Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. lapkričio 12 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

AFET, AGRI, PECH

- EIB statuto dalinis pakeitimas (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

Nuomonė :

BUDG, ECON

- Pasiūlymas dėl kandidato Bendro priežiūros mechanizmo Priežiūros valdybos pirmininko vietai užimti (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

2) Parlamento komitetų:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimo (2017/2282(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Moldova įgyvendinimo (2017/2281(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, kuria panaikinama Direktyva 2000/59/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB ir Direktyva 2010/65/ES (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Pranešimas dėl ES paramos vystymuisi švietimo srityje (2018/2081(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl humanitarinių vizų (2017/2270(INL)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinamos apsaugos sąlygos ir kitos priemonės, suteikiančios galimybę laikinai panaikinti tam tikruose Europos Sąjungos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimuose numatytas lengvatas (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Serbijos (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: David McAllister (A8-0331/2018)

- Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Kosovo (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Albanijos (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Pranešimas „Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas“ (2018/2157(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - PECH komitetas - Pranešėja: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Pranešimas „Skaitmeninimas vystymosi labui. Skurdo mažinimas naudojant technologijas“ (2018/2083(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl „Euro 5“ etapo taikymo dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Pranešimas dėl priežiūros paslaugų ES siekiant užtikrinti didesnę lyčių lygybę (2018/2077(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Pranešimas dėl ES mažumoms taikomų minimaliųjų standartų (2018/2036(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti paramą Latvijai (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Preliminarus pranešimas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento pozicija siekiant susitarimo (2018/0166R(APP)) - BUDG komitetas - Pranešėjai: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Atnaujinta: 2019 m. vasario 25 d.Teisinis pranešimas