Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 12 noiembrie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

AFET, AGRI, PECH

- Modificarea Statutului BEI (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

retrimis

comisiei competente :

AFCO

aviz :

BUDG, ECON

- Propunere de numire în funcția de președinte al Consiliului de supraveghere al mecanismului unic de supraveghere (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ECON

2) de comisiile parlamentare:

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - AGRI - Raportor: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare și corectare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 privind omologarea și supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - IMCO - Raportor: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia (2017/2282(INI)) - AFET - Raportor: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova (2017/2281(INI)) - AFET - Raportor: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE și de modificare a Directivei 2009/16/CE și a Directivei 2010/65/UE (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - TRAN - Raportoare: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Raport referitor la asistența pentru dezvoltare acordată de UE în domeniul educației (2018/2081(INI)) - DEVE - Raportor: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind vizele umanitare (2017/2270(INL)) - LIBE - Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - INTA - Raportor: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Raport referitor la Raportul Comisiei privind Serbia pe 2018 (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - AFET - Raportor: David McAllister (A8-0331/2018)

- Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Kosovo (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - AFET - Raportor: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Raport referitor la Raportul Comisiei privind Albania pe 2018 (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - AFET - Raportor: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Raport referitor la exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (2018/2157(INI)) - AFET - Raportoare: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (reformare) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - ENVI - Raportoare: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - PECH - Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Raport referitor la digitalizarea pentru dezvoltare: reducerea sărăciei prin tehnologie (2018/2083(INI)) - DEVE - Raportor: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - TRAN - Raportor: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind fosta Republică iugoslavă a Macedoniei (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - AFET - Raportor: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 în vederea prelungirii utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - IMCO - Raportor: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - IMCO - Raportor: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Raport referitor la serviciile de îngrijire în UE pentru îmbunătățirea egalității de gen (2018/2077(INI)) - FEMM - Raportoare: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Raport referitor la standardele minime pentru minorități în UE (2018/2036(INI)) - LIBE - Raportor: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - ENVI - Raportor: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - EMPL - Raportor: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Letoniei (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - BUDG - Raportoare: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Raport interimar referitor la cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (2018/0166R(APP)) - BUDG - Raportoare: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Ultima actualizare: 27 februarie 2019Notă juridică