Indeks 
Protokol
PDF 253kWORD 75k
Mandag den 12. november 2018 - StrasbourgEndelig udgave
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Anmodning om ophævelse af immunitet
 7.De politiske gruppers sammensætning
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 13.Arbejdsplan
 14.Energieffektivitet ***I - Forvaltning af energiunionen ***I - Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder ***I (forhandling)
 15.Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande ***I (forhandling)
 16.Oversvømmelser i Europa (forhandling)
 17.Minimumsstandarder for mindretal i EU (kortfattet forelæggelse)
 18.Digitalisering med henblik på udvikling: bekæmpelse af fattigdom via teknologi (kortfattet forelæggelse)
 19.EU's udviklingsbistand på uddannelsesområdet (kortfattet forelæggelse)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 25. oktober 2018, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.07.


3. Erklæringer fra formanden

Formanden afgav en erklæring, hvori han mindede om sin deltagelse på Europa-Parlamentets vegne i fejringen i Paris i anledning af hundredeårsdagen for underskrivelsen af våbenstilstanden, som bragte første verdenskrig til ophør, mindedes de 17 millioner mennesker, der var døde i krigen, understregede vigtigheden af det europæiske projekt for forsvaret af idealerne om fred, frihed og velstand og mindede om konsekvenserne af afslutningen på den første globale konflikt for flere europæiske stater.

Formanden kondolerede på Parlamentets vegne familierne til ofrene for de dramatiske oversvømmelser, der for nylig havde ramt flere regioner i Italien; fremhævede den bistand, som Unionen kan yde via Den Europæiske Solidaritetsfond og Europa-Parlamentets indsats for en hurtigere tildeling af støtten og udtrykte sin bekymring over udbredelsen af disse skæbnesvangre vejrfænomener, en konsekvens af de globale klimaforandringer. Han mindede om COP 24, der ville finde sted i december i Katowice, i Polen, og at det ville udgøre en mulighed for at befæste det europæiske lederskab i kampen mod den den globale opvarmning.

Formanden glædede sig over den pakistanske højesterets frifindelse og løsladelsen af Asia Bibi, som var blevet dømt til døden for blasfemi i 2010, og bekræftede, at han var i kontakt med Ján Figeľ, særlig udsending til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU, og med de pakistanske myndigheder for at støtte indsatsen for at garantere Asia Bibis og hendes families sikkerhed.


4. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


5. Parlamentets sammensætning

Artis Pabriks var blevet valgt til medlem af Letlands nationale parlament, og Sander Loones var blevet udnævnt til belgisk forsvarsminister med ansvar for offentlig forvaltning med virkning fra henholdsvis den 6. og 12. november 2018.

Da disse hverv i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet var uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, konstaterede Parlamentet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 1 og 4, at deres mandater var ledige med virkning fra henholdsvis den 6. og 12. november 2018.


6. Anmodning om ophævelse af immunitet

De franske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af Dominique Bildes immunitet i forbindelse med en retslig forundersøgelse indledt ved Tribunal de Grande Instance de Paris (retten i første instans i Paris).

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


7. De politiske gruppers sammensætning

Emmanuel Maurel var ikke længere medlem af S&D-Gruppen og var at finde blandt løsgængerne med virkning fra den 26. oktober 2018.

Emmanuel Maurel var efterfølgende blevet medlem af GUE/NGL-Gruppen med virkning fra den 6. november 2018.


8. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-Gruppen modtaget følgende anmodning om udnævnelse:

Det Særlige Udvalg om Terrorisme: Heinz K. Becker

Denne udnævnelse ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


9. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden gav meddelelse om afgørelserne fra flere udvalg om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af følgende betænkninger (i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 1):

—   EMPL: betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Ordfører: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018);

—   ECON: betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2014 – 2018/0179(COD)). Ordfører: Paul Tang (A8-0363/2018);

—   ECON: betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 for så vidt angår gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)). Ordfører: Eva Maydell (A8-0360/2018);

—   ECON: betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)). Ordfører: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018);

—   ECON: betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)). Ordfører: Ashley Fox (A8-0364/2018;

—   INTA: betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)). Ordfører: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018);

—   IMCO: betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)). Ordfører: Marlene Mizzi (A8-0359/2018).

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, skriftligt anmode om, inden kl. 24.00 den følgende dag, tirsdag den 13. november 2018, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


10. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse (00057/2018/LEX - C8-0477/2018 - 2018/0265(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted (00040/2018/LEX - C8-0476/2018 - 2017/0328(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted (00039/2018/LEX - C8-0475/2018 - 2017/0326(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 (00029/2018/LEX - C8-0472/2018 - 2017/0145(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2002/187/RIA (00037/2018/LEX - C8-0471/2018 - 2013/0256(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (kodifikation) (00050/2018/LEX - C8-0470/2018 - 2018/0066(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union (00053/2018/LEX - C8-0469/2018 - 2017/0228(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og afgørelser om konfiskation (00038/2018/LEX - C8-0468/2018 - 2016/0412(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) i betragtning af de ændrede markedsforhold (00033/2018/LEX - C8-0467/2018 - 2016/0151(COD))

°
° ° °

Taler: Jerzy Buzek, der kommenterede formandens erklæring vedrørende fejringen af hundredeårsdagen for afslutningen på første verdenskrig.


11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 in Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET, AGRI, PECH

- Ændring af EIB's vedtægter (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

BUDG, ECON

- Forslag til besættelse af stillingen som formand for tilsynsrådet for den fælles tilsynsmekanisme (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

2) fra udvalgene følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - AGRI udvalg - Ordfører: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Betænkning om gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien (2017/2282(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Moldova (2017/2281(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe, om ophævelse af direktiv 2000/59/EF og om ændring af direktiv 2009/16/EF og direktiv 2010/65/EU (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Betænkning om EU's udviklingsbistand på uddannelsesområdet (2018/2081(INI)) - DEVE udvalg - Ordfører: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om humanitære visa (2017/2270(INL)) - LIBE udvalg - Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om iværksættelse af beskyttelsesklausuler og andre mekanismer for midlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler mellem Den Europæiske Union og visse tredjelande (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Serbien (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: David McAllister (A8-0331/2018)

- Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Kosovo (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Albanien (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Betænkning om våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (2018/2157(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Betænkning om digitalisering med henblik på udvikling: bekæmpelse af fattigdom via teknologi (2018/2083(INI)) - DEVE udvalg - Ordfører: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (omarbejdning) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår anvendelsen af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Betænkning om pasningstilbud i EU til forbedring af ligestillingen mellem kønnene (2018/2077(INI)) - FEMM udvalg - Ordfører: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Betænkning om minimumsstandarder for mindretal i EU (2018/2036(INI)) - LIBE udvalg - Ordfører: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - EMPL udvalg - Ordfører: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Letland (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale (2018/0166R(APP)) - BUDG udvalg - Ordførere: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)


12. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Følgende forespørgsel til mundtlig besvarelse med forhandling var opført på dagsordenen (forretningsordenens artikel 128):

—   (O-000088/2018) af Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano og Sylvie Goddyn, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, til Kommissionen: Lymes sygdom (borreliose) (B8-0417/2018).


13. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden november I 2018 (PE 630.251/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

°
° ° °

Talere: Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias og Piernicola Pedicini (formanden gav præciserende oplysninger).

°
° ° °

Onsdag

Efter høring af de politiske grupper foreslog formanden følgende ændring:

- Redegørelsen ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Sagen om Asia Bibi og situationen for religiøse mindretal i Pakistan" (punkt 78 i PDOJ) skulle udsættes til en senere mødeperiode.

Parlamentet godtog dette forslag

Mandag

Anmodning fra ECR-Gruppen om som fjerde punkt på dagsordenen at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om "Albanien: navnlig sagen om krænkelse af det græske mindretals rettigheder i det nordlige Epirus og mordet på Konstantinos Katsifas". Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning torsdag.

Talere: Notis Marias for ECR-Gruppen, som begrundede anmodningen, (formanden for at anmode Notis Marias om præciserende oplysninger, som denne gav), og Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen imod anmodningen.

Ved AN (48 for, 208 imod, 200 hverken/eller) forkastede Parlamentet anmodningen.

Tirsdag, Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand


14. Energieffektivitet ***I - Forvaltning af energiunionen ***I - Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forvaltning af energiunionen og om ændring af direktiv 94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 2009/31/EF, forordning (EF) nr. 663/2009, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 2009/73/EF, Rådets direktiv 2009/119/EF, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU og Rådets direktiv (EU) 2015/652 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordførere: Michèle Rivasi og Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: José Blanco López (A8-0392/2017)

Forhandlingen fandt sted den 15. januar 2018 (punkt 12 i protokollen af 15.1.2018).

Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 17. januar 2018 (punkt 10.5 i protokollen af 17.1.2018, punkt 10.6 i protokollen af 17.1.2018 og punkt 10.4 i protokollen af 17.1.2018)

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde og José Blanco López forelagde betænkningerne.

Taler: Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere Florent Marcellesi (ordfører for udtalelse fra DEVE), Jytte Guteland (ordfører for udtalelse fra ENVI), Bas Eickhout (ordfører for udtalelse fra ENVI), Jan Huitema (ordfører for udtalelse fra AGRI), Marijana Petir (ordfører for udtalelse fra AGRI), Eleonora Evi (ordfører for udtalelse fra PETI), Markus Pieper for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Anneleen Van Bossuyt for ECR-Gruppen, Morten Helveg Petersen for ALDE-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Christelle Lechevalier for ENF-Gruppen, og Dobromir Sośnierz, løsgænger.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič og Ruža Tomašić.

Talere Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi og Jakop Dalunde.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Taler: José Blanco López.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.3 i protokollen af 13.11.2018, punkt 4.4 i protokollen af 13.11.2018 og punkt 4.5 i protokollen af 13.11.2018.


15. Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande ***I (forhandling)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

Ruža Tomašić forelagde betænkningen.

Taler: Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Elisabetta Gardini for PPE-Gruppen, Nicola Caputo for S&D-Gruppen, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Norica Nicolai for ALDE-Gruppen, Marco Affronte for Verts/ALE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mireille D'Ornano, Werner Kuhn og Isabelle Thomas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly og Igor Šoltes.

Talere: Karmenu Vella og Ruža Tomašić.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.6 i protokollen af 13.11.2018.


16. Oversvømmelser i Europa (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Oversvømmelser i Europa (2018/2928(RSP))

Corina Crețu (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Herbert Dorfmann for PPE-Gruppen, Michela Giuffrida for S&D-Gruppen, Remo Sernagiotto for ECR-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, Mara Bizzotto for ENF-Gruppen, og Konstantinos Papadakis, løsgænger.

Taler: Corina Crețu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Minimumsstandarder for mindretal i EU (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om minimumsstandarder for mindretal i EU [2018/2036(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: József Nagy (A8-0353/2018)

József Nagy foretog forelæggelsen.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Indrek Tarand, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Lampros Fountoulis, Stanislav Polčák, Marek Jurek, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins, Georgios Epitideios, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Csaba Sógor, Sotirios Zarianopoulos og Pirkko Ruohonen-Lerner.

Taler: Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.8 i protokollen af 13.11.2018.


18. Digitalisering med henblik på udvikling: bekæmpelse af fattigdom via teknologi (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om digitalisering med henblik på udvikling: bekæmpelse af fattigdom via teknologi [2018/2083(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

Bogdan Brunon Wenta foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană og Notis Marias.

Taler: Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.9 i protokollen af 13.11.2018.


19. EU's udviklingsbistand på uddannelsesområdet (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om EU's udviklingsbistand på uddannelsesområdet [2018/2081(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

Vincent Peillon foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Alex Mayer og Notis Marias.

Taler: Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.2 i protokollen af 13.11.2018.


20. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, Martina Anderson, Mario Borghezio, Dobromir Sośnierz, Daniel Buda, Alex Mayer, Notis Marias, Ana Miranda, Kateřina Konečná, Gilles Lebreton, Anna Záborská, Claudia Țapardel, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanislav Polčák, Wajid Khan, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Giuseppe Ferrandino, Maria Gabriela Zoană, Răzvan Popa, Rory Palmer og Andrejs Mamikins.


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 630.251/OJMA).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.44.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McClarkin, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Fotyga, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Parker, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Seneste opdatering: 25. februar 2019Juridisk meddelelse