Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 12 listopada 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET, AGRI, PECH

- Zmiana statutu EBI (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

opinia :

BUDG, ECON

- Propozycja nominacji na stanowisko przewodniczącego Rady ds. Nadzoru w Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 167/2013 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją (2017/2282(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią (2017/2281(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, uchylającej dyrektywę 2000/59/WE i zmieniającej dyrektywę 2009/16/WE oraz dyrektywę 2010/65/UE (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Sprawozdanie w sprawie pomocy rozwojowej UE w dziedzinie edukacji (2018/2081(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie wiz humanitarnych (2017/2270(INL)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego klauzule ochronne i inne mechanizmy umożliwiające tymczasowe wycofanie preferencji taryfowych niektórych umów między Unią Europejską, z jednej strony, a niektórymi państwami trzecimi, z drugiej strony (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Serbii (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: David McAllister (A8-0331/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Kosowa (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Albanii (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr 2008/944/WPZiB (2018/2157(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (wersja przekształcona) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Sprawozdanie w sprawie cyfryzacji na rzecz rozwoju: ograniczenie ubóstwa za pomocą technologii (2018/2083(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 w celu przedłużenia przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do zastosowania etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Sprawozdanie w sprawie usług opieki w UE na rzecz poprawy sytuacji w zakresie równouprawnienia płci (2018/2077(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Sprawozdanie w sprawie norm minimalnych dla mniejszości w UE (2018/2036(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Łotwie (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Wstępne sprawozdanie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (2018/0166R(APP)) - komisja BUDG - Sprawozdawcy: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna