Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 november 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

9. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt de besluiten mee van verschillende commissies om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van de volgende verslagen (overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement):

—   Commissie EMPL: verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018);

—   Commissie ECON: verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2014 – 2018/0179(COD)). Rapporteur: Paul Tang (A8-0363/2018);

—   Commissie ECON: verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)). Rapporteur: Eva Maydell (A8-0360/2018);

—   Commissie ECON: verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)). Rapporteur: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018);

—   Commissie ECON: verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP) (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)). Rapporteur: Ashley Fox (A8-0364/2018);

—   Commissie INTA: verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad – (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)). Rapporteur: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018);

—   Commissie IMCO: verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)). Rapporteur: Marlene Mizzi (A8-0359/2018).

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, vóór morgen, dinsdag 13 november 2018, middernacht, schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling