Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 12. november 2018 - StrasbourgEndelig udgave

11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 in Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET, AGRI, PECH

- Ændring af EIB's vedtægter (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

BUDG, ECON

- Forslag til besættelse af stillingen som formand for tilsynsrådet for den fælles tilsynsmekanisme (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

2) fra udvalgene følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - AGRI udvalg - Ordfører: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Betænkning om gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien (2017/2282(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Moldova (2017/2281(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe, om ophævelse af direktiv 2000/59/EF og om ændring af direktiv 2009/16/EF og direktiv 2010/65/EU (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Betænkning om EU's udviklingsbistand på uddannelsesområdet (2018/2081(INI)) - DEVE udvalg - Ordfører: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om humanitære visa (2017/2270(INL)) - LIBE udvalg - Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om iværksættelse af beskyttelsesklausuler og andre mekanismer for midlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler mellem Den Europæiske Union og visse tredjelande (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Serbien (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: David McAllister (A8-0331/2018)

- Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Kosovo (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Albanien (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Betænkning om våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (2018/2157(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Betænkning om digitalisering med henblik på udvikling: bekæmpelse af fattigdom via teknologi (2018/2083(INI)) - DEVE udvalg - Ordfører: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (omarbejdning) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår anvendelsen af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Betænkning om pasningstilbud i EU til forbedring af ligestillingen mellem kønnene (2018/2077(INI)) - FEMM udvalg - Ordfører: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Betænkning om minimumsstandarder for mindretal i EU (2018/2036(INI)) - LIBE udvalg - Ordfører: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - EMPL udvalg - Ordfører: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Letland (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale (2018/0166R(APP)) - BUDG udvalg - Ordførere: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Seneste opdatering: 25. februar 2019Juridisk meddelelse