Indekss 
Protokols
PDF 249kWORD 75k
Pirmdiena, 2018. gada 12. novembris - StrasbūraGalīgā redakcija
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Pieprasījums atcelt imunitāti
 7.Politisko grupu sastāvs
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 10.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 13.Darba kārtība
 14.Energoefektivitāte ***I - Enerģētikas savienības pārvaldība ***I - Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana ***I (debates)
 15.Daudzgadu plāns Adrijas jūras mazo pelaģisko sugu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (debates)
 16.Plūdi Eiropā (debates)
 17.Minoritātēm paredzēts standartu minimums Eiropas Savienībā (īss izklāsts)
 18.Digitalizācija attīstībai: nabadzības samazināšana, izmantojot tehnoloģiju (īss izklāsts)
 19.ES attīstības palīdzība izglītības jomā (īss izklāsts)
 20.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta 2018. gada 25. oktobrī pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.07.


3. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu, kurā viņš atgādināja, ka Parlamenta vārdā piedalījās Parīzē organizētajās svinībās saistībā ar Pirmā pasaules kara beigu līguma parakstīšanas simto gadskārtu, godināja 17 miljonu karā kritušo piemiņu, uzsvēra Eiropas projekta nozīmi miera, brīvības un labklājības ideālu aizsardzībā un atgādināja pirmā pasaules mēroga konflikta beigu ietekmi uz daudzu Eiropas valstu pastāvēšanu.

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā izteica līdzjūtību traģisko plūdu — kas nesen piemeklēja vairākus Itālijas reģionus — upuru ģimenēm, uzsvēra palīdzību, ko Savienība var sniegt, izmantojot Solidaritātes fondu, un Parlamenta centienus ātrākā palīdzības sniegšanā un pauda bažas par šo postošo meteoroloģisko parādību izplatīšanos pasaules mēroga klimatisko pārmaiņu rezultātā. Viņš atgādināja, ka decembrī Katovicē (Polijā) notiks COP 24 sanāksme un ka tā ir iespēja nostiprināt Eiropas vadošo lomu cīņā pret globālo sasilšanu.

Priekšsēdētājs pauda atzinību par to, ka Pakistānas Augstākā tiesa ir attaisnojusi un atbrīvojusi Asia Bibi, kas 2010. gadā tika notiesāta uz nāvi par zaimošanu, un apstiprināja to, ka viņš uztur kontaktus ar īpašo sūtni reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai ārpus Eiropas Savienības Ján Figeľ un Pakistānas iestādēm, lai atblastītu centienus garantēt Asia Bibi un viņas ģimenes locekļu brīvību un drošību.


4. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


5. Parlamenta sastāvs

Artis Pabriks ir ievēlēts par Latvijas Republikas Saeimas deputātu un Sander Loones ir iecelts par Beļģijas aizsardzības un civildienesta ministru, attiecīgi sākot no 2018. gada 6. un 12. novembra.

Parlaments pieņēma zināšanai to, ka saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 7. panta 1. un 2. punktu šie pienākumi nav savienojami ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu, un saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu un 4. panta 1. un 4. punktu paziņoja, ka, attiecīgi sākot no 2018. gada 6. un 12. novembra, ir atbrīvojušās viņu deputāta vietas.


6. Pieprasījums atcelt imunitāti

Francijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Dominique Bilde imunitāti saistībā ar Parīzes apgabaltiesā sāktu izmeklēšanu.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


7. Politisko grupu sastāvs

Emmanuel Maurel vairs nav S&D grupas loceklis. 2018. gada 26. oktobrī viņš kļuva par pie politiskajām grupām nepiederošu deputātu.

Pēc tam, sākot no 2018. gada 6. novembra, Emmanuel Maurel pievienojās GUE/NGL grupai.


8. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu:

Īpašā komiteja terorisma jautājumos: Heinz K. Becker.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


9. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja par vairāku komiteju lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādiem ziņojumiem (saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu):

—   EMPL komiteja: ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Referents: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018);

—   ECON komiteja: ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2014 – 2018/0179(COD)). Referents: Paul Tang (A8-0363/2018);

—   ECON komiteja: ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas maiņu groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)). Referente: Eva Maydell (A8-0360/2018);

—   ECON komiteja: ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)). Referente: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018);

—   ECON komiteja: ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem (EKFPS) uzņēmumiem (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)). Referents: Ashley Fox (A8-0364/2018);

—   INTA komiteja: ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījumu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)). Referente: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018);

—   IMCO komiteja: ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES tipa apstiprināšanas tiesību aktu papildināšanu saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)). Referente: Marlene Mizzi (A8-0359/2018).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas – otrdienas, 2018. gada 13. novembra – pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.


10. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz resursiem, kas paredzēti ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un resursiem, kas paredzēti mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” (00057/2018/LEX - C8-0477/2018 - 2018/0265(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras mītnesvietu groza Regulu (EK) Nr. 726/2004 (00040/2018/LEX - C8-0476/2018 - 2017/0328(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 1093/2010 groza attiecībā uz Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanos (00039/2018/LEX - C8-0475/2018 - 2017/0326(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas Savienības Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (00029/2018/LEX - C8-0472/2018 - 2017/0145(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2002/187/TI (00037/2018/LEX - C8-0471/2018 - 2013/0256(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas (kodificēta redakcija) (00050/2018/LEX - C8-0470/2018 - 2018/0066(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par satvaru nepersondatu brīvai apritei Eiropas Savienībā (00053/2018/LEX - C8-0469/2018 - 2017/0228(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpējo atzīšanu (00038/2018/LEX - C8-0468/2018 - 2016/0412(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva) (00033/2018/LEX - C8-0467/2018 - 2016/0151(COD)).

°
° ° °

Uzstājās Jerzy Buzek, kas atgriezās pie priekšsēdētāja paziņojuma par Pirmā pasaules kara beigu simtās gadadienas svinībām.


11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par to, lai izmantotu elastības instrumentu nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 – 2018/2245(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses (10593/2018 - C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET, AGRI, PECH

- EIB Statūtu grozīšana (13166/2018 - C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

atzinums:

BUDG, ECON

- Priekšlikums par kandidātu Vienotā uzraudzības mehānisma Uzraudzības valdes priekšsēdētāja amatam (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

2. Parlamenta komitejas

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par netaisnīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - AGRI komiteja - Referents: Paolo De Castro (A8-0309/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza un labo Regulu (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Nicola Danti (A8-0318/2018).

- Ziņojums par ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu (2017/2282(INI)) - AFET komiteja - Referents: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018).

- Ziņojums par ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošanu (2017/2281(INI)) - AFET komiteja - Referents: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai un ar ko atceļ Direktīvu 2000/59/EK un groza Direktīvu 2009/16/EK un Direktīvu 2010/65/ES (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Gesine Meissner (A8-0326/2018).

- Ziņojums par ES attīstības palīdzību izglītības jomā (2018/2081(INI)) - DEVE komiteja - Referents: Vincent Peillon (A8-0327/2018).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par humanitārajām vīzām (2017/2270(INL)) - LIBE komiteja - Referents: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno aizsardzības pasākumu klauzulas un citus mehānismus, kuri ļauj pagaidu kārtā atcelt preferences konkrētos nolīgumos, kas noslēgti starp Eiropas Savienību un konkrētām trešām valstīm (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - INTA komiteja - Referents: Christofer Fjellner (A8-0330/2018).

- Ziņojums par Eiropas Komisijas 2018. gada ziņojumu par Serbiju (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - AFET komiteja - Referents: David McAllister (A8-0331/2018).

- Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Kosovu (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - AFET komiteja - Referents: Igor Šoltes (A8-0332/2018).

- Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Albāniju (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - AFET komiteja - Referents: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Ziņojums par ieroču eksportu: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (2018/2157(INI)) - AFET komiteja - Referente: Sabine Lösing (A8-0335/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Julie Girling (A8-0336/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido daudzgadu plānu Adrijas jūras mazo pelaģisko sugu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - PECH komiteja - Referente: Ruža Tomašić (A8-0337/2018).

- Ziņojums par digitalizāciju attīstībai: nabadzības samazināšana, izmantojot tehnoloģiju (2018/2083(INI)) - DEVE komiteja - Referents: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018).

- Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - AFET komiteja - Referents: Ivo Vajgl (A8-0341/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, lai pagarinātu Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, izmantošanu pagaidu kārtā (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 168/2013 groza attiecībā uz Euro 5 posma piemērošanu divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprināšanai (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Daniel Dalton (A8-0346/2018).

- Ziņojums par aprūpes pakalpojumiem Eiropas Savienībā dzimumu līdztiesības uzlabošanai (2018/2077(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018).

- Ziņojums par minoritātēm paredzētu standartu minimumu Eiropas Savienībā (2018/2036(INI)) - LIBE komiteja - Referents: József Nagy (A8-0353/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Bas Eickhout (A8-0354/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - EMPL komiteja - Referents: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Latvijai (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Inese Vaidere (A8-0357/2018).

- Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos (2018/0166R(APP)) - BUDG komiteja - Referentes: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018).


12. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Darba kārtībā tika iekļauti turpmāk minētie jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000088/2018), kuru uzdeva Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano un Sylvie Goddyn Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā Komisijai: Laimas slimība (borelioze) (B8-0417/2018).


13. Darba kārtība

Bija izdalīts 2018. gada novembra I sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 630.251/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

°
° ° °

Uzstājās Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias un Piernicola Pedicini (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).

°
° ° °

Trešdiena

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām sēdes vadītājs ierosināja šādu grozījumu:

- Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums “Asia Bibi lieta un reliģisko minoritāšu stāvoklis Pakistānā” (GDKP 78. punkts) tiek pārcelts uz kādu no nākamajām sesijām.

Parlaments apstiprināja šo priekšlikumu.

Pirmdiena

ECR grupas pieprasījums kā ceturto punktu iekļaut darba kārtībā Padomes un Komisijas paziņojumus “Albānija, īpaši Ziemeļepirasd grieķu etniskās minoritātes tiesību pārkāpumi un Konstantinos Katsifas slepkavība”. Debašu noslēgumā tiktu iesniegti rezolūciju priekšlikumi, par kuriem tiktu balsots ceturtdien.

