Seznam 
Zápis
PDF 249kWORD 75k
Pondělí, 12. listopadu 2018 - ŠtrasburkKonečné znění
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Žádost o zbavení imunity
 7.Členství v politických skupinách
 8.Členství ve výborech a v delegacích
 9.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 10.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 11.Předložení dokumentů
 12.Otázky k ústnímu zodpovězení (předložení)
 13.Plán práce
 14.Energetická účinnost ***I – Správa energetické unie ***I – Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů ***I (rozprava)
 15.Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace ***I (rozprava)
 16.Záplavy v Evropě (rozprava)
 17.Minimální standardy pro menšiny v EU (krátké přednesení)
 18.Digitalizace pro účely rozvoje: snižování chudoby pomocí technologií (krátké přednesení)
 19.Rozvojová pomoc EU v oblasti vzdělávání (krátké přednesení)
 20.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 25. října 2018, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:07.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, v němž připomněl, že se jménem Parlamentu zúčastnil oslav uspořádaných v Paříži u příležitosti stého výročí podepsání příměří, kterým byla ukončena první světová válka. Předseda uctil památku 17 milionů obětí této války, zdůraznil význam evropského projektu pro obranu ideálů míru, svobody a prosperity a připomněl důsledky konce první světové války pro existenci několika evropských států.

Předseda vyjádřil soustrast Parlamentu rodinám obětí dramatických záplav, jež nedávno postihly několik italských regionů, podtrhl pomoc, kterou může Unie poskytnout prostřednictvím Fondu solidarity, a úsilí Parlamentu, pokud se jedná o rychlejší přidělování pomoci, a vyjádřil znepokojení nad čím dál tím častějším výskytem těchto škodlivých meteorologických jevů, který je důsledkem klimatických změn na úrovni celé naší planety. Předseda připomněl, že v prosinci se v polských Katowicích bude konat konference COP 24 a že tato konference s sebou přináší příležitost upevnit závazek evropských vedoucích činitelů v boji proti oteplování klimatu.

Předseda uvítal, že pákistánský ústavní soud osvobodil Asju Bibiovou, která byla v roce 2010 odsouzena k trestu smrti za rouhání, a že byla propuštěna, a potvrdil, že je v kontaktu se zvláštním vyslancem EU pro prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU Jánem Figeľem a s pákistánskými orgány s cílem podpořit probíhající úsilí o zaručení svobody a bezpečnosti Asji Bibiové a její rodiny.


4. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


5. Složení Parlamentu

Artis Pabriks byl zvolen poslancem lotyšského národního parlamentu a Sander Loones byl jmenován ministrem obrany a veřejné služby v belgické vládě s platností ode dne 6., resp. 12. listopadu 2018.

Parlament bere na vědomí, že v souladu s čl. 7 odst. 1 a 2 Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách nejsou tyto funkce slučitelné s funkcí poslance Evropského parlamentu, a proto v souladu s čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu konstatuje uvolnění jejich mandátu s platností ode dne 6., resp. 12. listopadu 2018.


6. Žádost o zbavení imunity

Příslušné francouzské orgány předaly v rámci vyšetřování, které bylo zahájeno u soudu prvního stupně v Paříži, žádost, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


7. Členství v politických skupinách

Emmanuel Maurel již není členem skupiny S&D a s platností ode dne 26. října 2018 zasedal ve skupině nezařazených poslanců.

Emmanuel Maurel se stal následně členem skupiny GUE/NGL, a to s platností ode dne 6. listopadu 2018.


8. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupiny PPE následující žádost o jmenování:

zvláštní výbor pro boj proti terorismu: Heinz K. Becker

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


9. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání na základě těchto zpráv (v souladu s čl. 69c odst. 1 jednacího řádu):

—   výbor EMPL: zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Zpravodaj: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018);

—   výbor ECON: zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2014 – 2018/0179(COD)). Zpravodaj: Paul Tang (A8-0363/2018);

—   výbor ECON: zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)). Zpravodajka: Eva Maydell (A8-0360/2018);

—   výbor ECON: zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)). Zpravodajka: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018);

—   výbor ECON: zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)). Zpravodaj: Ashley Fox (A8-0364/2018);

—   výbor INTA: zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)). Zpravodajka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018);

—   výbor IMCO: zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se doplňují právní předpisy EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)). Zpravodajka: Marlene Mizzi (A8-0359/2018).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat před půlnocí zítra, ve středu 13. listopadu 2018, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.


10. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady ve středu podepíše níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení evropského Parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a o prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanost (00057/2018/LEX - C8-0477/2018 - 2018/0265(COD))

- Nařízení evropského Parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky (00040/2018/LEX - C8-0476/2018 - 2017/0328(COD))

- Nařízení evropského Parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o umístění sídla Evropského orgánu pro bankovnictví (00039/2018/LEX - C8-0475/2018 - 2017/0326(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (00029/2018/LEX - C8-0472/2018 - 2017/0145(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV (00037/2018/LEX - C8-0471/2018 - 2013/0256(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (kodifikované znění) (00050/2018/LEX - C8-0470/2018 - 2018/0066(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný tok neosobních údajů v Evropské unii (00053/2018/LEX - C8-0469/2018 - 2017/0228(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci (00038/2018/LEX - C8-0468/2018 - 2016/0412(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu (00033/2018/LEX - C8-0467/2018 - 2016/0151(COD))

°
° ° °

Vystoupil Jerzy Buzek, který se vyjádřil k dřívějšímu prohlášení předsedy ohledně oslav stého výročí konce první světové války.


11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, AGRI, PECH

- Změna statutu EIB (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

BUDG, ECON

- Návrh na obsazení funkce předsedy Rady dohledu pro jednotný mechanismus dohledu (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

2) parlamentními výbory

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií (2017/2282(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem (2017/2281(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se zrušuje směrnice 2000/59/ES a mění směrnice 2009/16/ES a směrnice 2010/65/EU (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Zpráva o evropské rozvojové pomoci v oblasti vzdělávání (2018/2081(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Zpráva obsahující doporučení Komisi o humanitárních vízech (2017/2270(INL)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí ochranné doložky a další mechanismy umožňující dočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmi (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Zpráva o zprávě Komise o Srbsku za rok 2018 (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: David McAllister (A8-0331/2018)

- Zpráva o zprávě Komise o Kosovu za rok 2018 (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Zpráva o zprávě Komise o Albánii za rok 2018 (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Zpráva o vývozu zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (2018/2157(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - výbor PECH - Zpravodajka: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Zpráva o digitalizaci pro účely rozvoje: snižování chudoby pomocí technologií (2018/2083(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Zpráva o zprávě Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013 za účelem prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Zpráva o pečovatelských službách v EU pro větší rovnost žen a mužů (2018/2077(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Zpráva o minimálních standardech pro menšiny v EU (2018/2036(INI)) - výbor LIBE - Zpravodaj: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Lotyšsku (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Průběžná zpráva o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody (2018/0166R(APP)) - výbor BUDG - Zpravodajky: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)


12. Otázky k ústnímu zodpovězení (předložení)

Na pořad jednání byla zapsána tato otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000088/2018) kterou pokládají Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano a Sylvie Goddyn, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Komisi: Lymská borelióza (B8-0417/2018).


13. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání prvního listopadového plenárního zasedání 2018 (PE 630.251/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

°
° ° °

Vystoupili: Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias a Piernicola Pedicini (předseda uvedl podrobnosti).

°
° ° °

Středa

Po konzultaci politických skupin navrhl předseda tuto změnu:

- Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ve věci „Případ Asji Bibiové a situace náboženských menšin v Pákistánu“ (bod 78 konečného návrhu pořadu jednání) se odkládá na pozdější dílčí zasedání.

Parlament schválil tento návrh.

Pondělí

Skupina ECR požaduje zapsat jako čtvrtý bod pořadu jednání prohlášení Rady a Komise ve věci „Albánie: obzvláště případ porušování práv řecké etnické menšiny v Severním Epiru a vražda Konstantinose Katsifase“. Rozprava by byla ukončena předložením návrhů usnesení, o nichž by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupili: Notis Marias za skupinu ECR, který žádost odůvodnil (předseda si od Notise Mariase vyžádal další podrobnosti a pan Marias na jeho otázky odpověděl), a Knut Fleckenstein za skupinu S&D, který vystoupil proti žádosti.

Parlament ve svém hlasování žádost zamítl (48 pro, 208 proti, 200 zdržení se).

Úterý, čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně


14. Energetická účinnost ***I – Správa energetické unie ***I – Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajové: Michèle Rivasi a Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: José Blanco López (A8-0392/2017)

Rozprava se konala dne 15. ledna 2018 (bod 12 zápisu ze dne 15.1.2018).

Dne 17. ledna 2018 byla věc vrácena příslušnému výboru v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu (bod 10.5 zápisu ze dne 17.1.2018, bod 10.6 zápisu ze dne 17.1.2018 a bod 10.4 zápisu ze dne 17.1.2018)

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde a José Blanco López uvedli zprávy.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Florent Marcellesi (zpravodaj výboru DEVE), Jytte Guteland (zpravodajka výboru ENVI), Bas Eickhout (zpravodaj výboru ENVI), Jan Huitema (zpravodaj výboru AGRI), Marijana Petir (zpravodajka výboru AGRI), Eleonora Evi (zpravodajka výboru PETI), Markus Pieper za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Anneleen Van Bossuyt za skupinu ECR, Morten Helveg Petersen za skupinu ALDE, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Christelle Lechevalier za skupinu ENF, a Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič a Ruža Tomašić.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi a Jakop Dalunde.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupil José Blanco López.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.3 zápisu ze dne 13.11.2018, bod 4.4 zápisu ze dne 13.11.2018 a bod 4.5 zápisu ze dne 13.11.2018.


15. Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

Ruža Tomašić uvedla zprávu.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Elisabetta Gardini za skupinu PPE, Nicola Caputo za skupinu S&D, Czesław Hoc za skupinu ECR, Norica Nicolai za skupinu ALDE, Marco Affronte za skupinu Verts/ALE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mireille D'Ornano, Werner Kuhn a Isabelle Thomas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly a Igor Šoltes.

Vystoupili: Karmenu Vella a Ruža Tomašić.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.6 zápisu ze dne 13.11.2018.


16. Záplavy v Evropě (rozprava)

Prohlášení Komise: Záplavy v Evropě (2018/2928(RSP))

Corina Crețu (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Herbert Dorfmann za skupinu PPE, Michela Giuffrida za skupinu S&D, Remo Sernagiotto za skupinu ECR, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, Mara Bizzotto za skupinu ENF, a Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec.

Vystoupila Corina Crețu.

Rozprava skončila.


17. Minimální standardy pro menšiny v EU (krátké přednesení)

Zpráva o minimálních standardech pro menšiny v EU [2018/2036(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: József Nagy (A8-0353/2018)

József Nagy uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Indrek Tarand, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Lampros Fountoulis, Stanislav Polčák, Marek Jurek, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins, Georgios Epitideios, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Csaba Sógor, Sotirios Zarianopoulos a Pirkko Ruohonen-Lerner.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 4.8 zápisu ze dne 13.11.2018.


18. Digitalizace pro účely rozvoje: snižování chudoby pomocí technologií (krátké přednesení)

Zpráva o digitalizaci pro účely rozvoje: snižování chudoby pomocí technologií [2018/2083(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

Bogdan Brunon Wenta uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană a Notis Marias.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 4.9 zápisu ze dne 13.11.2018.


19. Rozvojová pomoc EU v oblasti vzdělávání (krátké přednesení)

Zpráva o evropské rozvojové pomoci v oblasti vzdělávání [2018/2081(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

Vincent Peillon uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Alex Mayer a Notis Marias.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 4.2 zápisu ze dne 13.11.2018.


20. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, Martina Anderson, Mario Borghezio, Dobromir Sośnierz, Daniel Buda, Alex Mayer, Notis Marias, Ana Miranda, Kateřina Konečná, Gilles Lebreton, Anna Záborská, Claudia Țapardel, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanislav Polčák, Wajid Khan, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Giuseppe Ferrandino, Maria Gabriela Zoană, Răzvan Popa, Rory Palmer a Andrejs Mamikins.


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 630.251/OJMA).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:44.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McClarkin, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Fotyga, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Parker, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Poslední aktualizace: 25. února 2019Právní upozornění