Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 12 ноември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента
 6.Искане за снемане на имунитет
 7.Състав на политическите групи
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 10.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 11.Внесени документи
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 13.Ред на работа
 14.Енергийна ефективност ***I - Управление на енергийния съюз ***I - Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници ***I (разискване)
 15.Многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности ***I (разискване)
 16.Наводнения в Европа (разискване)
 17.Минимални стандарти за малцинствата в ЕС (кратко представяне)
 18.Цифровизация с оглед на развитието: намаляване на бедността чрез технологиите (кратко представяне)
 19.Помощ за развитие, предоставяна от ЕС в областта на образованието (кратко представяне)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (157 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (57 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (79 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (25 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (267 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (77 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (107 kb)
Последно осъвременяване: 25 февруари 2019 г.Правна информация