Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 november 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

AFET, AGRI, PECH

- Wijziging van de statuten van de EIB (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

AFCO

advies :

BUDG, ECON

- Voordracht voor de functie van voorzitter van de raad van toezicht van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - commissie AGRI - Rapporteur: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging en rectificatie van Verordening (EU) nr. 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië (2017/2282(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië (2017/2281(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval, tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en Richtlijn 2010/65/EU (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Verslag over de EU-ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs (2018/2081(INI)) - commissie DEVE - Rapporteur: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende humanitaire visa (2017/2270(INL)) - commissie LIBE - Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de vrijwaringsclausules en andere mechanismen die de tijdelijke intrekking mogelijk maken van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de Europese Unie en bepaalde derde landen (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Verslag over het verslag van de Commissie 2018 over Servië (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: David McAllister (A8-0331/2018)

- Verslag over het Commissieverslag 2018 over Kosovo (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Verslag over het verslag van de Commissie 2018 over Albanië (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Verslag over wapenuitvoer: uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (2018/2157(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Verslag over digitalisering voor ontwikkeling: vermindering van armoede door technologie (2018/2083(INI)) - commissie DEVE - Rapporteur: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Verslag over het Commissieverslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 houdende verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat de toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers betreft (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Verslag over de zorgdiensten in de EU ter bevordering van gendergelijkheid (2018/2077(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Verslag over minimumnormen voor minderheden in de EU (2018/2036(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - commissie EMPL - Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Letland (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Interimverslag over het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 – het standpunt van het Parlement ten aanzien van een akkoord (2018/0166R(APP)) - commissie BUDG - Rapporteurs: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling