Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0376(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0391/2017

Debatter :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Omröstningar :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Röstförklaringar
PV 13/11/2018 - 4.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Protokoll
Måndagen den 12 november 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

14. Energieffektivitet ***I - Styrningen av energiunionen ***I - Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0391/2017).

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen och om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Michèle Rivasi och Jakop Dalunde (A8-0402/2017).

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: José Blanco López (A8-0392/2017)

Debatten hade ägt rum den 15 januari 2018 (punkt 12 i protokollet av den 15.1.2018).

Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 17 januari 2018 (punkt 10.5 i protokollet av den 17.1.2018, punkt 10.6 i protokollet av den 17.1.2018 och punkt 10.4 i protokollet av den 17.1.2018

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde och José Blanco López redogjorde för betänkandena.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Florent Marcellesi (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Jytte Guteland (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Bas Eickhout (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Jan Huitema (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Marijana Petir (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Eleonora Evi (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Markus Pieper för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Anneleen Van Bossuyt för ECR-gruppen, Morten Helveg Petersen för ALDE-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Christelle Lechevalier för ENF-gruppen, och Dobromir Sośnierz, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič och Ruža Tomašić.

Talare: Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi och Jakop Dalunde.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: José Blanco López.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.3 i protokollet av den 13.11.2018, punkt 4.4 i protokollet av den 13.11.2018 och punkt 4.5 i protokollet av den 13.11.2018.

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande