Rodyklė 
Protokolas
PDF 251kWORD 76k
Pirmadienis, 2018 m. lapkričio 12 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimai
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Parlamento sudėtis
 6.Prašymas atšaukti imunitetą
 7.Frakcijų sudėtis
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 9.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 10.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 11.Gauti dokumentai
 12.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 13.Darbų programa
 14.Energijos vartojimo efektyvumas ***I - Energetikos sąjungos valdymas ***I - Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) ***I (diskusijos)
 15.Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas ***I (diskusijos)
 16.Potvyniai Europoje (diskusijos)
 17.ES mažumoms taikomi minimalūs standartai (trumpas pristatymas)
 18.Skaitmeninimas vystymosi labui. Skurdo mažinimas naudojantis technologijomis (trumpas pristatymas)
 19.ES parama vystymuisi švietimo srityje (trumpas pristatymas)
 20.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2018 m. spalio 25 d. ketvirtadienį atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.07 val.


3. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas padarė pareiškimą, kuriame priminė, kad Parlamento vardu dalyvavo Paryžiuje surengtose Paliaubų sutarties, kuria baigėsi Pirmasis pasaulinis karas, pasirašymo šimtųjų metinių minėjimo iškilmėse, pagerbė 17 milijonų kare žuvusiųjų atminimą, pabrėžė Europos projekto svarbą ginant taikos, laisvės ir klestėjimo idealus ir priminė pirmojo pasaulinio konflikto padarinius kelių Europos valstybių egzistavimui.

Pirmininkas išreiškė Parlamento užuojautą dramatiškų potvynių, pakilusių keliuose Italijos regionuose, aukoms; pabrėžė, kad Sąjunga per Solidarumo fondą gali suteikti pagalbą ir kad Parlamentas dės pastangas siekdamas, kad lėšos būtų paskirtos greičiau; išreiškė susirūpinimą dėl šių neigiamų gamtos reiškinių, kurie yra žemės klimato kaitos padariniai, dažnumo. Jis priminė, kad gruodžio mėn. Katovicuose (Lenkijoje) įvyks COP 24 susitikimas ir kad jis teikia galimybę įtvirtinti Europos lyderystę kovoje su klimato kaita.

Pirmininkas pasidžiaugė Pakistano Aukščiausiojo Teismo sprendimu išteisinti Asia Bibi, nuteistą mirti už šventvagystę 2010 m., ir jos išlaisvinimu, ir patvirtino, kad jis palaiko ryšius su ES specialiuoju pasiuntiniu religijos ir tikėjimo laisvei už ES ribų skatinti Jánu Figeľiu ir Pakistano valdžios institucijomis ir remia pastangas, dedamas siekiant užtikrinti Asios Bibi ir jos šeimos laisvę ir saugumą.


4. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


5. Parlamento sudėtis

Artis Pabriks 2018 m. lapkričio 6 d. išrinktas Latvijos nacionalinio parlamento nariu ir Sander Loones lapkričio 12 d. paskirtas Belgijos vyriausybės gynybos ir valstybės tarnybos ministru 2018.

Parlamentas atsižvelgė į tai, kad pagal Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 ir 2 dalis šios pareigos yra nesuderinamos su EP nario pareigomis, ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnio 1 ir 4 dalis konstatavo, kad atitinkamai nuo 2018 m. lapkričio 6 d. ir 12 d. yra laisvos Parlamento nario vietos.


6. Prašymas atšaukti imunitetą

Prancūzijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Dominique Bilde imunitetą vykstant ikiteisminiam tyrimui, pradėtam Tribunal de grande instance de Paris (Paryžiaus apygardos teisme) .

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


7. Frakcijų sudėtis

Emmanuel Maurel nebėra S&D frakcijos narys ir nuo 2018 m. spalio 26 d. prisijungė prie nepriklausomų narių.

Nuo 2018 m. lapkričio 6 d. Emmanuel Maurel prisijungė prie GUE/NGL frakcijos.


8. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo PPE frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

Specialusis komitetas terorizmo klausimais: Heinz K. Becker

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


9. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas remiantis šiais pranešimais (pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį):

—   EMPL komitetas: pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Pranešėjas: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018);

—   ECON komitetas: pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2014 – 2018/0179(COD)). Pranešėjas: Paul Tang (A8-0363/2018);

—   ECON komitetas: pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 nuostatos, susijusios su tam tikru atlyginimu už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimu už valiutos keitimą (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)). Pranešėja: Eva Maydell (A8-0360/2018);

—   ECON komitetas: pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)). Pranešėja: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018);

—   ECON komitetas: pranešimas dėl pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)). Pranešėjas: Ashley Fox (A8-0364/2018);

—   INTA komitetas: pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)). Pranešėja: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018);

—   IMCO komitetas: pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos papildomi ES teisės aktai dėl tipo patvirtinimo (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)). Pranešėja: Marlene Mizzi (A8-0359/2018).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali iki rytojaus, 2018 m. lapkričio 13 d., antradienio vidurnakčio, raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


10. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trečiadienį pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatos dėl lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir nuostatos dėl investicijoms į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą skiriamų lėšų (00057/2018/LEX - C8-0477/2018 - 2018/0265(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos dėl Europos vaistų agentūros būstinės vietos (00040/2018/LEX - C8-0476/2018 - 2017/0328(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nuostatos dėl Europos bankininkystės institucijos būstinės vietos (00039/2018/LEX - C8-0475/2018 - 2017/0326(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR bei panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (00029/2018/LEX - C8-0472/2018 - 2017/0145(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) ir kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2002/187/TVR (00037/2018/LEX - C8-0471/2018 - 2013/0256(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams tas reikalavimas netaikomas, sąrašus (kodifikuota redakcija) (00050/2018/LEX - C8-0470/2018 - 2018/0066(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų (00053/2018/LEX - C8-0469/2018 - 2017/0228(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl nutarimų įšaldyti ir nutarimų konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo (00038/2018/LEX - C8-0468/2018 - 2016/0412(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (00033/2018/LEX - C8-0467/2018 - 2016/0151(COD))

°
° ° °

Kalbėjo Jerzy Buzek, jis grįžo prie Pirmininko pareiškimo dėl Pirmojo pasaulinio karo pabaigos šimtųjų metinių minėjimo iškilmių.


11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

AFET, AGRI, PECH

- EIB statuto dalinis pakeitimas (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

Nuomonė :

BUDG, ECON

- Pasiūlymas dėl kandidato Bendro priežiūros mechanizmo Priežiūros valdybos pirmininko vietai užimti (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

2) Parlamento komitetų:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimo (2017/2282(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Moldova įgyvendinimo (2017/2281(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, kuria panaikinama Direktyva 2000/59/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB ir Direktyva 2010/65/ES (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Pranešimas dėl ES paramos vystymuisi švietimo srityje (2018/2081(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl humanitarinių vizų (2017/2270(INL)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinamos apsaugos sąlygos ir kitos priemonės, suteikiančios galimybę laikinai panaikinti tam tikruose Europos Sąjungos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimuose numatytas lengvatas (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Serbijos (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: David McAllister (A8-0331/2018)

- Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Kosovo (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Albanijos (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Pranešimas „Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas“ (2018/2157(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - PECH komitetas - Pranešėja: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Pranešimas „Skaitmeninimas vystymosi labui. Skurdo mažinimas naudojant technologijas“ (2018/2083(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl „Euro 5“ etapo taikymo dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Pranešimas dėl priežiūros paslaugų ES siekiant užtikrinti didesnę lyčių lygybę (2018/2077(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Pranešimas dėl ES mažumoms taikomų minimaliųjų standartų (2018/2036(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti paramą Latvijai (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Preliminarus pranešimas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento pozicija siekiant susitarimo (2018/0166R(APP)) - BUDG komitetas - Pranešėjai: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)


12. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Į darbotvarkę įtrauktas šis klausimus, į kurį atsakoma žodžiu ir dėl kurio diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   (O-000088/2018), kurį pateikė Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano ir Sylvie Goddyn Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu Komisijai: Laimo liga (Boreliozė) (B8-0417/2018).


13. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2018 m. lapkričio mėnesio pirmosios sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 630.251/PDOJ), kurį buvo pasiūlyta pakeisti taip (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

°
° ° °

Kalbėjo: Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias ir Piernicola Pedicini (pirmininkas pateikė papildomos informacijos).

°
° ° °

Trečiadienis

Pasitaręs su frakcijomis Pirmininkas pasiūlė tokį pakeitimą:

- Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl Asios Bibi atvejo ir religinių mažumų padėties Pakistane (galutinio darbotvarkės projekto 8 punktas) atidėtas vėlesnei sesijai.

Parlamentas patvirtino šį pasiūlymą.

Pirmadienis

ECR frakcija paprašė į darbotvarkę įtraukti ketvirtą punktą – Tarybos ir Komisijos pareiškimą „Albanija, ypač Šiaurės Epyre gyvenančios graikų etninės mažumos teisių pažeidimo atvejis ir Konstantinoso Katsifaso nužudymas“. Diskusijos būtų baigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių būtų balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo: Notis Marias ECR frakcijos vardu, jis pritarė prašymui, (pirmininkas paprašė Notis Marias pateikti daugiau informacijos, pastarasis atsakė), ir Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, jis nepritarė prašymui.

Po vardinio balsavimo(48 už, 208 prieš, 200 susilaikė), Parlamentas atmetė prašymą.

Antradienis, Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja


14. Energijos vartojimo efektyvumas ***I - Energetikos sąjungos valdymas ***I - Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl energetikos sąjungos valdymo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, Direktyva 2009/31/EB, Reglamentas (EB) Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) Nr. 715/2009, Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 2009/73/EB, Direktyva 2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, Direktyva 2013/30/ES ir Tarybos direktyva (ES) 2015/652 bei panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjai: Michèle Rivasi ir Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: José Blanco López (A8-0392/2017)

Diskusijos vyko 2018 m. sausio 15 d. (2018 01 15 protokolo 12 punktas).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas buvo perduotas kompetentingam komitetui 2018 m. sausio 17 d. (2018 01 17 protokolo 10.5 punktas, 2018 01 17 protokolo 10.6 punktas ir 2018 01 17 protokolo 10.4 punktas)

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde ir José Blanco López pristatė pranešimus.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo Florent Marcellesi (DEVE komiteto nuomonės referentas), Jytte Guteland (ENVI komiteto nuomonės referentė), Bas Eickhout (ENVI komiteto nuomonės referentas), Jan Huitema (AGRI komiteto nuomonės referentas), Marijana Petir (AGRI komiteto nuomonės referentė), Eleonora Evi (PETI komiteto nuomonės referentė), Markus Pieper PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Anneleen Van Bossuyt ECR frakcijos vardu, Morten Helveg Petersen ALDE frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Christelle Lechevalier ENF frakcijos vardu ir Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi ir Jakop Dalunde.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo José Blanco López.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 13 protokolo 4.3 punktas, 2018 11 13 protokolo 4.4 punktas ir 2018 11 13 protokolo 4.5 punktas


15. Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas ***I (diskusijos)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

Ruža Tomašić pristatė pranešimą.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo: Elisabetta Gardini PPE frakcijos vardu, Nicola Caputo S&D frakcijos vardu, Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, Marco Affronte Verts/ALE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mireille D'Ornano, Werner Kuhn ir Isabelle Thomas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly ir Igor Šoltes.

Kalbėjo: Karmenu Vella ir Ruža Tomašić.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 13 protokolo 4.6 punktas


16. Potvyniai Europoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Potvyniai Europoje (2018/2928(RSP))

Corina Crețu (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Herbert Dorfmann PPE frakcijos vardu, Michela Giuffrida S&D frakcijos vardu, Remo Sernagiotto ECR frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu, Mara Bizzotto ENF frakcijos vardu ir Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Corina Crețu.

Diskusijos baigtos.


17. ES mažumoms taikomi minimalūs standartai (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl ES mažumoms taikomų minimalių standartų [2018/2036(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: József Nagy (A8-0353/2018)

József Nagy padarė pristatymą.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Indrek Tarand (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins), Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Lampros Fountoulis, Stanislav Polčák, Marek Jurek (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins), Georgios Epitideios (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Csaba Sógor), Sotirios Zarianopoulos ir Pirkko Ruohonen-Lerner.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 11 13 protokolo 4.8 punktas


18. Skaitmeninimas vystymosi labui. Skurdo mažinimas naudojantis technologijomis (trumpas pristatymas)

Pranešimas „Skaitmeninimas vystymosi labui. Skurdo mažinimas naudojantis technologijomis“ [2018/2083(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

Bogdan Brunon Wenta padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană ir Notis Marias.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 11 13 protokolo 4.9 punktas


19. ES parama vystymuisi švietimo srityje (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl ES paramos vystymuisi švietimo srityje [2018/2081(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

Vincent Peillon padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Alex Mayer ir Notis Marias.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 11 13 protokolo 4.2 punktas


20. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, Martina Anderson, Mario Borghezio, Dobromir Sośnierz, Daniel Buda, Alex Mayer, Notis Marias, Ana Miranda, Kateřina Konečná, Gilles Lebreton, Anna Záborská, Claudia Țapardel, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanislav Polčák, Wajid Khan, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Giuseppe Ferrandino, Maria Gabriela Zoană, Răzvan Popa, Rory Palmer ir Andrejs Mamikins.


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 630.251/OJMA).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.44 val.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McClarkin, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Fotyga, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Parker, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Atnaujinta: 2019 m. vasario 25 d.Teisinis pranešimas