

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot-Marie, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (2018/2885(RSP)) (B8-0508/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 13.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018.


5. Η κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (2018/2870(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas και Anders Sellström, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala και Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula και Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek και Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR σχετικά με την κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 13.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018.


6. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2891(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στιςΤρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2018)

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas και Anders Sellström, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2891(RSP)) (B8-0351/2018

—   Elena Valenciano, Francisco Assis και Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2891(RSP)) (B8-0502/2018

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2891(RSP)) (B8-0504/2018

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2891(RSP)) (B8-0506/2018

—   Molly Scott Cato και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2891(RSP)) (B8-0507/2018

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Νικόλαος Χουντής, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas και Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2891(RSP)) (B8-0509/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 13.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018.


7. Εφαρμογή των κανονισμών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000085/2018) που κατέθεσαν οι Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini και Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή των κανονισμών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (B8-0416/2018)

Η Mairead McGuinness αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Biljana Borzan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Biljana Borzan, για να αποσαφηνίσει τη δήλωσή της, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Stanislav Polčák, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dobromir Sośnierz, Carlos Zorrinho, Mairead McGuinness, Tiemo Wölken, Soledad Cabezón Ruiz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Gesine Meissner, και Michèle Rivasi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Maria Grapini, Νότης Μαριάς και Julie Ward.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Η συζήτηση περατώνεται.


8. Ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ώρα για δράση! (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ώρα για δράση! [2018/2023(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

Ο Ismail Ertug προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Maria Grapini, Νότης Μαριάς και Gesine Meissner.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018.


9. Τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές [2018/2005(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

Ο Joachim Schuster προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Bill Etheridge, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018.


10. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε περίπτωση απάτης (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε περίπτωση απάτης [2018/2006(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

Ο Cătălin Sorin Ivan προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Maria Grapini, Νότης Μαριάς και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.45 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

11. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.02.


12. Βραβείο Ζαχάρωφ 2018 (ανακοίνωση του βραβευθέντος)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Διάσκεψη των Προέδρων των πολιτικών ομάδων αποφάσισε να απονεμηθεί το Βραβείο Ζαχάρωφ 2018 στον ουκρανό σκηνοθέτη Oleg Sentsov.

Η απονομή του βραβείου θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας του Δεκεμβρίου 2018 στο Στρασβούργο.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Maria Grapini.


13. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


13.1. Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Συνεισηγητές: Alessia Maria Mosca και Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0418)

Παρεμβαίνει ο Daniel Dalton (εισηγητής), μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


13.2. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε περίπτωση απάτης (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε περίπτωση απάτης [2018/2006(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0419)


13.3. Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Εγκρίνεται

Παρεμβάσεις

Πριν την ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 εδάφιο 2 του Κανονισμού, ο Paolo De Castro (εισηγητής) υπέρ της απόφασης της επιτροπής AGRI και ο Daniel Caspary κατά της απόφασης.


13.4. Χορήγηση άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0420)


13.5. Κτηνιατρικά φάρμακα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα κτηνιατρικά φάρμακα [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0421)


13.6. Παρασκευή, διάθεση στην αγορά και χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών και την κατάργηση της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0422)


13.7. Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0423)


13.8. Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΕ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0424)

Παρεμβαίνει ο Andrzej Grzyb (εισηγητής), μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


13.9. Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0425)

Παρεμβαίνει ο Alain Cadec (εισηγητής), μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


13.10. Καθορισμός της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Othmar Karas και Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0426)


13.11. Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0427)


13.12. Αύξηση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη (ψηφοφορία)

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 25 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 και B8-0488/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0481/2018

(αντικαθιστά τις B8-0481/2018, B8-0482/2018 και B8-0483/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Soraya Post και Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Eleonora Forenza και Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0428)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0486/2018 και B8-0488/2018 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Η Kristina Winberg πριν την ψηφοφορία και η Cecilia Wikström πριν την ψηφοφορία σχετικά με την τροπολογία 2.

Ο Marcus Pretzell υπέβαλε προφορική τροπολογία στην τροπολογία 14. Ο Jens Geier κατά της προφορικής τροπολογίας. Περισσότεροι από 40 τέθηκαν κατά της εν λόγω προφορικής τροπολογίας, συνεπώς δεν διατηρήθηκε.


13.13. Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (ψηφοφορία)

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 25 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 και B8-0489/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0484/2018

(αντικαθιστά τις B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 και B8-0489/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michel Dantin και Herbert Dorfmann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson και John Flack, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Elsi Katainen εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου και Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Keith Taylor και Thomas Waitz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0429)


13.14. Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στο Κατοβίτσε, Πολωνία (COP24) (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000089/2018) που κατέθεσαν οι Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout και Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Η διάσκεψη του 2018 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στο Κατοβίτσε, Πολωνία (COP24) (B8-0411/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000090/2018) που κατέθεσαν οι Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout και Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Η διάσκεψη του 2018 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στο Κατοβίτσε, Πολωνία (COP24) (B8-0412/2018)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 22 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2018).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή το 2018 στο Κατοβίτσε της Πολωνίας (COP24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0430)


13.15. 14η σύνοδος της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (COP14) (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000115/2018) που κατέθεσαν οι Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini και Jean-François Jalkh, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: 14η σύνοδος της Διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (COP14) (B8-0413/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000116/2018) που κατέθεσαν οι Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini και Jean-François Jalkh, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: 14η σύνοδος της Διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (COP14) (B8-0414/2018)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 22 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2018).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με τη 14η σύνοδο της Διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (COP14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0431)


13.16. Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ [2018/2034(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0432)


13.17. Η χρήση των δεδομένων των χρηστών του Facebook από την Cambridge Analytica και ο αντίκτυπος στην προστασία των δεδομένων (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος (B8-0480/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0433)

Παρεμβάσεις

Frank Engel Πριν την ψηφοφορία σχετικά με την τροπολογία 4 για να ζητήσει αναβολή της ψηφοφορίας, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 190 του Κανονισμού), Daniel Caspary και Izaskun Bilbao Barandica σχετικά με το αίτημα αυτό. Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Ο Claude Moraes προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 20, η οποία κρατείται.


13.18. Η δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (ψηφοφορία)

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 25 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 και B8-0508/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0498/2018

(αντικαθιστά τις B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 και B8-0508/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström και László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Victor Boştinaru και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Karol Karski, Charles Tannock και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat και Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand και Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0434)


13.19. Η κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (ψηφοφορία)

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 25 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 και B8-0497/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 19)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0493/2018

(αντικαθιστά τις B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 και B8-0497/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas και Anders Sellström, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari και Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska και Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Rebecca Harms και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0435)


13.20. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 25 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 και B8-0509/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 20)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0351/2018

(αντικαθιστά τις B8-0351/2018, B8-0504/2018 και B8-0506/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas και Anders Sellström, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Charles Tannock, Karol Karski και Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0436)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0502/2018, B8-0507/2018 και B8-0509/2018 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, μετά την ψηφοφορία σχετικά με την παράγραφο 6.


13.21. Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0492/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0437)


13.22. Ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ώρα για δράση! (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ώρα για δράση! [2018/2023(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0438)


13.23. Τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές [2018/2005(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0439)


14. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 24 Οκτωβρίου 2018)

Έκθεση Carlos Coelho - A8-0347/2017
Monica Macovei και Daniel Hannan

Έκθεση Carlos Coelho - A8-0349/2017
Monica Macovei.

(Ώρα των ψηφοφοριών της jeudi 25 Οκτωβρίου 2018)

Έκθεση Alessia Maria Mosca και Daniel Dalton - A8-0308/2018
Andrejs Mamikins, Eleonora Forenza και Michaela Šojdrová

Έκθεση Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - A8-0202/2018
Jan Zahradil

Κοινή πρόταση ψηφίσματος: Αύξηση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη RC-B8-0481/2018
Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil και Eleonora Forenza

Κοινή πρόταση ψηφίσματος: Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής - RC-B8-0484/2018
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος: Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στο Κατοβίτσε, Πολωνία (COP24) - B8-0477/2018
Seán Kelly και Dobromir Sośnierz

Πρόταση ψηφίσματος: Η χρήση των δεδομένων των χρηστών του Facebook από την Cambridge Analytica και ο αντίκτυπος στην προστασία των δεδομένων - B8-0480/2018
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος: Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων - B8-0492/2018
Jeroen Lenaers.


15. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.16.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

16. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


17. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


18. Δίκαιη αγορά για τη βιομηχανία (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Δίκαιη αγορά για τη βιομηχανία (2018/2683(RSP))

Η Margrethe Vestager (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Edouard Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Monika Smolková.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο José Blanco López.

Παρεμβαίνει η Margrethe Vestager.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις (ΣΣΣΕ αριθ.°218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

CULT

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

DEVE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών που έχουν δεσμευτεί προς στήριξη της εφαρμογής των αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου ή την κατανομή τους σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Angelo Ciocca. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση του καθεστώτος ΕΒΑ (Όλα εκτός από όπλα) στην Καμπότζη (B8-0395/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των ορεινών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων από τη θηρευτική δραστηριότητα των λύκων (B8-0396/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Joëlle Mélin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων: ένας σοβαρός κίνδυνος για τα γεωργικά είδη διατροφής (B8-0398/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

INTA

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέσπιση οικογενειακών επιδοτήσεων για τις σχολικές δαπάνες (B8-0470/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Ivan Jakovčić και Jozo Radoš. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση της βιοδυναμικής γεωργίας (B8-0471/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις επιθέσεις με θειικό οξύ (B8-0475/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Philippe Loiseau. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κρίση της πανώλης των χοίρων (B8-0476/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI


20. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω και έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού:

Στις 19 Οκτωβρίου 2018

Jacek Masztalerz (αριθ. 0846/2018)· Grigorios Zorzos (αριθ. 0847/2018)· Heiko Fritschen (αριθ. 0848/2018)· (*) (αριθ. 0849/2018)· Margit Voján (αριθ. 0850/2018)· (*) (αριθ. 0852/2018)· (*) (αριθ. 0853/2018)· (*) (αριθ. 0854/2018)· Guido Brügmann (αριθ. 0855/2018)· (*) (αριθ. 0856/2018)· Daniela Peters (αριθ. 0857/2018)· (*) (αριθ. 0858/2018)· (*) (αριθ. 0859/2018)· Aritz Zulueta Juaristi (αριθ. 0860/2018)· (*) (αριθ. 0861/2018)· (*) (αριθ. 0862/2018)· (*) (αριθ. 0863/2018)· Hector Chiralt Hernandez (αριθ. 0864/2018)· Kapka Panayotova (Centre for Independent Living Sofia) (αριθ. 0865/2018)· Marco Bava (αριθ. 0866/2018)· Max Huhn (αριθ. 0867/2018)· (*) (αριθ. 0868/2018)· (*) (αριθ. 0869/2018)· (*) (αριθ. 0870/2018)· (*) (αριθ. 0871/2018)· (*) (αριθ. 0872/2018)· Roberto Monfredini (Comune di Modena) (αριθ. 0873/2018)· Patricio Oschlies Serrano (αριθ. 0874/2018)· Jesús Mallol Mallol Escobar (αριθ. 0875/2018)· Fabian Knipper (αριθ. 0876/2018)· Willi Stolz (αριθ. 0877/2018)· Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforenin) (αριθ. 0878/2018)· Thomas Huber (αριθ. 0879/2018)· (*) (αριθ. 0880/2018)· (*) (αριθ. 0881/2018)· (*) (αριθ. 0882/2018)· (*) (αριθ. 0883/2018)· (*) (αριθ. 0884/2018)· (*) (αριθ. 0885/2018)· Juan Manuel Segarra Mucientes (αριθ. 0886/2018)· (*) (αριθ. 0887/2018)· (*) (αριθ. 0888/2018)· Salvatore Coscarelli (αριθ. 0889/2018)· (*) (αριθ. 0890/2018)· (*) (αριθ. 0891/2018)· (*) (αριθ. 0892/2018)· (*) (αριθ. 0893/2018)· (*) (αριθ. 0894/2018)· Gerhard Hanreich (αριθ. 0895/2018)· (*) (αριθ. 0896/2018)· (*) (αριθ. 0897/2018)· Friedrich Klinge (αριθ. 0898/2018)· Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (αριθ. 0899/2018)· (*) (αριθ. 0900/2018)· Maarten Vergucht (αριθ. 0901/2018)· Iolanda Mato Creo (αριθ. 0902/2018)· Arman Sarkisyan (αριθ. 0903/2018)· (*) (αριθ. 0904/2018)· (*) (αριθ. 0905/2018).

(*) Απόρρητο όνομα

Η αναφορά αριθ. 0851/2018 αποσύρθηκε από τον αναφέροντα μετά την καταχώρισή της στον κατάλογο.


21. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για απόσυρση νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας που έχει ήδη εγκριθεί (άρθρο 52 του Κανονισμού)

επιτροπή INTA

- Διενέργεια ελέγχου στις ξένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς (2017/2205(INL))

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή INTA

- Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (2018/2160(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
γνωμοδότηση: FEMM, INTA

επιτροπή PETI

- Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN
γνωμοδότηση: ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI, PETI

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Κατόπιν κοινοποίησης της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών της 18ης Οκτωβρίου 2018)

επιτροπή JURI

- Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: INTA, CONT, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού), AFCO, PETI

Εκθέσεις που περιέχουν μη νομοθετικές προτάσεις ψηφίσματος για μία διαδικασία έγκρισης

(Κατόπιν κοινοποίησης της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών της 11ης Σεπτεμβρίου 2018)

επιτροπή INTA

- Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (2018/0272M(NLE) - 2018/0272(NLE))
γνωμοδότηση: DEVE

επιτροπή PECH

- Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2018-2024) (2018/0267M(NLE) - 2018/0267(NLE))
γνωμοδότηση: DEVE, BUDG

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 113 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 18 Οκτωβρίου 2018)

επιτροπή AFET

- Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου (2018/2246(INI))

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 27 Σεπτεμβρίου 2018)

- Σύσταση προς την Ύπατη Εκπρόσωπο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, με την υποστήριξη της Επιτροπής, προς το Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (2018/2237(INI))

- Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη νέα συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν (2018/2236(INI))


22. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


23. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 12 Νοεμβρίου 2018 έως τις 15 Νοεμβρίου 2018.


24. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 15.41.


25. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου