Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0376(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0391/2017

Debatai :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Balsavimas :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 13/11/2018 - 4.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. lapkričio 12 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

14. Energijos vartojimo efektyvumas ***I - Energetikos sąjungos valdymas ***I - Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl energetikos sąjungos valdymo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, Direktyva 2009/31/EB, Reglamentas (EB) Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) Nr. 715/2009, Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 2009/73/EB, Direktyva 2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, Direktyva 2013/30/ES ir Tarybos direktyva (ES) 2015/652 bei panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjai: Michèle Rivasi ir Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: José Blanco López (A8-0392/2017)

Diskusijos vyko 2018 m. sausio 15 d. (2018 01 15 protokolo 12 punktas).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas buvo perduotas kompetentingam komitetui 2018 m. sausio 17 d. (2018 01 17 protokolo 10.5 punktas, 2018 01 17 protokolo 10.6 punktas ir 2018 01 17 protokolo 10.4 punktas)

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde ir José Blanco López pristatė pranešimus.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo Florent Marcellesi (DEVE komiteto nuomonės referentas), Jytte Guteland (ENVI komiteto nuomonės referentė), Bas Eickhout (ENVI komiteto nuomonės referentas), Jan Huitema (AGRI komiteto nuomonės referentas), Marijana Petir (AGRI komiteto nuomonės referentė), Eleonora Evi (PETI komiteto nuomonės referentė), Markus Pieper PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Anneleen Van Bossuyt ECR frakcijos vardu, Morten Helveg Petersen ALDE frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Christelle Lechevalier ENF frakcijos vardu ir Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi ir Jakop Dalunde.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo José Blanco López.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 13 protokolo 4.3 punktas, 2018 11 13 protokolo 4.4 punktas ir 2018 11 13 protokolo 4.5 punktas

Atnaujinta: 2019 m. vasario 25 d.Teisinis pranešimas