Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0376(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0391/2017

Forhandlinger :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Afstemninger :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Stemmeforklaringer
PV 13/11/2018 - 4.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Protokol
Mandag den 12. november 2018 - StrasbourgEndelig udgave

14. Energieffektivitet ***I - Forvaltning af energiunionen ***I - Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forvaltning af energiunionen og om ændring af direktiv 94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 2009/31/EF, forordning (EF) nr. 663/2009, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 2009/73/EF, Rådets direktiv 2009/119/EF, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU og Rådets direktiv (EU) 2015/652 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordførere: Michèle Rivasi og Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: José Blanco López (A8-0392/2017)

Forhandlingen fandt sted den 15. januar 2018 (punkt 12 i protokollen af 15.1.2018).

Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 17. januar 2018 (punkt 10.5 i protokollen af 17.1.2018, punkt 10.6 i protokollen af 17.1.2018 og punkt 10.4 i protokollen af 17.1.2018)

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde og José Blanco López forelagde betænkningerne.

Taler: Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere Florent Marcellesi (ordfører for udtalelse fra DEVE), Jytte Guteland (ordfører for udtalelse fra ENVI), Bas Eickhout (ordfører for udtalelse fra ENVI), Jan Huitema (ordfører for udtalelse fra AGRI), Marijana Petir (ordfører for udtalelse fra AGRI), Eleonora Evi (ordfører for udtalelse fra PETI), Markus Pieper for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Anneleen Van Bossuyt for ECR-Gruppen, Morten Helveg Petersen for ALDE-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Christelle Lechevalier for ENF-Gruppen, og Dobromir Sośnierz, løsgænger.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič og Ruža Tomašić.

Talere Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi og Jakop Dalunde.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Taler: José Blanco López.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.3 i protokollen af 13.11.2018, punkt 4.4 i protokollen af 13.11.2018 og punkt 4.5 i protokollen af 13.11.2018.

Seneste opdatering: 25. februar 2019Juridisk meddelelse