Index 
Notulen
PDF 251kWORD 75k
Maandag 12 november 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 7.Samenstelling fracties
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 11.Ingekomen stukken
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Energie-efficiëntie ***I - Governance van de energie-unie ***I - Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen ***I (debat)
 15.Meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (debat)
 16.Overstromingen in Europa (debat)
 17.Minimumnormen voor minderheden in de EU (korte presentatie)
 18.Digitalisering voor ontwikkeling: armoede terugdringen via technologie (korte presentatie)
 19.EU-ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs (korte presentatie)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 25 oktober 2018 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.07 uur geopend.


3. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij wijst op zijn deelname, namens het Parlement, aan de feestelijkheden in Parijs ter ere van het feit dat honderd jaar geleden de wapenstilstand werd getekend waarmee er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog, staat stil bij de 17 miljoen slachtoffers van de oorlog, onderstreept het belang van het Europese project bij de verdediging van de vrede, vrijheid en welvaart, en herinnert aan de gevolgen van het einde van het eerste wereldwijde conflict voor het ontstaan van diverse Europese staten.

De Voorzitter condoleert namens het Parlement de families van de slachtoffers van de dramatische overstromingen waardoor onlangs diverse regio's in Italië getroffen zijn; wijst op de steun die de Unie kan bieden via het Solidariteitsfonds en de inspanningen van het Parlement om sneller hulp te bieden, en uit zijn bezorgdheid over het feit dat deze meteorologische rampen op steeds grotere schaal plaatsvinden en te wijten zijn aan de klimaatveranderingen op onze planeet. Hij wijst erop dat de vergadering van de COP 24 in december gehouden zal worden in Katowice (Polen), en dat dit een mogelijkheid biedt om het Europese leiderschap in de strijd tegen de opwarming van de aarde te versterken.

De Voorzitter is ingenomen met de vrijspraak door het Pakistaanse hooggerechtshof en de vrijlating van Asia Bibi, die in 2010 ter dood veroordeeld werd wegens godslastering, en bevestigt dat hij contact heeft met Ján Figeľ en de Pakistaanse autoriteiten om zijn steun uit te spreken voor de inspanningen teneinde de vrijheid en de veiligheid van Asia Bibi en haar familie te waarborgen.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


5. Samenstelling Parlement

Artis Pabriks is gekozen als lid van het Letse parlement en Sander Loones is benoemd tot minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de Belgische regering met ingang van 6 resp. 12 november 2018.

Het Parlement stelt vast dat, overeenkomstig artikel 7, leden 1 en 2, van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, deze functies niet verenigbaar zijn met die van lid van het Europees Parlement, en stelt vast dat hun zetel, overeenkomstig artikel 3, lid 2 en artikel 4, leden 1 en 4 van het Reglement, met ingang van 6 resp. 12 november 2018 vacant is.


6. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Franse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Dominique Bilde ingediend in het kader van een gerechtelijk onderzoek dat is ingeleid bij het Tribunal de grande instance van Parijs.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


7. Samenstelling fracties

Emmanuel Maurel is niet langer lid van de S&D-Fractie en heeft zich met ingang van 26 oktober 2018 aangesloten bij de niet-fractiegebonden leden.

Emmanuel Maurel heeft zich vervolgens met ingang van 6 november 2018 aangesloten bij de GUE/NGL-Fractie.


8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Bijzondere Commissie terrorisme: Heinz K. Becker

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


9. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt de besluiten mee van verschillende commissies om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van de volgende verslagen (overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement):

—   Commissie EMPL: verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018);

—   Commissie ECON: verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2014 – 2018/0179(COD)). Rapporteur: Paul Tang (A8-0363/2018);

—   Commissie ECON: verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)). Rapporteur: Eva Maydell (A8-0360/2018);

—   Commissie ECON: verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)). Rapporteur: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018);

—   Commissie ECON: verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP) (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)). Rapporteur: Ashley Fox (A8-0364/2018);

—   Commissie INTA: verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad – (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)). Rapporteur: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018);

—   Commissie IMCO: verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)). Rapporteur: Marlene Mizzi (A8-0359/2018).

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, vóór morgen, dinsdag 13 november 2018, middernacht, schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


10. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede woensdag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de middelen voor economische, sociale en territoriale samenhang en de middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" (00057/2018/LEX - C8-0477/2018 - 2018/0265(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de zetel van het Europees Geneesmiddelenbureau (00040/2018/LEX - C8-0476/2018 - 2017/0328(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 wat betreft de zetel van de Europese Bankautoriteit (00039/2018/LEX - C8-0475/2018 - 2017/0326(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011 (00029/2018/LEX - C8-0472/2018 - 2017/0145(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust), en tot vervanging en intrekking van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad (00037/2018/LEX - C8-0471/2018 - 2013/0256(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (codificatie) (00050/2018/LEX - C8-0470/2018 - 2018/0066(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie (00053/2018/LEX - C8-0469/2018 - 2017/0228(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen (00038/2018/LEX - C8-0468/2018 - 2016/0412(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie (00033/2018/LEX - C8-0467/2018 - 2016/0151(COD))

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Jerzy Buzek die terugkomt op de verklaring van de Voorzitter over de viering van het feit dat er honderd jaar geleden een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog.


11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

AFET, AGRI, PECH

- Wijziging van de statuten van de EIB (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

AFCO

advies :

BUDG, ECON

- Voordracht voor de functie van voorzitter van de raad van toezicht van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - commissie AGRI - Rapporteur: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging en rectificatie van Verordening (EU) nr. 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië (2017/2282(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië (2017/2281(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval, tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en Richtlijn 2010/65/EU (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Verslag over de EU-ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs (2018/2081(INI)) - commissie DEVE - Rapporteur: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende humanitaire visa (2017/2270(INL)) - commissie LIBE - Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de vrijwaringsclausules en andere mechanismen die de tijdelijke intrekking mogelijk maken van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de Europese Unie en bepaalde derde landen (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Verslag over het verslag van de Commissie 2018 over Servië (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: David McAllister (A8-0331/2018)

- Verslag over het Commissieverslag 2018 over Kosovo (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Verslag over het verslag van de Commissie 2018 over Albanië (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Verslag over wapenuitvoer: uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (2018/2157(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Verslag over digitalisering voor ontwikkeling: vermindering van armoede door technologie (2018/2083(INI)) - commissie DEVE - Rapporteur: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Verslag over het Commissieverslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 houdende verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat de toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers betreft (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Verslag over de zorgdiensten in de EU ter bevordering van gendergelijkheid (2018/2077(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Verslag over minimumnormen voor minderheden in de EU (2018/2036(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - commissie EMPL - Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Letland (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Interimverslag over het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 – het standpunt van het Parlement ten aanzien van een akkoord (2018/0166R(APP)) - commissie BUDG - Rapporteurs: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)


12. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vraag met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat is ingeschreven op de agenda (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000088/2018) van Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano en Sylvie Goddyn, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, aan de Commissie: De ziekte van Lyme (borreliose) (B8-0417/2018).


13. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van november I 2018 (PE 630.251/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias en Piernicola Pedicini (de Voorzitter geeft tekst en uitleg).

°
° ° °

Woensdag

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijziging voor:

- de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over "De zaak van Asia Bibi en de situatie van religieuze minderheden in Pakistan" (punt 78 van de PDOJ) wordt uitgesteld tot een volgende vergaderingsperiode.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

Maandag

Verzoek van de ECR-Fractie om de verklaringen van de Raad en de Commissie over Albanië: met name de schending van de rechten van de etnische Griekse minderheid in Noord-Epirus en de moord op Konstantinos Katsifas als vierde punt op de agenda te zetten. Het debat zal worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties die donderdag in stemming zullen worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias, namens de ECR-Fractie, die het verzoek toelicht, (de Voorzitter die nadere toelichting vraagt van Notis Marias, die daarop ingaat), en Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, die tegen het verzoek is.

Met HS (48 voor, 208 tegen, 200 onthoudingen), verwerpt de Voorzitter het verzoek.

Dinsdag, Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter


14. Energie-efficiëntie ***I - Governance van de energie-unie ***I - Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0391/2017)


Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de governance van de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteurs: Michèle Rivasi en Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: José Blanco López (A8-0392/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op 15 januari 2018 (punt 12 van de notulen van 15.1.2018).

De vraag is teruggestuurd naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement, op 17 januari 2018 (punt 10.5 van de notulen van 17.1.2018, punt 10.6 van de notulen van 17.1.2018 en punt 10.4 van de notulen van 17.1.2018)

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde en José Blanco López geven toelichting bij de verslagen..

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Florent Marcellesi (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Jytte Guteland (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Bas Eickhout (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Jan Huitema (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Marijana Petir (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Eleonora Evi (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Markus Pieper, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Anneleen Van Bossuyt, namens de ECR-Fractie, Morten Helveg Petersen, namens de ALDE-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Christelle Lechevalier, namens de ENF-Fractie, en Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi en Jakop Dalunde.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door José Blanco López.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 13.11.2018, punt 4.4 van de notulen van 13.11.2018 en punt 4.5 van de notulen van 13.11.2018.


15. Meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (debat)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

Ruža Tomašić leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elisabetta Gardini, namens de PPE-Fractie, Nicola Caputo, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Marco Affronte, namens de Verts/ALE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mireille D'Ornano, Werner Kuhn en Isabelle Thomas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly en Igor Šoltes.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Ruža Tomašić.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.6 van de notulen van 13.11.2018.


16. Overstromingen in Europa (debat)

Verklaring van de Commissie: Overstromingen in Europa (2018/2928(RSP))

Corina Crețu (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Herbert Dorfmann, namens de PPE-Fractie, Michela Giuffrida, namens de S&D-Fractie, Remo Sernagiotto, namens de ECR-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, Mara Bizzotto, namens de ENF-Fractie, en Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu.

Het debat wordt gesloten.


17. Minimumnormen voor minderheden in de EU (korte presentatie)

Verslag over minimumnormen voor minderheden in de EU [2018/2036(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: József Nagy (A8-0353/2018)

József Nagy geeft toelichting bij het verslag.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Indrek Tarand, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Lampros Fountoulis, Stanislav Polčák, Marek Jurek, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins, Georgios Epitideios, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Csaba Sógor, Sotirios Zarianopoulos en Pirkko Ruohonen-Lerner.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 4.8 van de notulen van 13.11.2018.


18. Digitalisering voor ontwikkeling: armoede terugdringen via technologie (korte presentatie)

Verslag over digitalisering voor ontwikkeling: armoede terugdringen via technologie [2018/2083(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

Bogdan Brunon Wenta geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 4.9 van de notulen van 13.11.2018.


19. EU-ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs (korte presentatie)

Verslag over de EU-ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs [2018/2081(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

Vincent Peillon geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Alex Mayer en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 4.2 van de notulen van 13.11.2018.


20. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, Martina Anderson, Mario Borghezio, Dobromir Sośnierz, Daniel Buda, Alex Mayer, Notis Marias, Ana Miranda, Kateřina Konečná, Gilles Lebreton, Anna Záborská, Claudia Țapardel, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanislav Polčák, Wajid Khan, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Giuseppe Ferrandino, Maria Gabriela Zoană, Răzvan Popa, Rory Palmer en Andrejs Mamikins.


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 630.251/OJMA).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.44 uur gesloten.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

secretaris-generaal

ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McClarkin, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Fotyga, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Parker, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling