Показалец 
Протокол
PDF 267kWORD 79k
Понеделник, 12 ноември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента
 6.Искане за снемане на имунитет
 7.Състав на политическите групи
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 10.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 11.Внесени документи
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 13.Ред на работа
 14.Енергийна ефективност ***I - Управление на енергийния съюз ***I - Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници ***I (разискване)
 15.Многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности ***I (разискване)
 16.Наводнения в Европа (разискване)
 17.Минимални стандарти за малцинствата в ЕС (кратко представяне)
 18.Цифровизация с оглед на развитието: намаляване на бедността чрез технологиите (кратко представяне)
 19.Помощ за развитие, предоставяна от ЕС в областта на образованието (кратко представяне)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 25 октомври 2018 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.07 ч.


3. Изявления на председателството

Председателят направи изявление, в което припомни участието си, от името на Парламента, в организираните в Париж чествания по случай стогодишнината от подписването на примирието, с което се слага край на Първата световна война, почете паметта на 17-те милиона загинали във войната, подчерта значението на европейския проект за защитата на идеалите за мир, свобода и просперитет и припомни последиците от края на първия световен конфликт за съществуването на множество европейски държави.

Председателят изказа съболезнованията на Парламента на семействата на жертвите на драматичните наводнения, които засегнаха неотдавна няколко региона в Италия, подчерта подкрепата, която ЕС може да предостави чрез Фонд „Солидарност“, както и усилията на Парламента за по-бързо отпускане на помощи, и изрази загрижеността си относно зачестяването на тези неблагоприятни метеорологични явления, които са следствие от изменението на климата на световно равнище. Той припомни, че срещата на COP 24 ще се проведе през декември в Катовице, Полша, и че тя представлява възможност за затвърждаване на европейското лидерство в борбата срещу глобалното затопляне.

Председателят приветства оправдаването от Върховния съд на Пакистан и освобождаването на Асия Биби, която беше осъдена на смърт за богохулство през 2010 г., и потвърди, че е в контакт с Ян Фигел, специален пратеник за утвърждаване на свободата на религията и убежденията извън Европейския съюз, и с пакистанските власти, за да подкрепи полаганите усилия за гарантиране на свободата и сигурността на Асия Биби и нейното семейство.


4. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


5. Състав на Парламента

Artis Pabriks е избран за член на националния парламент на Латвия, а Sander Loones е назначен за министър на отбраната и държавната администрация в белгийското правителство, съответно на 6 и 12 ноември 2018 г.

Парламентът отбелязва, че в съответствие с член 7, параграфи 1 и 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тези функции са несъвместими с функциите на член на Европейския парламент и в съответствие с член 3, параграф 2 и член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността обявява техните места за свободни, считано съответно от 6 и 12 ноември 2018 г.


6. Искане за снемане на имунитет

Френските компетентни органи са представили искане за снемане на имунитета на Dominique Bilde във връзка със съдебна проверка, образувана в Парижкия окръжен съд (Tribunal de grande instance de Paris).

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


7. Състав на политическите групи

Emmanuel Maurel вече не е член на групата S&D и зае мястото си сред независимите членове, считано от 26 октомври 2018 г.

Emmanuel Maurel се присъедини вспоследствие към групата GUE/NGL, считано от 6 ноември 2018 г.


8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата PPE следното искане за назначаване:

специална комисия относно тероризма: Heinz K. Becker

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


9. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят обяви решенията на няколко комисии за започване на междуинституционални преговори въз основа на следните доклади (съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността):

—   комисия EMPL: Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Докладчик: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018);

—   комисия ECON: Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2014 – 2018/0179(COD)). Докладчик: Paul Tang (A8-0363/2018);

—   комисия ECON: Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)). Докладчик: Ева Майдел (A8-0360/2018);

—   комисия ECON: Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)). Докладчик: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018);

—   комисия ECON: Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) за бизнеса (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)). Докладчик: Ashley Fox (A8-0364/2018);

—   комисия INTA: Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)). Докладчик: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018);

—   комисия IMCO: Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)). Докладчик: Marlene Mizzi (A8-0359/2018).

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ утре, вторник, 13 ноември 2018 г., поставянето на гласуване на решенията за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


10. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на средствата за икономическо, социално и териториално сближаване и на средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ (00057/2018/LEX - C8-0477/2018 - 2018/0265(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на местонахождението на седалището на Европейската агенция по лекарствата (00040/2018/LEX - C8-0476/2018 - 2017/0328(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 по отношение на местонахождението на седалището на Европейския банков орган (00039/2018/LEX - C8-0475/2018 - 2017/0326(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011 (00029/2018/LEX - C8-0472/2018 - 2017/0145(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и за замяна и отмяна на Решение 2002/187/ПВР на Съвета (00037/2018/LEX - C8-0471/2018 - 2013/0256(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (кодифициран текст) (00050/2018/LEX - C8-0470/2018 - 2018/0066(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз (00053/2018/LEX - C8-0469/2018 - 2017/0228(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация (00038/2018/LEX - C8-0468/2018 - 2016/0412(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги), предвид променящите се пазарни условия (00033/2018/LEX - C8-0467/2018 - 2016/0151(COD))

°
° ° °

Изказа се Jerzy Buzek, който се върна на изявлението на председателя относно честванията на стогодишнината от края на Първата световна война.


11. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET, AGRI, PECH

- Изменение на Устава на ЕИБ (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

подпомагаща :

BUDG, ECON

- Предложение за длъжността председател на Надзорния съвет на единния надзорен механизъм (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

2) от парламентарни комисии

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - AGRI - Докладчик: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 167/2013 относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - IMCO - Докладчик: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Доклад относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия (2017/2282(INI)) - AFET - Докладчик: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Доклад относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова (2017/2281(INI)) - AFET - Докладчик: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за отмяна на Директива 2000/59/ЕО и за изменение на Директива 2009/16/ЕО и Директива 2010/65/ЕС (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - TRAN - Докладчик: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Доклад относно помощта за развитие, предоставяна от ЕС в областта на образованието (2018/2081(INI)) - DEVE - Докладчик: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Доклад с препоръки към Комисията относно хуманитарните визи (2017/2270(INL)) - LIBE - Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на защитните клаузи и на други механизми, с които се дава възможност за временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между Европейския съюз и някои трети държави (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - INTA - Докладчик: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Сърбия (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - AFET - Докладчик: David McAllister (A8-0331/2018)

- Доклад относно доклада на Комисията относно Косово за 2018 г. (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - AFET - Докладчик: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Албания (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - AFET - Докладчик: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Доклад относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (2018/2157(INI)) - AFET - Докладчик: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - ENVI - Докладчик: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - PECH - Докладчик: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Доклад относно цифровизацията с оглед на развитието: намаляване на бедността чрез технологиите (2018/2083(INI)) - DEVE - Докладчик: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - TRAN - Докладчик: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно бивша югославска република Македония (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - AFET - Докладчик: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 с цел да се удължат преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - IMCO - Докладчик: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - IMCO - Докладчик: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Доклад относно услугите за полагане на грижи в ЕС за подобряване на равенството между половете (2018/2077(INI)) - FEMM - Докладчик: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Доклад относно минимални стандарти за малцинствата в ЕС (2018/2036(INI)) - LIBE - Докладчик: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - ENVI - Докладчик: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - EMPL - Докладчик: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Латвия (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - BUDG - Докладчик: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Проект на междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение (2018/0166R(APP)) - BUDG - Докладчици: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)


12. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

В дневния ред беше включен следният въпрос с искане за устен отговор, последван от разисквания (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000088/2018), зададен от Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano и Sylvie Goddyn, от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, към Комисията: Лаймска болест (борелиоза) (B8-0417/2018).


13. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през първата месечна сесия през ноември 2018 г. (PE 630.251/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

°
° ° °

Изказаха се: Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias и Piernicola Pedicini (председателят направи уточнения).

°
° ° °

Сряда

След консултация с политическите групи председателят предложи следната промяна:

- Изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно „Случаят на Асия Биби и положението на религиозните малцинства в Пакистан“ (точка 78 от окончателния проект на дневен ред) се отлага за следваща сесия.

Парламентът одобрява предложението.

Понеделник

Искане на групата ECR за вписване като четвърта точка в дневния ред на изявленията на Съвета и Комисията относно „Албания, и по-специално случаят на нарушаване на правата на гръцкото етническо малцинство в Северен Епир и убийството на Константинос Кацифас“. Разискването ще приключи с внасянето на предложения за резолюции, които ще бъдат подложени на гласуване в четвъртък.

Изказаха се: Notis Marias, от името на групата ECR, който обоснова искането, (председателят, за да поиска разяснения от Notis Marias, който отговаря), и Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, против искането.

С поименно гласуване (48 „за“, 208 „против“, 200 въздържали се), Парламентът отхвърля искането.

Вторник, четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател


14. Енергийна ефективност ***I - Управление на енергийния съюз ***I - Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламенти и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчици: Michèle Rivasi и Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: José Blanco López (A8-0392/2017)

Разискването беше проведено на 15 януари 2018 г. (точка 12 от протокола от 15.1.2018 г.).

Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия на 17 януари 2018 г., в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността (точка 10.5 от протокола от 17.1.2018 г., точка 10.6 от протокола от 17.1.2018 г. и точка 10.4 от протокола от 17.1.2018 г.).

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde и José Blanco López представиха докладите.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се Florent Marcellesi (докладчик по становището на комисията DEVE), Jytte Guteland (докладчик по становището на комисията ENVI), Bas Eickhout (докладчик по становището на комисията ENVI), Jan Huitema (докладчик по становището на комисията AGRI), Marijana Petir (докладчик по становището на комисията AGRI), Eleonora Evi (докладчик по становището на комисията PETI), Markus Pieper, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Anneleen Van Bossuyt, от името на групата ECR, Morten Helveg Petersen, от името на групата ALDE, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Christelle Lechevalier, от името на групата ENF, и Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Петър Курумбашев и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič и Ruža Tomašić.

Изказаха се Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi и Jakop Dalunde.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказа се José Blanco López.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.3 от протокола от 13.11.2018 г, точка 4.4 от протокола от 13.11.2018 г и точка 4.5 от протокола от 13.11.2018 г.


15. Многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности ***I (разискване)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

Ruža Tomašić представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Elisabetta Gardini, от името на групата PPE, Nicola Caputo, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Marco Affronte, от името на групата Verts/ALE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mireille D'Ornano, Werner Kuhn и Isabelle Thomas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Igor Šoltes.

Изказаха се: Karmenu Vella и Ruža Tomašić.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.6 от протокола от 13.11.2018 г.


16. Наводнения в Европа (разискване)

Изявление на Комисията: Наводнения в Европа (2018/2928(RSP))

Corina Crețu (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Herbert Dorfmann, от името на групата PPE, Michela Giuffrida, от името на групата S&D, Remo Sernagiotto, от името на групата ECR, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, Mara Bizzotto, от името на групата ENF, и Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП.

Изказа се Corina Crețu.

Разискването приключи.


17. Минимални стандарти за малцинствата в ЕС (кратко представяне)

Доклад относно минималните стандарти за малцинствата в ЕС [2018/2036(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: József Nagy (A8-0353/2018)

József Nagy направи представянето.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Indrek Tarand, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Lampros Fountoulis, Stanislav Polčák, Marek Jurek, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins, Georgios Epitideios, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Csaba Sógor, Sotirios Zarianopoulos и Pirkko Ruohonen-Lerner.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 4.8 от протокола от 13.11.2018 г.


18. Цифровизация с оглед на развитието: намаляване на бедността чрез технологиите (кратко представяне)

Доклад относно цифровизацията с оглед на развитието: намаляване на бедността чрез технологиите [2018/2083(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

Bogdan Brunon Wenta направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană и Notis Marias.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 4.9 от протокола от 13.11.2018 г.


19. Помощ за развитие, предоставяна от ЕС в областта на образованието (кратко представяне)

Доклад относно помощта за развитие, предоставяна от ЕС в областта на образованието [2018/2081(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

Vincent Peillon направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Alex Mayer и Notis Marias.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 4.2 от протокола от 13.11.2018 г.


20. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да насочат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, Martina Anderson, Mario Borghezio, Dobromir Sośnierz, Daniel Buda, Alex Mayer, Notis Marias, Ana Miranda, Kateřina Konečná, Gilles Lebreton, Anna Záborská, Claudia Țapardel, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanislav Polčák, Wajid Khan, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Giuseppe Ferrandino, Maria Gabriela Zoană, Răzvan Popa, Rory Palmer и Andrejs Mamikins.


21. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 630.251/OJMA).


22. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.44 ч.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Бареков, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McClarkin, McGuinness, Macovei, Малинов, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Неков, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Fotyga, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Parker, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Последно осъвременяване: 25 февруари 2019 г.Правна информация