Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 12. november 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

11. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmise kohta praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4, sõlmimise kohta (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET, AGRI, PECH

- EIP põhikirja muutmine (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ECON

- Kandidaat ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu esimehe ametikohale (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

2) parlamendikomisjonid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) – AGRI-komisjon - Raportöör: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduslike sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) – IMCO-komisjon - Raportöör: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Raport ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamise kohta (2017/2282(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Raport ELi ja Moldova assotsieerimislepingu rakendamise kohta (2017/2281(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi laevajäätmete üleandmiseks ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/59/EÜ ning muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ ja direktiivi 2010/65/EL (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Raport ELi arenguabi kohta hariduse valdkonnas (2018/2081(INI)) – DEVE-komisjon - Raportöör: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Raport soovituste kohta humanitaarviisade komisjonile (2017/2270(INL)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse kaitseklausleid ja muid mehhanisme, mis võimaldavad ajutiselt peatada Euroopa Liidu ja teatavate kolmandate riikide vahel sõlmitud teatavates lepingutes sätestatud soodustuste kohaldamise (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) – INTA-komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Raport komisjoni 2018. aasta Serbia aruande kohta (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: David McAllister (A8-0331/2018)

- Raport komisjoni 2018. aasta Kosovo aruande kohta (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Raport komisjoni 2018. aasta Albaania aruande kohta (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Raport relvaekspordi kohta: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (2018/2157(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) – ENVI-komisjon - Raportöör: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide ja nende varude püügi mitmeaastane kava (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) – PECH-komisjon - Raportöör: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Raport arengut soodustava digitaliseerimise kohta: vaesuse vähendamine tehnoloogia abil (2018/2083(INI)) – DEVE-komisjon - Raportöör: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Raport komisjoni 2018. aasta aruande kohta, milles käsitletakse endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, et pikendada muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamist üleminekuperioodil (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) – IMCO-komisjon - Raportöör: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 168/2013 seoses Euro 5 taseme kohaldamisega kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) – IMCO-komisjon - Raportöör: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Raport hooldusteenuste kohta ELis soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks (2018/2077(INI)) – FEMM-komisjon - Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Raport vähemustega seotud miinimumstandardite kohta ELis (2018/2036(INI)) – LIBE-komisjon - Raportöör: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite normid (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) – ENVI-komisjon - Raportöör: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) – EMPL-komisjon - Raportöör: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Lätile (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Vaheraport, mis käsitleb mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks (2018/0166R(APP)) – BUDG-komisjon - Raportöörid: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Viimane päevakajastamine: 25. veebruar 2019Õigusalane teave