Uzstājās Notis Marias ECR grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu (sēdes vadītājs lūdza precizējumus Notis Marias, kurš tos sniedza), un Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, iebilstot pret pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta (48 par, 208 pret, 200 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Otrdiena, ceturtdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece


14. Energoefektivitāte ***I - Enerģētikas savienības pārvaldība ***I - Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0391/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Enerģētikas savienības pārvaldību un ar ko groza Direktīvu 94/22/EK, Direktīvu 98/70/EK, Direktīvu 2009/31/EK, Regulu (EK) Nr. 663/2009, Regulu (EK) Nr. 715/2009, Direktīvu 2009/73/EK, Padomes Direktīvu 2009/119/EK, Direktīvu 2010/31/ES, Direktīvu 2012/27/ES, Direktīvu 2013/30/ES un Padomes Direktīvu (ES) 2015/652 un atceļ Regulu (ES) Nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referenti: Michèle Rivasi un Jakop Dalunde (A8-0402/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: José Blanco López (A8-0392/2017).

Debates notika 2018. gada 15. janvārī (15.1.2018. protokola 12. punkts).

Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu 2018. gada 17. janvārī jautājums tika nosūtīts atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā (17.1.2018. protokola 10.5. punkts, 17.1.2018. protokola 10.6. punkts un 17.1.2018. protokola 10.4. punkts).

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde un José Blanco López iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Florent Marcellesi (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Jytte Guteland (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Bas Eickhout (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Jan Huitema (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Marijana Petir (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Eleonora Evi (PETI komitejas atzinuma sagatavotāja), Markus Pieper PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Anneleen Van Bossuyt ECR grupas vārdā, Morten Helveg Petersen ALDE grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Christelle Lechevalier ENF grupas vārdā un Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič un Ruža Tomašić.

Uzstājās Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi un Jakop Dalunde.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās José Blanco López.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.11.2018. protokola 4.3. punkts, 13.11.2018. protokola 4.4. punkts un 13.11.2018. protokola 4.5. punkts.


15. Daudzgadu plāns Adrijas jūras mazo pelaģisko sugu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (debates)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido daudzgadu plānu Adrijas jūras mazo pelaģisko sugu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Ruža Tomašić (A8-0337/2018).

Ruža Tomašić iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Elisabetta Gardini PPE grupas vārdā, Nicola Caputo S&D grupas vārdā, Czesław Hoc ECR grupas vārdā, Norica Nicolai ALDE grupas vārdā, Marco Affronte Verts/ALE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mireille D'Ornano, Werner Kuhn un Isabelle Thomas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly un Igor Šoltes.

Uzstājās Karmenu Vella un Ruža Tomašić.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.11.2018. protokola 4.6. punkts.


16. Plūdi Eiropā (debates)

Komisijas paziņojums: Plūdi Eiropā (2018/2928(RSP)).

Corina Crețu (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Herbert Dorfmann PPE grupas vārdā, Michela Giuffrida S&D grupas vārdā, Remo Sernagiotto ECR grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā, Mara Bizzotto ENF grupas vārdā un Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Corina Crețu.

Debates tika slēgtas.


17. Minoritātēm paredzēts standartu minimums Eiropas Savienībā (īss izklāsts)

Ziņojums par minoritātēm paredzētu standartu minimumu Eiropas Savienībā [2018/2036(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: József Nagy (A8-0353/2018).

József Nagy iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Indrek Tarand, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Lampros Fountoulis, Stanislav Polčák, Marek Jurek, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins, Georgios Epitideios, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Csaba Sógor, Sotirios Zarianopoulos un Pirkko Ruohonen-Lerner.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 13.11.2018. protokola 4.8. punkts.


18. Digitalizācija attīstībai: nabadzības samazināšana, izmantojot tehnoloģiju (īss izklāsts)

Ziņojums par digitalizāciju attīstībai: nabadzības samazināšana, izmantojot tehnoloģiju [2018/2083(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018).

Bogdan Brunon Wenta iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană un Notis Marias.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 13.11.2018. protokola 4.9. punkts.


19. ES attīstības palīdzība izglītības jomā (īss izklāsts)

Ziņojums par ES attīstības palīdzību izglītības jomā [2018/2081(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Vincent Peillon (A8-0327/2018).

Vincent Peillon iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Alex Mayer un Notis Marias.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 13.11.2018. protokola 4.2. punkts.


20. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, Martina Anderson, Mario Borghezio, Dobromir Sośnierz, Daniel Buda, Alex Mayer, Notis Marias, Ana Miranda, Kateřina Konečná, Gilles Lebreton, Anna Záborská, Claudia Țapardel, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanislav Polčák, Wajid Khan, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Giuseppe Ferrandino, Maria Gabriela Zoană, Răzvan Popa, Rory Palmer un Andrejs Mamikins.


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 630.251/OJMA).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.44.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McClarkin, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Fotyga, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Parker, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 25. februārisJuridisks paziņojums