Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 12. marraskuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET, AGRI, PECH

- EIP:n perussäännön muuttaminen (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

BUDG, ECON

- Yhteisen pankkivalvontamekanismin valvontaneuvoston puheenjohtajan valintaprosessi (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

2) parlamentin valiokunnilta

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja oikaisemisesta (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Mietintö EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta (2017/2282(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Mietintö EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta (2017/2281(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista sekä direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja direktiivien 2009/16/EY ja 2010/65/EU muuttamisesta (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Mietintö EU:n kehitysavusta koulutuksen alalla (2018/2081(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Mietintö suosituksista komissiolle humanitaarisista viisumeista (2017/2270(INL)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien, etuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistavien suojalausekkeiden ja muiden mekanismien täytäntöönpanosta (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Mietintö Serbiaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: David McAllister (A8-0331/2018)

- Mietintö Kosovoa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Mietintö Albaniaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Mietintö aseviennistä: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (2018/2157(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Mietintö kehitystä edistävästä digitalisaatiosta: köyhyyden vähentäminen teknologian avulla (2018/2083(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Mietintö entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentämiseksi (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntään sovellettavan Euro 5 -vaiheen osalta (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Mietintö sukupuolten tasa-arvoa edistävistä hoitopalveluista EU:ssa (2018/2077(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Mietintö vähemmistöjä koskevista vähimmäisnormeista EU:ssa (2018/2036(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille raskaille hyötyajoneuvoille (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Latvialle (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi (2018/0166R(APP)) - BUDG-valiokunta - Esittelijät: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Päivitetty viimeksi: 25. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus