Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0376(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0391/2017

Keskustelut :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Äänestykset :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Äänestysselitykset
PV 13/11/2018 - 4.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Pöytäkirja
Maanantai 12. marraskuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

14. Energiatehokkuus ***I - Energiaunionin hallinto ***I - Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiaunionin hallinnosta, direktiivin 94/22/EY, direktiivin 98/70/EY, direktiivin 2009/31/EY, asetuksen (EY) N:o 663/2009, asetuksen (EY) N:o 715/2009, direktiivin 2009/73/EY, neuvoston direktiivin 2009/119/EY, direktiivin 2010/31/EU, direktiivin 2012/27/EU, direktiivin 2013/30/EU ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijät: Michèle Rivasi ja Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu toisinto) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: José Blanco López (A8-0392/2017)

Keskustelu käytiin 15. tammikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 15.1.2018, kohta 12).

Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 17. tammikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 17.1.2018, kohta 10.5, istunnon pöytäkirja 17.1.2018, kohta 10.6 ja istunnon pöytäkirja 17.1.2018, kohta 10.4)

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde ja José Blanco López esittelivät mietinnöt.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Florent Marcellesi (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jytte Guteland (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bas Eickhout (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jan Huitema (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marijana Petir (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Eleonora Evi (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Pieper PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Anneleen Van Bossuyt ECR-ryhmän puolesta, Morten Helveg Petersen ALDE-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Christelle Lechevalier ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Dobromir Sośnierz.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev ja Seán Kelly.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič ja Ruža Tomašić.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi ja Jakop Dalunde.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

José Blanco López käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.11.2018, kohta 4.3, istunnon pöytäkirja 13.11.2018, kohta 4.4 ja istunnon pöytäkirja 13.11.2018, kohta 4.5.

Päivitetty viimeksi: 25. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus