Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 246kWORD 75k
Maanantai 12. marraskuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 7.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Energiatehokkuus ***I - Energiaunionin hallinto ***I - Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen ***I (keskustelu)
 15.Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (keskustelu)
 16.Tulvat Euroopassa (keskustelu)
 17.Vähemmistöjä koskevat vähimmäisnormit EU:ssa (lyhyt esittely)
 18.Kehitystä edistävä digitalisaatio: köyhyyden vähentäminen teknologian avulla (lyhyt esittely)
 19.EU:n kehitysapu koulutuksen alalla (lyhyt esittely)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 25. lokakuuta 2018 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.07.


3. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän palautti mieliin osallistumisensa parlamentin puolesta aselevon allekirjoittamisen ja ensimmäisen maailmansodan päättymisen satavuotisjuhlan kunniaksi Pariisissa järjestettyihin juhlallisuuksiin. Hän lausui muistosanat 17 miljoonalle sodassa menehtyneelle uhrille, korosti Eurooppa-hankkeen merkitystä rauhan, vapauden ja vaurauden puolustamiselle ja palautti mieliin ensimmäisen maailmanlaajuisen konfliktin päättymisen merkityksen useiden eurooppalaisten valtioiden olemassaololle.

Puhemies ilmaisi parlamentin osanoton useita Italian alueita koetelleissa traagisissa tulvissa menehtyneiden uhrien perheille. Hän korosti, että unioni voi tarjota apua Euroopan unionin solidaarisuusrahaston välityksellä ja että parlamentti toimii sen puolesta, että apua voidaan tarjota mahdollisimman nopeasti. Hän ilmaisi huolestuneisuutensa näiden haitallisten sääilmiöiden yleistymisen johdosta ja totesi niiden aiheutuvan planeettaamme kohdistuvasta ilmastonmuutoksesta. Hän palautti mieliin joulukuussa Puolan Katowicessa järjestettävän COP 24 -kokouksen ja sen tarjoaman mahdollisuuden osoittaa eurooppalaista johtajuutta ilmaston lämpenemisen torjunnassa.

Puhemies pani tyytyväisenä merkille, että Pakistanin korkein oikeus on hylännyt vuonna 2010 jumalanpilkasta kuolemaan tuomitun Asia Bibin syytteet ja vapauttanut hänet. Hän vakuutti olevansa yhteydessä uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävään EU:n erityislähettilääseen Ján Figeľiin ja Pakistanin viranomaisiin tukeakseen toimia, joilla taataan Asia Bibin ja hänen perheensä vapaus ja turvallisuus.


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


5. Parlamentin kokoonpano

Artis Pabriks on nimitetty Latvian kansallisen parlamentin jäseneksi 6. marraskuuta 2018 alkaen ja Sander Loones on nimitetty Belgian hallituksen puolustuksesta ja julkishallinnosta vastaavaksi ministeriksi 12. marraskuuta 2018 alkaen.

Parlamentti pani merkille, että jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti nämä tehtävät ovat yhteensopimattomia Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa. Parlamentti totesi työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan ja 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti heidän edustajantoimiensa vapautuneen 6. ja 12. marraskuuta 2018 alkaen.


6. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Ranskan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Dominique Bilden koskemattomuuden pidättämiseksi Pariisin alioikeuden esitutkintaan liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


7. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Emmanuel Maurel ei enää ole S&D-ryhmän jäsen vaan hän kuuluu sitoutumattomiin jäseniin 26. lokakuuta 2018 alkaen.

Emmanuel Maurel on sen jälkeen liittynyt GUE/NGL-ryhmän jäseneksi 6. marraskuuta 2018 alkaen.


8. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavan nimityksiä koskevan pyynnön:

terrorismia käsittelevä erityisvaliokunta: Heinz K. Becker

Nimitys katsotaan vahvistetuksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


9. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti useiden valiokuntien päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavien mietintöjen pohjalta:

—   EMPL-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Esittelijä: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

—   ECON-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta (COM(2018)0354 – C8-0208/2014 – 2018/0179(COD)). Esittelijä: Paul Tang (A8-0363/2018)

—   ECON-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)). Esittelijä: Eva Maydell (A8-0360/2018)

—   ECON-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)). Esittelijä: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

—   ECON-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)). Esittelijä: Ashley Fox (A8-0364/2018)

—   INTA-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)). Esittelijä: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

—   IMCO-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentämistä siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)). Esittelijä: Marlene Mizzi ( A8-0359/2018).

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat huomiseen tiistaihin 13. marraskuuta 2018 keskiyöhön mennessä esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


10. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja euvoston asetus asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahoista sekä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen määrärahoista (00057/2018/LEX - C8-0477/2018 - 2018/0265(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainnin osalta (00040/2018/LEX - C8-0476/2018 - 2017/0328(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainnin osalta (00039/2018/LEX - C8-0475/2018 - 2017/0326(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta Euroopan unionin virastosta (eu-LISA) sekä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta (00029/2018/LEX - C8-0472/2018 - 2017/0145(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust) ja neuvoston päätöksen 2002/187/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (00037/2018/LEX - C8-0471/2018 - 2013/0256(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (kodifikaatio) (00050/2018/LEX - C8-0470/2018 - 2018/0066(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa (00053/2018/LEX - C8-0469/2018 - 2017/0228(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta (00038/2018/LEX - C8-0468/2018 - 2016/0412(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi (00033/2018/LEX - C8-0467/2018 - 2016/0151(COD))

°
° ° °

Jerzy Buzek käytti puheenvuoron, jossa hän palasi puhemiehen julkilausumaan ensimmäisen maailmansodan päättymisen satavuotisjuhlan kunniaksi järjestetyistä juhlallisuuksista.


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET, AGRI, PECH

- EIP:n perussäännön muuttaminen (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

BUDG, ECON

- Yhteisen pankkivalvontamekanismin valvontaneuvoston puheenjohtajan valintaprosessi (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

2) parlamentin valiokunnilta

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja oikaisemisesta (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Mietintö EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta (2017/2282(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Mietintö EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta (2017/2281(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista sekä direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja direktiivien 2009/16/EY ja 2010/65/EU muuttamisesta (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Mietintö EU:n kehitysavusta koulutuksen alalla (2018/2081(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Mietintö suosituksista komissiolle humanitaarisista viisumeista (2017/2270(INL)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien, etuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistavien suojalausekkeiden ja muiden mekanismien täytäntöönpanosta (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Mietintö Serbiaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: David McAllister (A8-0331/2018)

- Mietintö Kosovoa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Mietintö Albaniaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Mietintö aseviennistä: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (2018/2157(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Mietintö kehitystä edistävästä digitalisaatiosta: köyhyyden vähentäminen teknologian avulla (2018/2083(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Mietintö entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentämiseksi (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntään sovellettavan Euro 5 -vaiheen osalta (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Mietintö sukupuolten tasa-arvoa edistävistä hoitopalveluista EU:ssa (2018/2077(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Mietintö vähemmistöjä koskevista vähimmäisnormeista EU:ssa (2018/2036(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille raskaille hyötyajoneuvoille (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Latvialle (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi (2018/0166R(APP)) - BUDG-valiokunta - Esittelijät: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)


12. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraava suullisesti vastattava kysymys, josta keskustellaan, on otettu esityslistalle (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000088/2018) Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano ja Sylvie Goddyn ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta komissiolle: Borrelioosi (Lymen tauti) (B8-0417/2018).


13. Käsittelyjärjestys

Marraskuun 2018 I istuntojakson istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 630.251/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

°
° ° °

Puheenvuorot: Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias ja Piernicola Pedicini (puhemies täsmensi asiaa).

°
° ° °

Keskiviikko

Poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti seuraavaa muutosta:

- Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma ”Asia Bibin tapaus ja uskonnollisten vähemmistöjen tilanne Pakistanissa” (PDOJ:n 78 kohta) lykätään myöhemmin pidettävälle istuntojaksolle.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

Maanantai

ECR-ryhmän pyyntö ottaa esityslistan neljänneksi kohdaksi neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta ”Albania, ja erityisesti kreikkalaisen etnisen vähemmistön oikeuksien loukkaaminen Pohjois-Epeiroksessa ja Konstantinos Katsifasin murha”. Keskustelun päätteeksi jätetään käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, joista toimitetaan äänestys torstaina.

Puheenvuorot: Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön (puhemies pyysi täsmennystä Notis Mariasilta, joka vastasi hänelle), ja Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (48 puolesta, 208 vastaan, 200 tyhjää).

Tiistai, Torstai

Muutoksia ei ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT


14. Energiatehokkuus ***I - Energiaunionin hallinto ***I - Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiaunionin hallinnosta, direktiivin 94/22/EY, direktiivin 98/70/EY, direktiivin 2009/31/EY, asetuksen (EY) N:o 663/2009, asetuksen (EY) N:o 715/2009, direktiivin 2009/73/EY, neuvoston direktiivin 2009/119/EY, direktiivin 2010/31/EU, direktiivin 2012/27/EU, direktiivin 2013/30/EU ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijät: Michèle Rivasi ja Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu toisinto) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: José Blanco López (A8-0392/2017)

Keskustelu käytiin 15. tammikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 15.1.2018, kohta 12).

Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 17. tammikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 17.1.2018, kohta 10.5, istunnon pöytäkirja 17.1.2018, kohta 10.6 ja istunnon pöytäkirja 17.1.2018, kohta 10.4)

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde ja José Blanco López esittelivät mietinnöt.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Florent Marcellesi (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jytte Guteland (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bas Eickhout (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jan Huitema (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marijana Petir (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Eleonora Evi (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Pieper PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Anneleen Van Bossuyt ECR-ryhmän puolesta, Morten Helveg Petersen ALDE-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Christelle Lechevalier ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Dobromir Sośnierz.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev ja Seán Kelly.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič ja Ruža Tomašić.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi ja Jakop Dalunde.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

José Blanco López käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.11.2018, kohta 4.3, istunnon pöytäkirja 13.11.2018, kohta 4.4 ja istunnon pöytäkirja 13.11.2018, kohta 4.5.


15. Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

Ruža Tomašić esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta, Nicola Caputo S&D-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Marco Affronte Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mireille D'Ornano, Werner Kuhn ja Isabelle Thomas.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Seán Kelly ja Igor Šoltes.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Ruža Tomašić.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.11.2018, kohta 4.6.


16. Tulvat Euroopassa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Tulvat Euroopassa (2018/2928(RSP))

Corina Crețu (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Herbert Dorfmann PPE-ryhmän puolesta, Michela Giuffrida S&D-ryhmän puolesta, Remo Sernagiotto ECR-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Konstantinos Papadakis.

Corina Crețu käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Vähemmistöjä koskevat vähimmäisnormit EU:ssa (lyhyt esittely)

Mietintö vähemmistöjä koskevista vähimmäisnormeista EU:ssa [2018/2036(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: József Nagy (A8-0353/2018)

József Nagy esitteli asian.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Indrek Tarand, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Lampros Fountoulis, Stanislav Polčák, Marek Jurek, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins, Georgios Epitideios, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Csaba Sógor, Sotirios Zarianopoulos ja Pirkko Ruohonen-Lerner.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.11.2018, kohta 4.8.


18. Kehitystä edistävä digitalisaatio: köyhyyden vähentäminen teknologian avulla (lyhyt esittely)

Mietintö kehitystä edistävästä digitalisaatiosta: köyhyyden vähentäminen teknologian avulla [2018/2083(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

Bogdan Brunon Wenta esitteli asian.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană ja Notis Marias.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.11.2018, kohta 4.9.


19. EU:n kehitysapu koulutuksen alalla (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n kehitysavusta koulutuksen alalla [2018/2081(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

Vincent Peillon esitteli asian.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Alex Mayer ja Notis Marias.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.11.2018, kohta 4.2.


20. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, Martina Anderson, Mario Borghezio, Dobromir Sośnierz, Daniel Buda, Alex Mayer, Notis Marias, Ana Miranda, Kateřina Konečná, Gilles Lebreton, Anna Záborská, Claudia Țapardel, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanislav Polčák, Wajid Khan, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Giuseppe Ferrandino, Maria Gabriela Zoană, Răzvan Popa, Rory Palmer ja Andrejs Mamikins.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 630.251/OJMA).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.44.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McClarkin, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Fotyga, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Parker, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Päivitetty viimeksi: 25. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus